Blog

Środki ochronne zdjęcie nr 10
28.10.2022

Wysokość wynagrodzenia

W artykule znajdziesz:

Środki ochronne zdjęcie nr 11
Wysokość wynagrodzenia

W przypadkach, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, generalny wykonawca obowiązany jest sprawdzić w ciągu 80 dni, a podwykonawca w ciągu 60 dni, czy dostarczone przez zamawiającego projekty i kosztorysy są przepisowo zatwierdzone, jak również skontrolować wysokość wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do ustalenia ryczałtu, w szczególności co do kompletności i prawidłowości opisów kosztorysowych, ilości robót, prawidłowości zastosowanych cen jednostkowych, narzutów i dodatków do robót oraz prawidłowości działań rachunkowych (program uprawnienia budowlane na komputer). W stosunku do robót, za które wynagrodzenie ma być płatne na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych kosztorysu umownego, wykonawca obowiązany jest skontrolować prawidłowość cen jednostkowych.

O zauważonych wadach założeń techniczno-ekonomicznych lub projektu technicznego inwestycji wykonawca powinien zawiadomić niezwłocznie zamawiającego i kierujące biuro projektów. W przypadku zwłoki w usunięciu wad projektu technicznego, zamawiający płaci wykonawcy kary za każdy dzień zwłoki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeżeli w ciągu 30 dni od obowiązującego terminu na sprawdzenie wysokości wynagrodzenia i przedstawienie zamawiającemu własnej propozycji wynagrodzenia strony nie uzgodnią wysokości ryczałtu - wykonawca może w ciągu następnych 14 dni wystąpić do komisji arbitrażowej o ustalenie wysokości wynagrodzenia. Jeżeli tego nie uczyni - obowiązuje ryczałt zaproponowany przez zamawiającego (uprawnienia budowlane).

W toku wykonywania robót należy nanosić na rysunki wszystkie zmiany zachodzące w czasie produkcji, między innymi zmiany wywołane przez stosowanie innych przekrojów stali, aniżeli były przewidziane w projekcie lub też powstałe na skutek użycia materiałów zastępczych i nowych, zmiany fundamentowania obiektu, zmiany typu prefabrykatów itp. W każdym takim przypadku do rysunków powinno być dołączone uzasadnienie zmiany z powołaniem się na dziennik budowy i książkę obmiarów oraz obliczenia statyczne albo na instrukcję lub album zamiennych konstrukcji itp. Poprawione rysunki powinny być zaopatrzone w podpisy kierownika budowy i kierownika nadzoru (program egzamin ustny). Rysunki te są podstawą do wprowadzenia zmian do kosztorysów i dokonania rozliczeń.

Roboty dodatkowe

W przypadku konieczności wykonania robót nie objętych projektem lub kosztorysem, kierownik budowy obowiązany jest zawiadomić o tym na piśmie zamawiającego. Roboty nie objęte dokumentacją mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnego zamówienia. Zamawiający obowiązany jest w tym przypadku dostarczyć wykonawcy niezbędne rysunki i kosztorys dodatkowy lub zamienny, albo też wykaz cen jednostkowych na te roboty (opinie o programie).

Zamówienie na roboty zamienne, nie powodujące zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy za poszczególne obiekty oraz na roboty dodatkowe w granicach uzgodnionych przez strony, może być dokonane wpisem do dziennika budowy.

Kierownik budowy może wykonywać bez zamówienia tylko takie roboty nie objęte dokumentacją, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Przed przystąpieniem do tych robót należy sporządzić protokół konieczności, dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i przesłać protokół do zamawiającego (segregator aktów prawnych). Zamawiający pokrywa koszt tych robót, jeżeli konieczność ich podjęcia powstała z przyczyn, za które odpowiada zamawiający. Rysunki do robót dodatkowych podpisane przez inspektora nadzoru powinny być oddzielnie przechowywane i ewidencjonowane, jako część składowa rysunków wykonawczych. Zostaną one załączone do rachunku ostatecznego.

Prawidłowe prowadzenie ewidencji dokumentacji zarówno wpływającej od inwestora, jak i dodatkowej, sporządzonej na budowie oraz sukcesywne i systematyczne uaktualnianie rysunków przez wprowadzanie zmian zachodzących w toku wykonawstwa ułatwiają kierownikowi budowy kierowanie robotami oraz umożliwiają mu szybkie sporządzenie rachunku ostatecznego po zakończeniu obiektu (promocja 3 w 1). Przyczynia się to jednocześnie do pełnego ujęcia w rachunkach wszystkich faktycznie wykonanych robót, co pozwala na otrzymanie pełnego obrazu działalności przedsiębiorstwa i podnosi w konsekwencji jego rentowność.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Środki ochronne zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Środki ochronne zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Środki ochronne zdjęcie nr 16 Środki ochronne zdjęcie nr 17 Środki ochronne zdjęcie nr 18
Środki ochronne zdjęcie nr 19
Środki ochronne zdjęcie nr 20 Środki ochronne zdjęcie nr 21 Środki ochronne zdjęcie nr 22
Środki ochronne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Środki ochronne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Środki ochronne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Środki ochronne zdjęcie nr 32 Środki ochronne zdjęcie nr 33 Środki ochronne zdjęcie nr 34
Środki ochronne zdjęcie nr 35
Środki ochronne zdjęcie nr 36 Środki ochronne zdjęcie nr 37 Środki ochronne zdjęcie nr 38
Środki ochronne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Środki ochronne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Środki ochronne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami