Wytrzymałość mechaniczna iłów

Wytrzymałość mechaniczna iłów
Wytrzymałość mechaniczna iłów

Wytrzymałość mechaniczna iłów zależy bardzo od ich zawilgocenia. W stanie zwartym wytrzymałość ich na ściskanie może zbliżać się do wytrzymałości słabych skał masywnych. W stanie półzwartym, a często i twardoplastycznym iły są dobrym gruntem budowlanym, nawet w stanie twardoplastycznym bliskim do plastycznego wytrzymują dość znaczne naciski jednostkowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Osobno trzeba omówić iły warstwowe (zwane również wstęgowymi). Pod tą nazwą znane są grunty osiadłe w jeziorach polodowcowych. Iły te wykazują charakterystyczne, bardzo cienkie uwarstwienia grubości zwykle 1-2 mm o zmiennym zabarwieniu i zmiennym składzie granulometrycznym. Każda podwójna warstewka odpowiada osadowi w ciągu jednego roku, przy czym w zależności od uziarnienia zawiesin dochodzących do jeziora latem i zimą, skład granulometryczny zmieniał się w pewnych granicach, a więc mogły osiadać również pyły, a nawet bardzo drobne piaski. Iły warwowe należą raczej do kategorii iłów pyla- stych i wykazują mniejszą wytrzymałość od iłów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W tej kategorii gruntów trzeba przede wszystkim zająć się gliną. Gliny zwykle zawierają w sobie pewną ilość ziarn piasku i cząstek pylastych, powiązanych lepiszczem ilastym i koloidalnym (uprawnienia budowlane). W tym składzie mogą one, podobnie jak iły, mieć większą lub mniejszą spójność i wytrzymałość mechaniczną, zależnie od zawilgocenia. Jeszcze do niedawna nazwy iłu i gliny nie były rozróżniane należycie. Dopiero pracom ceramików zawdzięczamy wyraźniejsze nawiązanie tych nazw do bardziej określonych rodzajów gruntu. Gliny o większej zawartości piasku zaliczamy do glin piaszczystych, a gliny o większej zawartości cząstek pylastych do glin pylastych (program egzamin ustny). Gliny piaszczyste i pylaste mają niniejszą spójność i mniejszy wskaźnik plastyczności niż gliny bez bliższego określenia.

Skład uziarnienia

Wśród glin zasługują na większą uwagę szeroko u nas spotykane gliny morenowe. Są to gliny osadzone przez lodowce i wobec tego mające bardzo różnorodny skład uziarnienia i często większą lub mniejszą zawartość kamieni, a nieraz głazów. Gliny te pod względem nośności są przeważnie dobrym gruntem do posadowienia fundamentów, lecz nieraz jakość ich jest niejednolita pod względem zawilgocenia i składu granulometrycznego (opinie o programie).

Gdy w piaskach i żwirach znajdują się znaczniejsze domieszki cząstek ilastych lub pylastych, to piaski otrzymują nazwę piasków gliniastych lub pylastych. Łatwo rozróżnić piaski gliniaste lub pylaste w naturze przez płukanie ich w wodzie: cząstki pylaste bardzo łatwo oddzielają się wówczas od ziarn piasku, natomiast odmycie cząstek ilastych przychodzi z trudnością.

Właściwości fizyczne i mechaniczne piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin itd. są pośrednie między właściwościami piasków i iłów, przy czym w miarę spadku zawartości cząstek ilastych i koloidalnych grunt pod względem charakteru zbliża się do piasków, a z wzrostem zawartości tych cząstek coraz bardziej przypomina iły (segregator aktów prawnych).

Margie są to grunty o zawartości od Vs do2/3 wapienia (CaCC>3) w połączeniu z iłem lub gliną. Wobec tak dużej rozpiętości w zawartości CaCO;j mogą one czasem przypominać glinę, a więc wykazywać znaczną miękkość, a czasem, przy większej ilości CaC03, mogą zbliżać się do słabych wapieni.

Należy podkreślić, że margle szczególnie łatwo wchłaniają wodę. Wchłanianie to czasem następuje przez podciąganie wody z dolnych warstw wskutek sił włoskowatych, a nieraz wobec dostania się wód opadowych (promocja 3 w 1). Zawilgocone margle, poddane mechanicznemu przerobieniu, przechodzą w stan miękki i przez to tracą wartość pod względem budowlanym. Często pokłady naturalne margli wykazują wzrost wytrzymałości wraz ze wzrostem głębokości zalegania, wskutek zwiększania się zawartości wapienia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !