Wyznaczanie sił

Wyznaczanie sił

Do wyznaczenia sił potrzebna jest znajomość prędkości zsuwu v, aż do oceny jej wartości końcowej, przez określenie głębokości h obniżenia się brył materiału i porównanie jej z głębokością zasobnika (najwygodniej jest obliczyć v i h po różnym czasie zsuwu np. co t = 1 sek.) (program uprawnienia budowlane na komputer). Oprócz podanych wyżej kilku sposobów zmniejszania siły uderzenia brył składowanego materiału na ścianki zasobnika znane są i inne sposoby, jak przyjęcie kaskady materacowej czy krzywoliniowej zsuwni kaskadowej.

Bliższe dane dotyczące tych sposobów znajdzie czytelnik w artykule. Obliczanie sił wewnętrznych i momentów, na które wymiaruje się komory zasobników. Omówimy tu bliżej tylko wymiarowanie ścian bocznych komór, gdyż zasada wymiarowania przekrycia czy też lejów jest w przypadku zasobników taka sama jak dla silosów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W monolitycznych zasobnikach ze ściankami pionowymi o małych wysokościach, pracującymi jako wsporniki, wymiarowanie przeprowadza się na zginanie w płaszczyznach pionowych. Przyjęcie jednokierunkowej pracy tych ścianek jest słuszne poza strefami przykrawędziowymi (przy pionowych krawędziach połączenia ścian), w których występują również momenty zginające działające w płaszczyznach poziomych (wzajemne zamocowanie przyległych pionowych ścianek).

Przy obliczaniu tych momentów krawędziowych można przyjąć, że poziomy moment zginający jest równy momentowi wydzielonego myślowo poziomego wspornika obciążonego średnim środkowym parciem q materiału zasypowego.
W poziomych płaszczyznach ścianek powstają siły rozciągające, które należy przejąć za pomocą prętów poziomych, obliczając je na osiowe rozciąganie pionowego przekroju żelbetowego ścianki (uprawnienia budowlane).
W zasobnikach ze ściankami pionowymi o znacznych wysokościach ścianki pionowe wymiaruje się na mimośrodowe działanie sił wewnętrznych tak samo jak ścianki prostokątnych zbiorników.

Wymiarowanie ścianek pionowych

Wymiarowanie ścianek pionowych na zginanie w płaszczyznach pionowych przeprowadza się jak dla belek-ścian.
Jak już wspomniano, konstrukcja zasobników - ogólnie biorąc - składa się z nadbudowy wraz z urządzeniami transportującymi materiał, z nośnej konstrukcji przekazującej obciążenia zasobników na grunt za pośrednictwem fundamentów oraz z samych komór do składowania materiału sypkiego.

Konstrukcję nadbudowy stosuje się w zasadzie podobną do nadbudowy silosów (program egzamin ustny). Przy konstrukcji monolitycznej stosuje się przekrycia płytowe bądź płytowo-żebrowe, a pionowe ściany galerii nadzasobnikowej wykonuje się zazwyczaj z cegły, pustaków, lub jako żelbetowe belki-ściany. W przypadku stosowania prefabrykatów, konstrukcję galerii stanowią przeważnie prefabrykowane ramy przekryte płytami panwiowymi, których używa się również jako przekrycia komór zasobników. Ściany boczne galerii to na ogół elementy ścienne wielkoblokowe, płyty panwiowe ustawione pionowo (leżące lub stojące), rzadziej wypełnienie z cegły. Konstrukcja tych elementów nie odbiega od typowych i powszechnie stosowanych.
Konstrukcja nośna zasobników to przeważnie żelbetowe słupy monolityczne lub prefabrykowane.

I te konstrukcje nie różnią się niczym zasadniczym od stosowanych w innych układach konstrukcyjnych (jak hale przemysłowe, magazyny itp.) (opinie o programie).
Najczęściej spotykane leje ostrosłupowe oraz dna płaskie o nadbetonowanych spadkach wewnątrzkomorowych. Przy powtarzających się elementach lejów ostrosłupowych jako zbrojenie stosuje się zwykle gotowe siatki układane w deskowaniach za pomocą dźwigu lub wciągarki. W przypadku zasobników prefabrykowanych układ konstrukcyjny lejów może być różnorodny, dwa różne rozwiązania omówiono poniżej, przy rozpatrywaniu wykonanych obiektów (segregator aktów prawnych).

Konstrukcja monolityczna pionowych ścian zasobników jest zależna od typu zasobników. Ściany zasobników niskich oblicza się i zbroi - niezależnie od ich pracy jako belki-ściany - jak płytę wspornikową. Przy zasobnikach wysokich zbrojenie ścian jest analogiczne do zbrojenia ścian zbiorników prostokątnych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !