Wyniki doświadczeń

Wyniki doświadczeń
Wyniki doświadczeń

W ostatnich latach w dziedzinie poprawy jakości istnieje wiele przykładów dotyczących działalności o charakterze technicznym oraz organizacyjnym. Z zagadnień o charakterze podstawowym należy wspomnieć, że opracowano i wdrożono otwarty system budownictwa wielkopłytowego W-70 (a następnie jego odmianę WK-70), zapewniający swobodę i elastyczność projektowania mieszkań i budynków (program uprawnienia budowlane na komputer). Równocześnie na tych samych zasadach wprowadzono do szerokiego stosowania system Szczecin. W dalszym etapie wprowadza się otwarte systemy budownictwa monolitycznego SBM, budownictwo szkieletowe SBO oraz inne kolejne ulepszone systemy, zapewniające wyższy niż poprzednio standard jakości. Są to więc przykłady kompleksowej działalności w celu poprawy jakości.

Jako dalszy etap poprawiania jakości i efektywności budownictwa prowadzi się prace dotyczące międzysystemowej unifikacji elementów w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Wyniki doświadczeń zebrane z okresu eksploatacji budynków mieszkalnych wznoszonych metodami uprzemysłowionymi wskazywały, że największa liczba uszkodzeń w pierwszych latach eksploatacji budynków dotyczyła ścian zewnętrznych i dachów. W związku z tym w celu zwiększenia jakości realizowanych budynków opracowano „Wytyczne” (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Celem wytycznych było określenie zasad i sposobu kontroli wykonywania ścian zewnętrznych i stropodachów w budynkach wielkopłytowych, ocena ich jakości pod względem zgodności z wymaganiami projektowymi oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za poszczególne fazy realizacji budowy. Zakres opracowania obejmuje czynności kontrolne od chwili przyjmowania prefabrykatów na placu budowy, przez okres składowania i montażu elementów aż do wykonania złączy (uprawnienia budowlane).

Opracowane wytyczne

Wytyczne ustalają również metodę ewidencji przebiegu robót, umożliwiającą określenie odpowiedzialności bezpośrednich wykonawców za poszczególne fazy i elementy robót. Podstawą opracowanego systemu kontroli wykonania robót na budowie i oceny jakości wykonania ścian zewnętrznych i stropodachów jest zasada osobistej odpowiedzialności pracowników wykonawstwa budowlanego, bezpośrednio wykonujących poszczególne roboty na budowie (program egzamin ustny).

Opracowane wytyczne przewidują wystawienie przez przedsiębiorstwo realizujące budowę karty gwarancyjnej na wykonane roboty. Karta zawiera dokładną ewidencję przebiegu robót oraz imienny wykaz i podpisy odpowiedzialnych pracowników, którzy przyjmowali dostarczone na budowę prefabrykaty, wykonali poszczególne elementy robót lub nadzorowali budowę (opinie o programie). Karta gwarancyjna pozwala na dokładne ustalenie bezpośrednich wykonawców poszczególnych fragmentów robót, jak również okresów realizacji oddzielnych elementów budynku. W ten sposób postawiony został problem osobistej odpowiedzialności pracowników budowy za jakość wykonania ścian zewnętrznych i stropodachów w budownictwie wielkopłytowym.

Zerwanie z anonimowością wykonawstwa i podział kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników za oddzielne elementy i fazy realizacji budynku stwarzają stan odpowiedzialności prawnej i zawodowej (segregator aktów prawnych). Odpowiedzialność ta, zgodnie z wytycznymi, powinna być bezwzględnie egzekwowana w dokładnie sprecyzowanej formie przez cały czas wznoszenia budynku oraz jego eksploatacji w okresie gwarancyjnym. Następnym przykładem działania o charakterze technicznym i organizacyjnym w celu poprawy jakości budownictwa jest Rozporządzenie Ministra BiPMB z 29.4.1975 r. (Dz U nr 14 z 22.5.1975, poz. 82), anulujące poprzednie zarządzenie w tej sprawie z 1967 r., w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (promocja 3 w 1).

Zgodnie z tym Zarządzeniem do wydawania tych decyzji upoważnione zostały 4 instytucje, m. in. Instytut Techniki Budowlanej został upoważniony do wydawania decyzji w odniesieniu do nowych materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych oraz nowych metod wykonawstwa robót budowlanych, z wyjątkiem - ogólnie rzecz biorąc - rozwiązań stosowanych w innych resortach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !