Blog

25.01.2021

Występowanie porowatej fazy

Występowanie porowatej fazy

Występowanie porowatej fazy

Występowanie porowatej fazy uwodnionych krzemianów wapniowych C-S-H pomiędzy ziarnami cementu stwierdzono obserwując proces za pomocą mikroskopu elektronowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Zależność pomiędzy temperaturą, czasem dojrzewania i przyrostami wytrzymałości.

Beton o założonej jakości można otrzymać opracowując odpowiednią recepturę, dobierając właściwe składniki oraz stosując takie metody przygotowania mieszanki, jej transportu i pielęgnacji świeżego betonu, które by zniwelowały lub obniżyły niekorzystny wpływ upalnej pogody.
Cement stosowany do wytwarzania betonów w warunkach klimatu gorącego powinien się charakteryzować możliwie małym ciepłem hydratacji i jak najmniejszym skurczem. Warunek ten spełniają cementy o niskiej zawartości krzemianu trójwapniowego C2S oraz glinianu trójwapniowego C3A i równocześnie o umiarkowanym stopniu rozdrobnienia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cementy te charakteryzują się także tym, że ich czas wiązania w podwyższonej temperaturze ulega mniejszemu skróceniu niż w przypadku drobno zmielonych cementów o wyższej zawartości wymienionych minerałów. Wpływ temperatury na czas wiązania dwóch rodzajów cementu o różnym cieple hydratacji: portlandzkiego i hutniczego.
Najczęściej stosowanymi domieszkami do betonu wytwarzanego w gorącym klimacie są domieszki upłynniające i opóźniające wiązanie.

Wskazane jest, by jako domieszek upłynniających używać superplastyfikatorów nowej generacji - z grupy polikarboksylanów (PC) i polieterów (PE), charakteryzujących się silnym i długim działaniem upłynniającym oraz dobrą kompatybilnością z cementami. Domieszki opóźniające przedłużają czas do rozpoczęcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. Zmniejszają one rozpuszczalność składników cementu w wodzie i w ten sposób spowalniają szybkość wiązania cementu.

Niektóre z nich tworzą na ziarnach cementu warstewki utrudniające dostęp wody zarobowej, wydłużając czas do wystąpienia początku wiązania. Mieszanie z domieszkami powinno być krótkie, aby nie zniszczyć otoczki na ziarnach. Przy stosowaniu wymienionych domieszek należy przeprowadzić połową próbę ich oddziaływania w warunkach panujących w miejscu produkcji i wbudowania mieszanki. Konieczność takich badań jest bezwzględnie wymagana, gdy używa się dwóch domieszek jednocześnie (uprawnienia budowlane).

Grube kruszywo

Jednym z podstawowych warunków, jaki powinna spełniać mieszanka betonowa podczas prowadzenia robót w warunkach gorącego klimatu, jest utrzymanie możliwie niskiej temperatury bezpośrednio po wymieszaniu składników i zachowanie odpowiedniej urabialności do momentu jej zagęszczenia. Niska temperatura mieszanki betonowej wywołuje zmniejszenie szybkości wydzielania ciepła przez cement, co ogranicza wzrost temperatury betonu wewnątrz konstrukcji ze wszystkimi jej negatywnymi skutkami.

Jak już wcześniej podano, temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia na budowę nie powinna przekraczać 30 + 35°C (program egzamin ustny). W literaturze rosyjskiej temperaturę dostawy mieszanki uzależnia się od modułu powierzchni m (m = F/V [m_l], gdzie F - powierzchnia, a V - objętość elementu). Temperatura mieszanki betonowej podczas betonowania elementów o module powierzchniowym m > 3 powinna być mniejsza od 30r-35°C, natomiast podczas betonowania masywnych konstrukcji m < 3 - nie wyższa niż 20°C (opinie o programie).

Obniżenie temperatury początkowej mieszanki można uzyskać:
• ochładzając jej poszczególne składniki (kruszywo, cement i wodę),
• zastępując część wody zarobowej lodem,
• ochładzając mieszankę betonową po jej wymieszaniu, np. ciekłym azotem (segregator aktów prawnych).

Największy wpływ na temperaturę mieszanki betonowej wywiera temperatura kruszywa, którego zawartość w betonie wynosi 70-80% masy wszystkich składników. Grube kruszywo może być oziębiane przez polewanie chłodną wodą lub przez zanurzenie w wodzie.

Inna metoda przewiduje stosowanie chłodzenia wyparnego, polegającego na przedmuchiwaniu mokrego kruszywa chłodnym powietrzem. Ten sposób umożliwia chłodzenie wszystkich frakcji kruszywa, także piasku. W wyniku takiego oziębiania kruszywo ulega wysuszeniu, co pozwala dokładnie dozować składniki mieszanki (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami