Blog

Rezorcyna zdjęcie nr 10
23.01.2020

Zadania administratora nieruchomości

W artykule znajdziesz:

Zadania administratora nieruchomości

Rezorcyna zdjęcie nr 11
Zadania administratora nieruchomości

Jednym z ważnych zadań administratora nieruchomości jest utrzymanie w należytym stanie instalacji sanitarnych, a więc konserwacja instalacji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Od sprawnego działania tych instalacji zależy w dużej mierze stan zdrowotny mieszkańców oraz trwałość instalacji domowych.

W zależności od wielkości nieruchomości oraz liczby budynków mieszkalnych, każdy administrator powinien zaangażować stałego lub dorywczo pracującego wykwalifikowanego konserwatora.

i sumienny konserwator powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż każde najmniejsze uszkodzenie instalacji nie usunięte w porę powiększa się z biegiem czasu i może w rezultacie doprowadzić do strat i zbędnych kosztów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

celu zapobieżenia takim przypadkom, należy dokonywać przeglądów okresowych instalacji, w odstępach zależnych od wielkości urządzeń sanitarnych i gazowych, przeciętnie raz w miesiącu.

Dużym udogodnieniem przy przeprowadzaniu konserwacji i remontów są plany (rysunki) wykonawcze instalacji. Rysunki wykonawcze ułatwiają w szczególności odnalezienie zaworów zamykających oraz przewodów znajdujących się w zakrytych bruzdach lub pod ziemią.

Rysunki wykonawcze instalacji nowo wykonanych obowiązany jest dostarczyć wykonawca robót, tj. przedsiębiorstwo instalacyjne. Administrator domu przy przyjmowaniu instalacji powinien się o to upomnieć.

W przypadku braku planów instalacji wykonanych dawniej pożądane jest sporządzenie rysunków wykonawczych (planów inwentaryzacyjnych) na podstawie obmiaru z natury. 1. KONSERWACJA I REMONT INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
Przewody wodociągowe. Od sprawnego działania domowi sieci wodociągowej zależy ciągłość w zaopatrywaniu mieszkańców nieri chomości w wodę.

W wodociągowych przewodach domowych połączonych z siecią miejską ciśnienie jest zależne od ciśnienia panującego w sieci miejskie; przewody wodociągowe zasilane z wodociągu lokalnego pracują po> ciśnieniem zależnym od wysokości usytuowania otwartego zbiornika lul pod ciśnieniem działającym w hydroforze (uprawnienia budowlane).

Nieszczelność przewodu wodociągowego

Ciśnienie wewnętrzne panujące w przewodach domowych tzw. ciśnie nie robocze, zależnie od wysokości budynku i potrzeb miejscowych, wynosi od 2 do 5 at(n) (program egzamin ustny).
Nie usunięte w odpowiednim czasie drobne nieszczelności pod wpływem ciśnienia roboczego stale się powiększają i w konsekwencji mog£ spowodować gwałtowne pęknięcia i poważne uszkodzenia przewodów, a co za tym idzie - zalanie wodą suteren lub pomieszczeń mieszkalnych.
Nieszczelność przewodu wodociągowego może powstać wskutek uszkodzeń mech., nieodpowiedniej jakości rur czy kształtek użytych do montażu, niewłaściwego materiału uszczelniającego czy wskutek normalnego zużycia tych materiałów (w instalacjach starych długo pracujących).
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi należy natychmiast uzupełniać i naprawiać zamocowanie przewodów wodociągowych na ścianach budynku, zerwane lub uszkodzone haki czy uchwyty rur należy wymieniać.
Przewód wodociągowy, ze względu na uderzenia wody, które powstają wskutek raptownego zamykania zaworów, powinien być mocno przytwierdzony do ścian budynku (opinie o programie).

Na uderzenia mechaniczne są często narażone przewody wodociągowe w suterenach, np. w przypadku wrzucania przez okienka opału. Przewody takie należy zabezpieczyć przez obudowanie deskami. Uszkodzenia, przecieki przewodów wodociągowych ułożonych na tynku daje się łatwo zauważyć. Naprawa takich uszkodzeń polega na rozmontowaniu (rozkręceniu lub wycięciu) uszkodzonej rury czy kształtki i na jej wymianie. Usunięcie nieszczelności na połączeniu rur sprowadza się zwykle do wymiany szczeliwa (konopie, minia) (segregator aktów prawnych).

Nieszczelność przewodu wodociągowego zmontowanego pod tynkiem lub pod ziemią zwykle ujawnia się dopiero wtedy, gdy woda pod wpływem ciśnienia wydostanie się na zewnątrz. Mokre plamy na tynku lub woda wydobywająca się wraz z pęcherzykami powietrza z ziemi świadczy zwykle o uszkodzeniu przewodu wodociągowego ułożonego w bruździe lub w ziemi.
Dla dokonania wymiany uszkodzonego odcinka przewodu wodociągowego lub szczeliwa na złączu należy cząść sieci wodociągowej wyłączyć z działania przez zamknięcie najbliższego zaworu przelotowego. Po zamknięciu zaworu spuszcza się wodę w najniżej położonym miejscu wyłączonej części sieci. Należy przy tym pamiętać, iż w tym samym czasie zawory czerpalne wyżej położone powinny być otwarte, przez co szybciej spływa woda.

W zakres konserwacji wchodzi płukanie domowej sieci wodociągowej. Częstotliwość płukania zależna jest od stopnia zanieczyszczenia sieci i jakości wody zasilającej instalację (promocja 3 w 1). Płukanie sieci domowej odbywa się przez spuszczanie wody w najniższym punkcie sieci; z wodą spływają nagromadzone w przewodach zanieczyszczenia i osad. Płukanie takie może trwać nawet kilka godzin.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Rezorcyna zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Rezorcyna zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Rezorcyna zdjęcie nr 16 Rezorcyna zdjęcie nr 17 Rezorcyna zdjęcie nr 18
Rezorcyna zdjęcie nr 19
Rezorcyna zdjęcie nr 20 Rezorcyna zdjęcie nr 21 Rezorcyna zdjęcie nr 22
Rezorcyna zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rezorcyna zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rezorcyna zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rezorcyna zdjęcie nr 32 Rezorcyna zdjęcie nr 33 Rezorcyna zdjęcie nr 34
Rezorcyna zdjęcie nr 35
Rezorcyna zdjęcie nr 36 Rezorcyna zdjęcie nr 37 Rezorcyna zdjęcie nr 38
Rezorcyna zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rezorcyna zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rezorcyna zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami