Zadania pomocnicze

Zadania pomocnicze

Działalność wykonawczą w zakresie realizacji obiektów i robót prowadzą w zasadzie państwowe przedsiębiorstwa budowlane, stanowiące w znaczeniu gospodarczym podstawowe jednostki organizacyjne, a w znaczeniu prawnym - wyodrębnione jednostki prawa publicznego (program uprawnienia budowlane na komputer). Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi gospodarki planowej, których celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych w dziedzinie budownictwa. Jednostkami wykonawczymi przedsiębiorstw budowlanych są stale zmieniające lokalizację budowy, a miejscami ich wznoszenia - place budowy.

Przedsiębiorstwa budowlane o charakterze ogólnobudowlanym, zwane również przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi, wykonują:
- zadania podstawowe, polegające na bezpośredniej realizacji robót budowlano-montażowych (produkcja podstawowa),
- zadania pomocnicze w postaci różnego rodzaju produkcji pomocniczej, np. wydobywanie kruszywa, produkcja półfabrykatów, prefabrykatów itp.;
- różnego rodzaju usługi, budując w tym celu odpowiednie warsztaty i urządzenia, jak np. warsztaty mechaniczne i naprawcze, urządzenia energetyczne, sieć wodociągową, bazy maszyn i sprzętu, składy materiałów budowlanych itp. (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wszystkie te zadania przedsiębiorstwo budowlane realizuje poprzez organizowanie:
- robót przygotowawczych, polegających na oczyszczeniu i osuszeniu placu budowy, wznoszeniu czasowych budynków gospodarczych, budowie prowizorycznej sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz czasowych urządzeń energetycznych,
- robót ogólnych na placu budowy, do których należą: plantowanie placu budowy, budowa stałych dróg kolejowych i kołowych, ułożenie stałej sieci energetycznej, cieplnej itp.,
- robót budowlano-montażowych, mających na celu wznoszenie poszczególnych obiektów,
- bazy produkcyjno-uslugowej dla budowy, w postaci pomocniczej produkcji prefabrykatów i półfabrykatów, bazy transportowej, maszyn itp.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe Ministerstwa Budownictwa i PMB dzielą się na przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu, zarządzane centralnie - są to przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego, oraz na przedsiębiorstwa nadzorowane przez Ministerstwo Budownictwa i PMB, lecz podległe prezydiom rad narodowych (uprawnienia budowlane).

Specjalizacja technologiczna przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa, których zadaniem jest wykonywanie tylko niektórych robót budowlanych, np. elewacyjnych lub pewnych grup robót specjalnych, np. inżynieryjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, zalicza się do przedsiębiorstw budowlanych specjalizowanych. Liczba tych przedsiębiorstw ma stałą tendencję wzrostu, gdyż specjalizacja daje, jak wykazuje praktyka, znaczne korzyści ekonomiczne i organizacyjne (program egzamin ustny).

Specjalizacja przedsiębiorstw budowlanych ma dwojaki charakter: przedmiotowy lub technologiczny.
Specjalizacja przedmiotowa polega na realizowaniu obiektów określonych rodzajów budownictwa, a więc budownictwa ogólnego, przemysłowego, lądowo-inżynieryjnego itp.
Specjalizacja technologiczna przedsiębiorstwa polega na wykonywaniu tylko określonych rodzajów asortymentów robót, które mogą występować w różnych rodzajach obiektów.

Produkcję podstawową na budowach prowadzą bezpośrednio kierownictwa budowy (opinie o programie). Produkcją pomocniczą kierują biura produkcji pomocniczej lub kierownictwa robót. Usługami zajmują się: w przypadku zaopatrzenia (magazyny, bazy materiałowe) służby zaopatrzenia, w przypadku maszyn budowlanych i sprzętu służby mechaniczne, a w przypadku transportu - służba transportowa.
Do kierowania wszystkimi tymi jednostkami organizacyjnymi oraz do koordynacji ich pracy powołany jest zarząd przedsiębiorstwa. Aby mógł on sprawnie spełniać swe zadania, wyposaża się go w jednostki funkcjonalne, które rejestrują i przygotowują potrzebne materiały do decyzji kierownictwa (segregator aktów prawnych).

Zarząd przedsiębiorstwa dzieli się organizacyjnie zazwyczaj na tzw. piony, a mianowicie:
- dyrektora, obejmujący sprawy personalne, płac, księgowości, prawne,
- zastępcy dyrektora do spraw technicznych, obejmujący sprawy techniczno-produkcyjne produkcji podstawowej i pomocniczej,
- zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, względnie do spraw administracyjno-zaopatrzeniowych (promocja 3 w 1).

W ramach przedsiębiorstwa budowlanego (podobnie jak i w innych przedsiębiorstwach) działa samorząd robotniczy, przy czym podstawowy organ tego samorządu stanowi rada robotnicza.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !