Zagęszczenie mieszanki gruntocementowej

Zagęszczenie mieszanki gruntocementowej

Zagęszczenie wykonuje się walcem ogumionym o ciężarze 8-r-15 T. Górną powierzchnię należy zagęszczać walcem drogowym gładkim o ciężarze 6-8 T. Wstępne zagęszczanie spulchnionego gruntocementu można również wykonać z użyciem ciągnika gąsienicowego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wałować należy według ogólnie przyjętych zasad, tj. równolegle do osi drogi, stopniowo przesuwając się od obu krawędzi do środka jezdni. Dla uzyskania wymaganego zagęszczenia potrzeba wykonać w każdym miejscu 3-P5 przejazdów walca gładkiego.
W czasie wałowania należy kontrolować prawidłowość profilu poprzecznego i podłużnego, a ewentualne niedokładności ponad + 2 cm usuwać. Jako dostateczne zagęszczenie mieszanki gruntocementowej uważa się osiągnięcie 97% maksymalnego zagęszczenia wyznaczonego w przyrządzie Proctora (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zagęszczenie mieszanki gruntocementowej powinno być wykonane najwyżej w ciągu 5 godzin, licząc od chwili zmieszania gruntu z cementem. Pielęgnacja wykonanej stabilizacji. Po zagęszczeniu gruntocementu należy go utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7-PIO dni. W celu lepszego utrzymywania wilgoci całą powierzchnię wykonanej stabilizacji należy pokryć warstwą 5-P10 cm piasku i tę zwilżać wodą (uprawnienia budowlane). Bardzo dobre rezultaty osiąga się skrapiając powierzchnię gruntocementu (na drugi dzień po zagęszczeniu) upłynnionym bitumem w ilości 1,0-P1,5 kg/m2 i lekko posypując ją piaskiem gruboziarnistym. Po trzech tygodniach, licząc od wykonania, można na stabilizowanym i stwardniałym gruncie układać nawierzchnię bitumiczną.
Wykonanie stabilizacji gruntocementem przy użyciu maszyn specjalnych (program egzamin ustny). Obecnie coraz częściej do stabilizacji gruntów przy średnim i dużym postępie robót stosuje się maszyny specjalne.
Maszyny te można podzielić na dwie grupy:
- wykonujące tylko niektóre procesy robót, zwane frezami lub mieszarkami,
- wykonujące pełny lub prawie pełny zestaw procesów robót, zwane wykańczarkami.

Wykonanie stabilizacji

Wykonanie stabilizacji za pomocą mieszarki gruntowej. Technologia wykonania robót mieszarką gruntową jest identyczna jak przy użyciu zestawu maszyn rolniczych, z tym że mało wydajne i niezbyt dokładnie pracujące maszyny rolnicze zastępuje się jedną maszyną frezą. A więc freza służy do wykonywania spulchniania, rozdrabniania gruntów i mieszania ich z dodatkami doziarniającymi, cementem oraz wodą (opinie o programie). Każda z tych czynności wymaga co najmniej dwóch przejazdów frezy. Ze względu na dużą wydajność frezy wskazane jest pozostałe procesy robót, jak rozścielanie cementu i materiałów doziarniających, zwilżanie wodą oraz profilowanie wykonywać maszynami o odpowiedniej wydajności. Zagęszczenie mieszanki gruntocementowej Wykonanie stabilizacji za pomocą wykańczarki. Stabilizacja gruntu wykańczarką bardzo upraszcza pracę, gdyż za jednym przejazdem maszyna wykonuje wszystkie roboty oprócz rozścielania cementu (segregator aktów prawnych).
Po wykonaniu robót przygotowawczych i sprofilowaniu korony drogi na pasie jezdnym rozściela się materiały doziarniające i ulepszające grunt oraz cement. Na tak przygotowany grunt wjeżdża wykańczarka, która za jednym przejazdem wykonuje pozostałe procesy robót. Woda potrzebna do zwilżania mieszanki jest dostarczana do wykańczarki za pomocą elastycznego przewodu z przejeżdżających obok zbiorników samochodowych. Wykonanie stabilizacji gruntu jako podbudowy pod nawierzchnię betonową.Zagęszczenie mieszanki gruntocementowej Jeśli decyduje się na stabilizację gruntu cementem dla wykonania podbudowy pod nawierzchnię betonową przy równoczesnym dowożeniu gruntu, to z punktu widzenia organizacyjnego schemat budowy nawierzchni najlepiej jest wydłużyć o jedną działkę, wykorzystując do tego celu prowadnice. W takim przypadku na przygotowane podłoże gruntowe należy rozścielać za pomocą dodatkowej rozścielarki mieszankę grunto-cementową dowożoną z wytwórni zainstalowanej np. w piaskowni. Zagęszczenie mieszanki gruntocementowej. Rozścieloną warstwę gruntocementu zagęszcza się za pomocą wykańczarki wibracyjnej. Po ułożeniu warstwy izolacyjnej w postaci papy, papieru czy też warstwy bitumu można układać natychmiast nawierzchnię betonową (promocja 3 w 1)..

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !