Blog

30.05.2018

Wymagania dla nawierzchni lotniskowych

W artykule znajdziesz:

Wymagania dla nawierzchni lotniskowych


Wymagania dla nawierzchni lotniskowych

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.

 

Jaki jest zakres stosowania normy PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania?


Norma PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, obejmuje wymagania techniczne i badania związane z wytwarzaniem i wykonywaniem na gorąco warstw mieszanek: betonu asfaltowego (BA), mastyksu grysowego ((SMA), asfaltu lanego (AL), asfaltu piaskowego (AP), pisaku otoczonego asfaltem (PoA). Norma ma zastosowanie w: projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonywaniu nawierzchni asfaltowych, ocenie wyników badań mieszanek mineralno-asfaltowych oraz nawierzchni asfaltowych dróg miejskich, zamiejskich i lotniskowych oraz placów, parkingów i obiektów mostowych.


W jaki sposób należy przygotować podłoże pod warstwę asfaltową wg normy PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania?


Wg normy PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, podłoże pod warstwę asfaltową, w tym także naprawione, powinno być: czyste i suche, wyprofilowane i równe, bez kolein, ustabilizowane i nośne. Oznakowanie poziome powinno być usunięte. Powierzchnia podłoża powinna być chropowata dla zapewnienia sczepienia się z nim mieszanki mineralno-asfaltowej. W przypadku zbyt dużych nierówności podłoża wynoszących 3-15 mm (zależnie od klasy drogi i rodzaju układanej warstwy: ścieralna czy wiążąca), podłoże należy wyrównać przez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Łaty z asfaltu lanego należy usunąć, a ubytki uzupełnić mieszanką mineralno-asfaltową. Przylegające do mieszanki powierzchnie (krawężników, włazów, wpustów) powinny być pokryte asfaltem lub topliwą taśmą asfaltową. Podłoże przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno być skropione emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.


Proszę podać podstawowe zasady wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej wg normy PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.


Wg normy PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, wbudowywana mieszanka powinna być przebadana, a jej właściwości powinny być zgodne z receptą. Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia nie w ciągu doby nie powinna być niższa niż: od - 2°0 C do + 5° C (zależnie od rodzaju robót), a temperatura w czasie robót odpowiednio od 0° C do + 10 C. Najniższa i najwyższa temperatura wbudowania mieszanki powinna być określona w technologii wykonywania robót z tym, że najniższa temperatura wynosi od 155° do 175° dla asfaltu lanego i od 130° do 140° dla pozostałych mieszanek mineralno-asfaltowych. Mieszanka mineralno asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z projektem. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m w co najmniej 3 miejscach (w osi i przy krawędziach) a równość łatą długości 4 m. Złącza w nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być na jednym poziomie.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami