Blog

14.01.2021

Zakłady elementów konstrukcyjnych

Zakłady elementów konstrukcyjnych

Zakłady elementów konstrukcyjnych

Wytwórnie tego typu powinny być mniejsze niż zakłady elementów konstrukcyjnych, lecz za to gęściej rozmieszczone w terenie dla zmniejszenia przerzutów mas materiałowych (program uprawnienia budowlane na komputer). W tym zakresie powinna być szeroko rozwijana kooperacja terenowa i usługowa.

Bardzo wskazane i celowe jest rozwijanie produkcji elementów i prefabrykatów ściennych z surowców miejscowych metodą poligonową. Elementy ścienne wypełniające konstrukcję szkieletową mogą być produkowane na przykład w postaci pustaków układanych na sucho, bloków, dyli, płyt itp. Przy odpowiedniej organizacji wypożyczalni form dla produkcji elementów wypełniających, zapewnieniu instruktażu, nadzoru fachowego, poradnictwa technicznego, piśmiennictwa fachowego itp., produkcję elementów wypełniających mogą prowadzić zespoły chłopskie, bezpośrednio na placu budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tego rodzaju organizacja produkcji poligonowej umożliwiająca wykorzystanie surowców i materiałów miejscowych, jak np. żwir, żużel, gips, piasek, glina itp., w dużym stopniu wpływa na obniżkę kosztów budowy (uprawnienia budowlane).

Wymieniona wyżej kooperacja w zakresie produkcji prefabrykatów i elementów stanowić może znakomite uzupełnienie produkcji przemysłowej podstawowych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wyposażenia wnętrz oraz będzie przez długi okres czasu możliwa do powszechnego zastosowania na wsi.
Konieczny jest także rozwój przemysłu lekkich pokryć dachowych, jak np. płyt azbestowo-cementowych, stanowiących kompleksowe uzupełnienie produkcji elementów i prefabrykatów budowlanych.
Pożądany jest także rozwój innych lekkich pokryć dachowych, jak np. z tworzyw sztucznych lub blachy falistej galwanizowanej (program egzamin ustny).

To samo dotyczy konieczności rozwinięcia masowej produkcji lekkich nieorganicznych materiałów izolacyjnych, jak np. styropianu, wełny mineralnej, gazobetonów, pumeksów, które przyczyniają się wydatnie do uprzemysłowienia budownictwa na wsi. Również pożądane jest rozwinięcie produkcji płynnych powłok i emulsji wodochronnych lub wodoszczelnych dla paroizolacji ścian, stropów i stropodachów oraz produkcji wszelkiego rodzaju farb ochronnych i antykorozyjnych.

Możliwość ręcznego montażu szkieletu

W zależności od wielkości budynku i jego wysokości montaż konstrukcji z elementów strunobetonowych może być prowadzony dwoma sposobami:
a) ręcznie, przy użyciu lekkich, przestawnych rusztowań,
b) przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego.

Przy dobrej organizacji transportu i montażu oraz uprzedniego przygotowania fundamentów, podłoża, łączników itp. dopuszcza się bezpośredni montaż z przyczepy samochodowej lub traktorowej, posuwającej się wzdłuż traktów budynku (opinie o programie). Przyczepa w takich przypadkach może często służyć za pomocnicze rusztowanie.
Możliwość ręcznego montażu szkieletu konstrukcji budynku z elementów strunobetonowych. Transport pionowy elementów wykonywany jest przez 3-4 ludzi posługujących się lekkimi rusztowaniami kozłowymi. Montaż słupów odbywa się po uprzednim przygotowaniu fundamentów punktowych posiadających odpowiednie gniazda.

Słupy dwu- lub trójgałęziowe montowane są w ten sposób, iż poszczególne gałęzie są podnoszone oddzielnie przez 3-4 ludzi do położenia pionowego, po czym wstawiane w gniazda fundamentowe. Następnie za pomocą prefabrykowanych przewiązek betonowych zbrojonych łączone są ze sobą śrubami stalowymi zabezpieczonymi przed korozją specjalnymi powłokami. Montaż przewiązek odbywa się z rusztowań kozłowych. Po ustawieniu słupów do pionu za pomocą klinów następuje zalanie gniazd zaprawą cementową.

Montaż rygli i krokwi odbywać się może ręcznie przy użyciu rusztowań kozłowych lub bezpośrednio z przyczepy transportowej (segregator aktów prawnych).
Montaż wysokiego budynku (4,50 m) o rozpiętości bezsłupowej 12,0 m, przy użyciu lekkiego urządzenia podnośnikowego i przesuwnego rusztowania z rur stalowych.

W tym przypadku wykonuje się montaż całego segmentu przewidzianego projektem, łącznie z więźbą dachową i jej pokryciem, po czym rusztowanie zostaje przesunięte w następne położenie umożliwiające montaż dalszego segmentu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami