Wykonywanie szczelin

Wykonywanie szczelin

Wykonywanie szczelin w nawierzchniach dwuwarstwowych.
Różnica w wykonaniu szczelin nawierzchni dwuwarstwowych w stosunku do jednowarstwowych polega na dwuetapowości wykonania. W pierwszym etapie w dolnej warstwie betonu umieszcza się na jej całej grubości przekładkę (deskę), a w drugiej fazie postępuje się zależnie od sposobu wykonania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy najprostszym sposobie wykonania jego fazy nieco ulegają zmianie w porównaniu z wykonywaniem szczelin w nawierzchniach jednowarstwowych.
Podobnie przy wykonywaniu szczelin metodą Wielanda w dolnej warstwie betonu umieszcza się przekładkę (deskę) na całą jej grubość, następnie po zagęszczeniu betonu zakłada się na deskę wkładkę Wielanda, a dalej postępuje się jak w przypadku wykonywania tą metodą szczelin w nawierzchniach jednowarstwowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Inny sposób wykonania szczelin polega na tym, że w dolnej warstwie układa się deskę jako przekładkę na całą grubość, a po zagęszczeniu masy betonowej układa się i zagęszcza masę betonową górnej warstwy bez jakichkolwiek przekładek. Następnie w górnej warstwie na całej grubości nacina się beton w stanie świeżym lub stwardniałym używając do tego celu odpowiednich maszyn.

Sposoby wykonywania szczelin kontrakcyjnych. Ze względu na mniejsze zadania szczelin kontrakcyjnych (skurczowych) wykonywanie ich jest nieco uproszczone w stosunku do szczelin dylatacyjnych (uprawnienia budowlane).
Najprostszy sposób wykonania szczelin skurczowych polega na ułożeniu na podłożu, w miejscu przewidzianym na szczelinę, drewnianej listwy trapezowej, a następnie wykonanie w górnej części nawierzchni szczeliny (rowka) jednym ze sposobów stosowanych przy szczelinach dylatacyjnych.

Wskutek osłabienia przekroju betonu przez szczelinę w górnej części (warstwie) i listwę w warstwie dolnej pęknięcie płyty nastąpi przy spadkach temperatury na linii szczelinalistwa jak zaznaczono na rysunku.
Zamiast trapezowych listew drewnianych można stosować beleczki betonowe o tym samym przekroju (z chudego drobnoziarnistego betonu), odizolowane od betonu nawierzchni np. cienką warstwą bitumu (program egzamin ustny).

Szczeliny stykowe

Sposoby wykonywania szczelin stykowych. Przykładem najprostszej szczeliny stykowej jest szczelina podłużna w połowie szerokości jezdni.
Po wykonaniu połowy nawierzchni powleka się pionową ścianę płyty wzdłuż osi drogi cienką warstwą asfaltu lub emulsji asfaltowej, a następnie wykonuje się drugą połowę nawierzchni, betonując ją bezpośrednio przy poprzednio wykonanej (opinie o programie).

Drugim przypadkiem stosowania szczelin stykowych są poprzeczne szczeliny robocze, zamykające dzienny odcinek robót albo rozgraniczające przerwy robocze w ciągu dnia.
Wykonanie poprzecznej szczeliny stykowej polega na powleczeniu bitumem pionowej ściany płyty wykończonej w ubiegłym dniu lub przed przerwą w robocie, dobetonowaniu płyty dalszego odcinka nawierzchni i wykonaniu szczeliny w górnej części płyty jednym z uprzednio opisanych sposobów.

W szczelinach poprzecznych można wykonać zazębienie przez betonowanie co drugiej płyty. Przy tym sposobie budowania nawierzchni wykonanie szczelin zazębionych jest łatwe, lecz przy betonowaniu maszynowym powstają duże trudności organizacyjne, dlatego też ten sposób wykonywania szczelin zazębionych może być stosowany przy ręcznym zagęszczaniu masy betonowej lub też przy użyciu lekkich wibratorów (segregator aktów prawnych). Przy betonowaniu na połowie szerokości nawierzchni wykonanie zazębienia w szczelinie podłużnej nie jest trudne. Polega ono na ułożeniu w osi nawierzchni prowadnicy z przyspawaną listwą w kształcie kątownika. W ten sposób po wykonaniu połowy nawierzchni otrzymuje się w osi drogi wpust, a w dobetonowanej drugiej połowie - pióro.

W celu niedopuszczenia do połączenia się obu połówek nawierzchni ścianę szczeliny powleka się cienką warstwą bitumu. Przy budowie nawierzchni betonowej na całej szerokości zazębienie płyt można wykonać za pomocą specjalnie uformowanych blach stalowych w kształcie pióra i wpustu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !