Blog

17.10.2022

Wysiłek pamięciowy

Wysiłek pamięciowy

Wysiłek pamięciowy potrzebny do operowania tymi liczbami nie jest na pewno większy od opanowania pamięciowego szeregu 13-27-41-55-69-83-97-111 … używanego powszechnie przed II wojną światową, gdy w Polsce obowiązywały wymiary cegły 27 x 13 x 6 cm. Niemniej jednak przyjmiemy istnienie kryterium g., słabiej tylko uwzględniając jego wpływ w ostatecznych rozważaniach, jako że jego znaczenie jest stosunkowo niewielkie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy tu jeszcze wspomnieć, że prof. E. Neufert przypisuje duże znaczenie powiązaniu wielkości modułowych z liczbami normalnymi, stanowiącymi jedną z podstaw normalizacji, szczególnie w mechanice (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Rozważania prof. Neuferta nie trafiają dostatecznie do przekonania. W jednym z dalszych rozdziałów podamy innego rodzaju przykład korzyści, osiągniętych z pewnego powiązania szeregów liczb modularnych z ciągami liczb normalnych. Niemniej jednak zagadnienia tego, jako może zbyt specjalnego i dyskusyjnego (uprawnienia budowlane).

Obecnie kierując się omówionymi kryteriami rozpatrzymy kilka zespołów wielkości modularnych oraz wymiarów cegły, jakie mogą być brane pod uwagę w polskich warunkach (program egzamin ustny). Zespoły te zestawimy do porównań bądź jako spełniające domniemanie postulaty znacznej części rozpatrywanych kryteriów, bądź w oparciu o przyjęte obecnie w Polsce normy i zalecenia dotyczące wielkości modułów i cegły, a mianowicie: wymiary cegły 25 x 12 x 6,5 cm; wielkość modułu podstawowego M = 10 cm; wielkość modułu osiowego budownictwa przemysłowego MOp = 300 cm; wreszcie zalecony ostatnio w budownictwie mieszkaniowym moduł osiowy MO = = 40 cm.

Zespoły modułów osiowych

Zespoły te można ująć w dwóch głównych grupach. Do pierwszej grupy należą wielkości związane z modułem podstawowym M = 10 cm oraz z cegłą o obowiązujących obecnie wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm. (Ponieważ względy ekonomiczne nie dopuszczają w żadnym razie wymiarów cegły opartych na M = 10 cm tj. 9 x 19 albo 9 x 29, przyjęto w tej grupie wymiary cegły dość mocno ugruntowane przez aktualną normę). W grupie tej zamieszczono zespoły modułów osiowych opartych na module podstawowym M = 10 cm, zawierające MO = 30 cm, MO = 40 cm (obecnie zalecone w budownictwie miejskim), MO = 50 cm oraz MO = 60 cm, pokrywający się często pod względem spełniania wielu naszych postulatów z MO — = 30 cm. Jako MOs przyjęto wielkości będące wielokrotnościami MO, a leżące w granicach 100-4-150 cm. Jako MOp przyjęto bądź podwojone wielkości MOs, bądź wielkość 300 cm, obowiązującą obecnie jako moduł osiowy budownictwa przemysłowego (opinie o programie).

Do drugiej grupy należą wielkości oparte na module podstawowym M = 12,5 cm oraz na związanej z nim cegle - 24 x 11,5 x 7,1 cm. W grupie tej zamieszczono 3 zespoły modułów osiowych - dwa zawierające MO = 50 cm oraz obowiązujący obecnie MOp = 300 cm, a różniące się tylko wielkością MOs, wynoszącą w jednym przypadku 100 cm (2 • MO = - 2 • 50 cm), w drugim zaś przypadku 150 cm (3 • MO = 3 • 50 cm), oraz trzeci zespół, w którym MO = 62,5 cm; MOs = 2 • MO = 125 cm, zaś MOp = 2 • MOs = 250 cm (segregator aktów prawnych).

Wszystkie te zespoły i każdemu z nich podporządkowano pionową kolumnę. W drugim kierunku zestawiono wszystkie wymienione kryteria a. do g. i każdemu z nich podporządkowano jedną poziomą pozycję. W kolumnie 3 zaproponowano punktację, jaką stawiać będziemy każdemu zespołowi modularnemu za spełnianie poszczególnych kryteriów (punktacja jest nieco zróżnicowana w zależności od ważności kryterium). Wreszcie w ostatniej pozycji zsumowano punkty w każdej kolumnie, uzyskując pewnego rodzaju wskaźniki dla poszczególnych zespołów wielkości modularnych i wymiarów cegły (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami