Blog

21.11.2022

Wymagania akustyczne

W artykule znajdziesz:

Wymagania akustyczne

Wymagania akustyczne muszą być uwzględniane już w pierwszych etapach projektowania budynków, osiedli, a nawet całych zespołów miejskich (program uprawnienia budowlane na komputer). Odpowiednie warunki akustyczne we wnętrzach mieszkalnych uzyskuje się bowiem głównie nie przez stosowanie specjalnych zabezpieczeń akustycznych, a przez odpowiednie, z punktu widzenia akustycznego, rozwiązania całych obiektów, począwszy od urbanistyki, poprzez rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, aż do rozwiązań systemów instalacyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Uwzględniając rodzaje źródeł hałasów i drogi ich rozprzestrzeniania się można stwierdzić, że ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń polega na:

  1. zmniejszaniu poziomu hałasu wytwarzanego przez źródła,
  2. ograniczaniu dróg rozprzestrzeniania się hałasu.

Uzyskuje się to przez stosowanie następujących zasad (uprawnienia budowlane).

  1. Budynki podlegające ochronie przeciwdźwiękowej muszą być sytuowane dostatecznie daleko od istniejących źródeł hałasów zewnętrznych lub między źródłem hałasu (np. arterią komunikacyjną) a budynkiem muszą być stosowane odpowiednie do danej sytuacji zabezpieczenia akustyczno-urbanistyczne.
  2. Przy rozplanowaniu pomieszczeń w budynku należy uwzględniać źródła hałasów zewnętrznych. Obowiązują przy tym zasady lokalizowania, w miarę możliwości. pomieszczeń szczególnie chronionych, np. pokoi sypialnych, po stronie przeciwnej budynku niż znajduje się źródło hałasu. Zasada ta nie zawsze jednak może być stosowana ze względu na orientację budynku w stosunku do stron świata. W takich przypadkach szczególnego znaczenia nabierają zasady właściwego projektowania akustycznego w urbanistyce.
  3. W zależności od hałaśliwości terenu, na którym ma być lub jest wybudowany budynek, należy stosować konstrukcje ścian zewnętrznych, a szczególnie okien, właściwościach akustycznych zgodnych z odpowiednimi wymaganiami normowymi (program egzamin ustny). Przy szczególnie niekorzystnym z punktu widzenia akustycznego usytuowaniu budynku możliwe jest również specjalne kształtowanie elewacji budynku przez stosowanie balkonów i loggii o wytłumionych powierzchniach wewnętrznych i odpowiednio skierowanych płaszczyznach w stosunku do kierunku padania fali dźwiękowej.
  4. Przy rozplanowaniu pomieszczeń w budynku należy uwzględniać usytuowanie źródeł hałasów wewnętrznych. Należy unikać lokalizowania pomieszczeń podlegających ochronie przeciwdźwiękowej przy pomieszczeniach hałaśliwych (w budynkach mieszkalnych np. nie należy lokalizować pokoi przy łazienkach obcych mieszkań), przy pomieszczeniach tethnicznych lub usługowych (opinie o programie).

Akustyka budowlana

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budynku muszą zapewniać możliwość osiągnięcia przez ściany i stropy (łącznie z podłogami) odpowiednich właściwości akustycznych przewidzianych w normach dla konkretnych funkcji budynków pomieszczeń w nich zlokalizowanych. Wszelkiego rodzaju pomieszczenia techniczne zlokalizowane w budynku muszą być dodatkowo zabezpieczone pod względem akustycznym, a w szczególnych (segregator aktów prawnych).

Niezbędne jest stosowanie zabezpieczeń akustycznych w instalacjach -T-T- działających przenoszeniu się hałasu przez przewody oraz przenoszeniu drgań instalacyjnych na konstrukcję budynku. Bardzo istotnym problemem takie zabezpieczenie przejść przewodów instalacyjnych przez stropy międzymieszkaniowe, aby nie powodować obniżenia ich izolacyjności jaccycznej. W Polsce wymagania do ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń w budynkach mieszkalnych

użyteczności publicznej ujęte są w normie PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania chlorowego i użyteczności publicznej. Dotyczą one:

  • zasad ogólnych i środków ochrony przed hałasem (arkusz 01 wymienionej ttormy),
  • dopuszczalnych poziomów dźwięku A w pomieszczeniach (arkusz 02 •wymienionej normy),
  • izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych (arkusz 03 wymienionej normy).

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych :’użyteczności publicznej według PN-87/B-02151.02 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami