Zakład koksowniczy

Zakład koksowniczy

Na wybór miejsca budowy zakładu koksowniczego wpływają w praktyce głównie dwa czynniki:
a) lokalizacja przy dostawcy surowca (np. koksownia przykopalniana),
b) lokalizacja przy odbiorcy koksu lub gazu (np. koksownia przyhutnicza lub gazokoksownia).

O rozplanowaniu poszczególnych oddziałów koksowni oraz obiektów w oddziałach decyduje w zasadzie dość ściśle proces technologiczny (program uprawnienia budowlane na komputer). Wymagania procesu technologicznego muszą być jednak optymalnie skoordynowane z wszystkimi innymi wymaganiami przestrzennego ukształtowania zakładu. Zasadnicze układy przestrzennego ukształtowania oddziałów koksowni. Ukształtowanie oddziałów koksowni z centralnym usytuowaniem piecowni, z rozdzieloną wiązką torów węglowo-koksowych oraz scaloną wiązką tych torów.

Piecownia rozdziela tu część węglową koksowni od części chemicznej.Rozplanowanie oddziałów koksowni z bocznym usytuowaniem piecowni, z rozdzieloną wiązką torów węglowo-koksowych lub scaloną wiązką torów; usytuowanie części węglowej i chemicznej może być przy tym wspólne lub oddzielne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W podanych kilku schematach przestrzennego ukształtowania koksowni nie stwierdza się wyraźnej przewagi któregokolwiek z układów.

Wybór układu zależy przede wszystkim od warunków terenowych i charakteru koksowni (przykopalniana, przyhutnicza czy niezależna) i wymaga przeprowadzenia każdorazowo wnikliwej analizy technicznej. Wskaźnik zabudowy terenu koksowni powinien wynosić 0,25-0,30. Bardzo ważnym czynnikiem dla wyboru terenu pod budowę koksowni są między innymi warunki gruntowe i wodne. Niektóre bowiem obiekty koksowni nastręczają sporo trudności pod względem posadowienia (uprawnienia budowlane). Wymienić tu należy obiekty takie jak wieże węglowe, baterie koksownicze, zbiornik wgłębny wyładowni, fundamenty pod ciężkie kolumny i inne. Trudności posadowienia tych obiektów wynikają bądź ze względu znaczne ich ciężary i związane z tym wysokie naciski na grunt i znaczne oddania, bądź też z uwagi na wrażliwość obiektów na nierównomierne osiadanie, jak np. przy bateriach koksowniczych (program egzamin ustny).

Posadowienie zbiornika wgłębnego

Posadowienie zbiornika wgłębnego, względnie innych głębokich obiektów, nastręcza trudności przy realizacji i eksploatacji w przypadku płytkiego zalegania na danym terenie wód gruntowych. Budowa koksowni na terenach nawodnionych lub o malej nośności, oprócz trudności technicznych, wpływa w znacznym stopniu na powiększenie kosztów, z uwagi na konieczność stosowania przy budowie posadowienia na palach, odwadniania głębokich wykopów, stosowania drogich izolacji itp.

Budowę koksowni na terenach podległych wpływom eksploatacji górniczej, przewyższających II kategorię zagrożenia, w zasadzie się wyklucza (opinie o programie). Budowle koksownicze na terenach sejsmicznych wymagają specjalnych zabezpieczeń, które nie są tutaj omawiane. Podstawowym oddziałem zakładu koksowniczego jest piecownia, w której przeprowadzany zostaje proces odgazowania węgla w wysokiej temperaturze (segregator aktów prawnych). W skład piecowni wchodzą obiekty, urządzenia i maszyny, służące do uformowania i wprowadzenia wsadu do komory koksowej, przeprowadzenia procesu koksowania, wypchnięcia - po zakończonym procesie koksowania - bryły koksu z komory koksowej, zgaszenia koksu i odesłania go do sortowni.

Układ przestrzenny obiektów i maszyn piecowni, ogólny widok baterii koksowniczej. Przekroje poprzeczne baterii koksowniczej. W skład urządzeń i maszyn związanych z baterią koksowniczą wchodzą: blok ceramiczny wraz z konstrukcją okotwienia i osprzętem baterii, spoczywający przeważnie na żelbetowej podbudowie, kanały dymowe, pomosty piecowe, maszyna wsadowa i wóz przelotowy (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !