Wynagrodzenie przed i po uprawnieniach budowlanych

 

Wynagrodzenie przed i po uprawnieniach budowlanych

Pewnie wielu z was zastanawia się czy wynagrodzenie przed i po zdobyciu uprawnień budowlanych się różni, a jeżeli tak to ja bardzo? Mam na imię Arek i postaram się opisać jak to wyglądało w moim przypadku. Przed uprawieniami budowlanymi zarabiałem około 3000 zł netto.(program na komputer) Po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych moja pensja wzrosła do 8000 zł netto. Oczywiście musiałem poczekać trochę na nową budowę, ponieważ musiałem dociągnąć budowę, na której byłem jeszcze przed egzaminem na uprawnienia budowlane. Ale nie trwało to długo. Gdzieś po około 2 miesiącach dostałem swoją budowę, na której byłem kierownikiem. To była budowa obiektu mieszkalnego 4 piętrowego z garażem, czyli nieduża budowa, ale dzięki temu mogłem powoli wdrożyć się w samodzielne nadzorowanie budowy. Zatrudniłem inżyniera budowy, któremu podpisywałem książkę praktyki zawodowej.(program na telefon)

Pytania jakie miałem

Mogę podzielić się jeszcze pytaniami jakie miałem na egzaminie na uprawnienia budowlane: Jakie wymagania odnośnie badań podłoża wynikają z zaliczenia budowli podziemnej do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej ? W jakim zakresie “ubezpieczenie OC" obejmuje odpowiedzialność cywilną inżynierów budownictwa? (promocja 3 w 1)Jakie, pod względem bhp elementy operacji transportowych należy zapewnić, aby przenoszenie na ramionach przedmiotów długich i o dużej masie było bezpieczne dla pracownika zespołowego transportu ręcznego. Kogo musi powiadomić Główny Inspektor Ochrony Środowiska kopią decyzji o zgodzie na przywóz z zagranicy odpadów innych niż niebezpieczne? (program na egzamin ustny)Czy właściwy organ nadzoru budowlanego prowadzący postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej może zlecić na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy? Czy organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć obowiązek na uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz? (segregator)Czy starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta mogą w określonych przypadkach wydawać polecenia podjęcia powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego? Czy w obiekcie będącym w złym stanie technicznym można przystąpić do wykonywania robót zabezpieczających lub rozbiórkowych bez uzyskania pozwolenia na rozbiórkę bądź uprzedniego zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego? Czy w przypadku zmiany właściciela obiektu budowlanego będącego w fazie realizacji nowy inwestor musi ponownie występować o udzielenie mu pozwolenia na budowę bądź pozwolenia na jej kontynuację? Jakie sankcje przewiduje prawo budowlane jeśli właściwy organ w trakcie obowiązkowej kontroli, przeprowadzanej w związku z oddaniem obiektu do użytkowania, stwierdzi istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego?(opinie) Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego i jacy będą uczestnicy procesu budowlanego polegającego na rozbiórce budynku żelbetowego o wysokości 23 m i kubaturze 10 000 m3 z wykorzystaniem materiału wybuchowego?

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !