Wysokość funduszu płac

Wysokość funduszu płac

Wysokość funduszu płac określona jest w kosztorysie na podstawie ilości i asortymentów robót, jakie mają być przy budowie danego obiektu wykonane. W oparciu o te elementy oraz o wskaźniki udziału robocizny wskazane jest opracowanie limitów funduszu płac dla poszczególnych obiektów. Limity kosztów robocizny ustalane są dla poszczególnych rodzajów robót (elementów rozliczeniowych obiektu) w układzie pozycji harmonogramu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obliczone limity funduszu płac wpisuje się do karty limitowej funduszu płac sporządzanej przed przystąpieniem do robót dla każdego obiektu. Karta limitowa funduszu płac jest podstawowym dokumentem kontroli właściwego wykorzystania robocizny przy budowie danego obiektu. W karcie limitowej podany jest fundusz płac planowany dla każdego rodzaju robót (elementu rozliczeniowego obiektu), jak również fundusz płac wynikający z ilości robót faktycznie wykonanych. Zapisując co miesiąc na karcie limitowej sumy faktycznie wypłacone za robociznę i porównując te sumy z limitem funduszu płac przypadającym z tytułu wykonanej ilości robót, mamy możność systematycznej kontroli kształtowania się kosztów robocizny na budowie w stosunku do limitów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Niezależnie od powyższego prowadzimy stale miesięczne limitowanie i kontrolę wykonania funduszu płac w ramach miesięczno-tygodniowego planowania operatywnego. Wszelkie odchylenia, jakie występują przy wypłacie robocizny, od normatywów wynikających z faktycznie wykonanych robót w miesiącu muszą być szczegółowo uzasadnione. Wysokość faktycznie wypłaconej robocizny powinna być, w zasadzie, zgodna z odpowiednimi wskaźnikami ustalonymi dla danej budowy (uprawnienia budowlane).

Kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie funduszu płac, w związku z czym obowiązany jest dokładnie sprawdzać zlecenia robocze, badać celowość wykonania robót pomocniczych i nie wymienionych w kosztorysie oraz analizować co miesiąc faktyczną wysokość wypłaconej robocizny w porównaniu z wyznaczonymi limitami (program egzamin ustny).

Właściwa rejestracja czasu pracy

Preliminowanie funduszu płac dla każdej budowy na każdy miesiąc jest podstawowym obowiązkiem dyrektora przedsiębiorstwa. Do jego obowiązków należy również systematyczna kontrola i analiza comiesięczna wydatków na robociznę poniesionych przez każdą budowę i każdy obiekt. Planując fundusz płac dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (budowa, jednostki produkcji pomocniczej i usługowej) dyrektor przedsiębiorstwa powinien pozostawiać do swojej dyspozycji rezerwy funduszu płac przez okres każdego kwartału rozliczeniowego (opinie o programie).

W celu niedopuszczenia do ekonomicznie nieuzasadnionych przekroczeń planowanego funduszu płac przez przedsiębiorstwo, konieczne jest zorganizowanie systematycznej kontroli prawidłowości gospodarowania funduszem płac, obejmującej zarówno właściwe ustalanie jednostkowych cen akordowych, umów ryczałtowo-akordowych (kontrola wstępna), jak i kontrolę wydajności pracy przy systemie dniówkowym i właściwej rejestracji czasu pracy (kontrola bieżąca) oraz kontrolę po ostatecznym podpisaniu dokumentów (kontrola następna) (segregator aktów prawnych).

Obliczenie wypłat powinno być tak zorganizowane, aby najpóźniej na 4 dni przed terminem wypłaty rozliczeniowej zostało przeprowadzone rozliczenie funduszu płac całego przedsiębiorstwa za ubiegły okres obrachunkowy. W przypadku przekroczenia planowanego funduszu płac, obliczonego w stosunku do wykonanych zadań, konieczne jest jeszcze przed dokonaniem wypłaty przeprowadzenie kontroli na budowach wykazujących poważniejsze przekroczenia, w celu ponownego sprawdzenia i skorygowania ewentualnych niedokładności.

Koszt materiałów stanowi 50-70% kosztów budowy. Tak wysoki udział kosztów materiałów nakłada na kierownika budowy obowiązek oszczędnego gospodarowania nimi, właściwego składowania i zużycia oraz bardzo dokładnego i skrupulatnego prowadzenia ewidencji materiałów. Wzrost uprzemysłowienia naszego budownictwa i wprowadzanie do produkcji w coraz większym zakresie prefabrykatów zwiększa udział materiałów w kosztach budowy (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami