Uprawnienia budowlane - jakie warunki powinny spełniać dźwigi?

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i powiązane z nimi urządzenia, w tym także dźwigi osobowe oraz dźwigi do przewozu osób i towarów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Przepisy te należy zastosować podczas projektowania i budowy (rozbudowy, odbudowy, przebudowy) oraz przy zmianie sposobu użytkowania obiektów.

Wymogi prawne dotyczące dźwigów

  1. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej liczba i parametry techniczno-użytkowe dźwigów powinny być zgodne z przeznaczeniem obiektu, jego wysokością oraz liczbą i rodzajem użytkowników.
  2. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz każdej wydzielonej w pionie części takiego obiektu, przynajmniej jeden dźwig służący komunikacji ogólnej powinien być przystosowany do przewozu mebli, transportu chorych na noszach i osób niepełnosprawnych. 
  3. Wymiary kabiny dźwigu dostępnego dla osób niepełnosprawnych to: szerokość - najmniej 1,1 m, długość - 1,4 m, wysokość poręczy - 0,9 m. Tablica przyzywowa powinna być umieszczona na wysokości 0,8 do 1,2m w odległości minimum 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych oraz informacją głosową. 
  4. Jeżeli chodzi o dźwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny one spełniać wymagania Polskiej Normy odnoszące się do dźwigów dla straży pożarnej. 
  5. W każdej kondygnacji użytkowej (poza nadbudowaną lub powstałą wskutek adaptacji strychu do celów mieszkalnych lub innych) powinien być zapewniony dostęp do dźwigu.
  6. Maszynownie dźwigów nie powinny znajdować się obok pokojów mieszkalnych. 
  7. w nieoddylatowanym szybie dźwigowym z napędem elektrycznym należy zastosować zabezpieczenia, które uniemożliwią przenoszenie się drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku, a jednocześnie wpłyną na właściwe poziomy hałasu.

Hałas związany jest z tym, jakie zastosowano zespoły napędowe dźwigu. Dźwigi hydrauliczne, dzięki umieszczeniu napędu poza szybem, charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Zaś elektryczne dźwigi bez maszynowni posiadają napęd w szybie, co powoduje hałas we wszystkich kondygnacjach budynku. Aby go zmniejszyć oddziela się szyby dźwigu od pomieszczeń betonowymi ścianami (dylatacja).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami