Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie jednak placu budowy przez niewłaściwe rozmieszczenie zwałów ziemi z wykopów i składowanie dowiezionych materiałów budowlanych, wreszcie wykonanie wykopów ziemnych, wszystko to bez uwzględnienia ścieku wód atmosferycznych może spowodować lokalne podniesienie wód gruntowych.
Również do poważniejszego podtapiania terenu budowlanego mogą przyczynić się niezasiłowane wiercone otwory badawcze, doprowadzone do warstwy wód naporowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wszystkie te przyczyny mogą znacznie zmienić ruch podziemnych wód miejscowych i przyczynić się do poważnego utrudnienia robót budowlanych.

Nieusuwanie tych przyczyn może spowodować trwałe zakłócenie ruchu wód podziemnych nawet w okresie eksploatacji budynku.
Z tego powodu oprócz właściwego projektu stałego odwodnienia należy uwzględnić odwodnienie prowizoryczne związane z zagospodarowaniem placu budowy.
Praktyka budowlana notuje przykłady podtapiania terenu powstałe wskutek zabudowy. Poniżej podaje się kilka charakterystycznych wypadków tego rodzaju podtapiania terenu budowlanego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jednym z przykładów może służyć budowa Muzeum Narodowego w Warszawie. Gmachy Muzeum są wystawione na skarpie. Sutereny na składy i kotłownie są zagłębione nie więcej niż 3 m w gruncie. W okresie budowy wykopy były zupełnie suche i wszystkie roboty w gruncie przez kilka lat wykonywane były bez użycia pomp. Lekki spadek terenu w kierunku Powiśla sprzyjał dobremu drenowaniu naturalnemu. Z tego powodu pomieszczenia kotłowni nie zostały zaizolowane od wód gruntowych. W kilka lat później w okresie eksploatacji wody gruntowe zalały kotłownię do wysokości blisko 2 m od posadzki (uprawnienia budowlane).

Zaszła konieczność wykonania izolacji wewnętrznej, która pociągnęła za sobą szereg robót dodatkowych. Przyczyną zalania było spiętrzenie wód gruntowych spływających w kierunku Wisły. Spiętrzenie spowodowane zastało zawężeniem podziemnego strumienia wód gruntowych z powodu rozległych inwestycji podziemnych w okolicy gmachu Muzeum Narodowego.

Teren budowy

Teren budowy położony jest na wysokim brzegu rzeki, który składa się zasadniczo z gruntu nieprzepuszczalnego stanowiącego podłoże dla wód gruntowych. Powyżej niecka ciągnąca się wzdłuż brzegu wypełniona jest piaskami i żwirami, a jej nieprzepuszczalne podłoże nie pozwala na odpływ z niej wód gruntowych. Warstwy przykrywające stanowią gliny i piaski pylaste. Przed zaczęciem budowy poziom wód gruntowych I był znacznie niższy od zagłębienia budynku. Powierzchnia terenu przed zabudową miała spadek w kierunku rzeki, co zabezpieczało normalny spływ wód atmosferycznych (program egzamin ustny).

Odpływ ten następnie został zahamowany licznymi wykopami, dołami i nasypami pod tory kolejowe, a także halami fabrycznymi usytuowanymi poprzecznie do ścieku. W rezultacie wody deszczowe i powstałe z tajania śniegu zostały prawie całkowicie zatrzymane i wsiąkały do gruntu. Jednocześnie tymczasowa nieszczelna instalacja wodociągowa przeciekała, dodatkowo nawadniając teren. Budynki wskutek znacznego zagłębienia przecięły górną, o znacznej spoistości warstwę gliny i pyłów powodując łatwe wsączanie się wód opadowych przez warstwę rozluźnionego gruntu dookoła budynku (opinie o programie). W rezultacie poziom wód podziemnych podniósł się o 2 m (poziom II), zalewając sutereny.

Przykłady takiego podtapiania często są powodowane brakiem projektu zagospodarowania terenu, z pozostawieniem np. na czas dłuższy zwałów śmieci, gruzu czy żużlu. Jeżeli hałdy tych materiałów leżą w poprzek spływu wód ściekowych, mogą one spowodować lokalne podtapianie terenu (segregator aktów prawnych).

Podtapianie terenu budowlanego może występować w bardzo ostrej formie również w okresie eksploatacji budowli. W takim przypadku przyczyną podtapiania terenów miejskich może być wadliwe rozwiązanie odwodnienia oraz wady w instalacjach kanalizacji i wodociągów. Dla właściwego odprowadzenia ścieków duże znaczenie ma rozplanowanie miasta, uwzględniające należyte rozwiązanie tras podziemnych instalacji oraz nasypów pod tory kolejowe lub tramwajowe (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !