Blog

07.05.2019

Wykształcenie – jak wygląda kwalifikacja?

W artykule znajdziesz:

Wykształcenie – jak wygląda kwalifikacja?

W rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie znajduje się załącznik nr 2, w którym określono odpowiednie oraz pokrewne kierunki studiów dla konkretnych specjalności uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Wykształcenie – jak wygląda kwalifikacja

Kwalifikacja i weryfikacja wykształcenia polega więc przede wszystkim na porównaniu zgodności ukończonego przez kandydata kierunku studiów z wykazem zamieszczonym w tym załączniku (program na komputer). Pod uwagę brane są dostarczone wraz z wnioskiem dokumenty, czyli:
• dyplom ukończenia studiów,
• suplement do dyplomu (program na telefon),
• wypis z przebiegu studiów, który potwierdza kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej danej uczelni.

W przypadku, gdy kandydat nie ukończył studiów, lecz posiada wykształcenie średnie, uprawniające do uprawnień w ograniczonym zakresie, kwalifikacja także wykonywana jest na podstawie w/w rozporządzenia (opinie o programie). W załączniku nr 3 znajduje się kompletny wykaz zawodów związanych z budownictwem, które pozwalają na zdobycie uprawnień. Komisja kwalifikacyjna sprawdza, czy posiadany tytuł zawodowy mistrza lub technika, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodzie nauczanym jest zgodny z wykazem zawartym w tym właśnie załączniku (program egzamin ustny).

Wymagania w zakresie odpowiedniego kierunku

Wymagania w zakresie odpowiedniego lub pokrewnego kierunku studiów są spełnione, jeśli (promocja 3 w 1):
• nazwa podanego w dyplomie kierunku studiów zgadza się z określeniem kierunku w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia,
• informacje, które znajdują się w wypisie z przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu wskazują, iż przynajmniej jedna trzecia programu ukończonych przez kandydata studiów obejmowała zajęcia, które kształtowały wiedzę oraz umiejętności zgodne z określonymi kierunkami studiów (program egzamin ustny).

Wiedza oraz umiejętności są uznawane za wystarczające, jeśli nazwa specjalności w ramach kierunku ukończonego przez kandydata, odpowiada swoim zakresem wybranej specjalności uprawnień budowlanych. W przypadku suplementu do dyplomu lub wypisu ze studiów zawarte w takim dokumencie informacje muszą potwierdzać odbycie zajęć w zakresie wymaganym dla danej specjalności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami