Blog

27.03.2021

Wywody i cyfry

Wywody i cyfry

Wywody i cyfry

Wywody i cyfry podane w dalszym ciągu odnoszą się zasadniczo tylko do kruszyw mało nasiąkliwych. Poza tym miarodajna jest tylko ta ilość wody W, która zostaje przez beton w świeżym stanie uwięziona. Wszelką wodę wyciekową, występującą na wierzch zaraz po ułożeniu betonu (np. bardzo płynnych betonów), albo odciągniętą sztucznie podczas zagęszczania betonu lub przedtem należy od W odliczyć, gdyż nie tworzy ona próżni w betonie (program uprawnienia budowlane na komputer). Z drugiej strony kruszywo stosowane w praktyce zawiera wilgoć wynoszącą kilka procent (2-4) ciężaru kruszywa.

Naturalna wilgoć powiększa sumaryczną ilość wody w betonie, a zatem musi być do W doliczona. W dalszym ciągu oznacza więc W wodę zawartą w ułożonym betonie.
Jeśli do betonów konstrukcyjnych o wymaganym Rs stosować kruszywa wyraźnie nasiąkliwe (np. tłuczeń ceglany, okruchy słabych betonów rozbiórkowych, keramzyt itp.), to zaleca się ustalić ich nasiąkliwość w ciągu 1 godziny i z grubsza oszacować wodę aktywną (wliczoną do co) na 1-3% ciężaru suchego kruszywa, resztę wody uważać za nieaktywną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Alternanywnie (i lepiej) można wody zassanej przez kruszywo w ogóle nie uwzględnić traktując ją jako nieistotną cechę kruszywa. Wtedy do wzorów wprowadzić należy dco = dw/c (dw — dodana woda zarobowa) i po doświadczalnym ustaleniu przynależnych współczynników A, a itd. operować tymi wzorami jako funkcjami Rs = f(dco).

Jest to postępowanie dające zupełnie zadowalające wyniki. Niżej podane wzory odnoszą się przede wszystkim do wytrzymałości KS28, ale w przypadkach kiedy zawierają wyraz R", to mogą odnosić się również do terminów, dla których znane są wartości R", np. R"3, ft",, R"8 i in. Zresztą można z R”28 obliczać dowolne Rsn. Przy posługiwaniu się wzorami należy pamiętać, że wytrzymałości budowlane wypadają z reguły o ok. 10% niższe niż w laboratorium (uprawnienia budowlane). W ujęciu przestrzennym rezultaty te podane są na rys. 11-29. Analizując te dwa wyniki widzimy że dla wskaźnika c/w, w miarę wzrostu o, wytrzymałość zapraw na ściskanie wzrasta do pewnej granicy maksymalnej, a następnie opada.

Szczelność zapraw

Wytrzymałości te ułożyły się w postaci wachlarza 5 krzywych (dla 5 c/w), rozwidlających się w miarę wzrostu o. Rodzaje konsystencji poszczególnych mieszanek, ilustrujący szczelność odpowiednich mieszanek z „wykresami wytrzymałości”, dochodzimy dc spostrzeżenia, że zachodzi zbieżność ekstremalnych wartości R„. z maksymalną szczelnością zapraw, przy czym znane to zjawisko występuje dopiero przv konsystencji ciekłej dla wszystkich rozpatrywanych wskaźników c/w (tj. od c/w = 1,2 do 2,8) (program egzamin ustny).

Pomimo osiągnięcia przez poszczególne mieszanki stu- lub prawie stuprocentowej szczelności, krzywe reprezentujące dane wskaźniki c/w opadają pc osiągnięciu swoich ekstremalnych wartości. Wartości ułożyły się prawic na linii prostej, nachylonej pod pewnym kątem do osi odciętych (opinie o programie). Należy tu jeszcze dodać, że wytrzymałość zaczynów jest nieco mniejsza od maksymalnej wytrzymałości zapraw dla odpowiednich wskaźników c/w.

Przytoczyliśmy wyżej obszerny materiał doświadczalny. W większości starszy materiał jest niestety bardzo mało systematyczny z wyjątkiem doświadczeń Tl. Wielocha i P. Herrmanna, Dopiero badania M. Manugiewicza zostały zorganizowane w sposób wszechstronny i doprowadzający do wniosków syntetycznych (segregator aktów prawnych). Mimo, że dotyczyły one jednego, określonego przypadku piasku, można w odniesieniu do zapraw budować wnioski zgodne z treścią.

W odniesieniu do różnych przypadków betonu z pewną ostrożnością można sformułować wnioski jak następuje (zakładając, że kruszywo jest bezpyłowe) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami