Blog

17.10.2022

Zakończenie ciągu ściany

Zakończenie ciągu ściany

Pamiętać należy, że oprócz elementów głównych konstrukcje prefabrykowane wymagają na ogół w ścianach zewnętrznych również elementów poziomych, np. elementów nadprożowych przy dwurzędowym podziale ściany wielkoblokowej. Wówczas, podobnie jak to miało miejsce przy elementach filarowych takie elementy poziome, oprócz swych kilku podstawowych długości, np. 4MO, 6MO, 8MO, 9MO, 10MO, będą musiały posiadać szereg uzupełniający 4MO + d, 6MO + d, 8MO + d …, w celu likwidowania zaburzeń wymiarowych spowodowanych niemodularną grubością d poprzecznych ścian wewnętrznych, dzielących pola stropowe. Rejon takiego zaburzenia pokazano w prawym krańcu, na którym podkreślono wymiary elementów uzupełniających, likwidujących zaburzenie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tak więc można stwierdzić, że przyjęcie systemu stosowania wymiarów modularnych w świetle ścian konstrukcyjnych powoduje konieczność wprowadzenia dodatkowych asortymentów uzupełniających elementów ścian zewnętrznych, w ilości w przybliżeniu równej asortymentom podstawowym, czyli konieczność blisko dwukrotnego powiększenia ilości typów elementów w stosunku do ilości typów elementów podstawowych. Rozpatrujemy obecnie alternatywny system wymiarowania, w którym wymiary modularne stosuje się do rozstawów osi ścian konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z rysunku 28 wynika, że przy takim systemie następuje całkowite zgranie wymiarów długości budynku, zarówno przy obliczaniu ich jako sumy pól stropowych i grubości ścian międzypolowych, jak i przy obliczaniu jako sumy modularnych bloków ściany zewnętrznej (uprawnienia budowlane). Zakończenie ciągu ściany formowane jest przez specjalny blok narożny, oblicowany na dwóch płaszczyznach (podobnie jak ma to miejsce przy alternatywnym systemie wymiarowania modularnego w świetle ścian) i nawiązujący do modularnego ciągu bloków bieżących ściany. Tak więc system wymiarowania w osiach ścian pozwala na stosowanie w ścianach zewnętrznych wyłącznie elementów podstawowych o szerokościach 2MO, 3MO, 4MO, … bez potrzeby asortymentu uzupełniającego, uwzględniającego sąsiedztwo ścian prostopadłych do ścian zewnętrznych. Dotyczy to zarówno elementów pionowych, jak i poziomych, tj. nadproży, pasów itp. (program egzamin ustny).

Moduł osiowy

Można obecnie stwierdzić, że rozpatrywanie alternatywnych systemów wymiarowania przy uwzględnieniu prefabrykowanych ścian zewnętrznych prowadzi do wniosku, że zdecydowaną wyższość wykazuje system wymiarowania modularnego w osiach ścian konstrukcyjnych, ponieważ wymiarowanie w ich świetle powoduje znaczny wzrost ilości typów elementów prefabrykowanych i zaciemnienie przejrzystości i czystości rzutu poziomego konstrukcji budynku (opinie o programie).

Fakt, że przy stosowaniu prefabrykowanych elementów tylko płaszczyzn poziomych (stropów, dachów) żaden z alternatywnych systemów nie wykazuje typizacyjnej wyższości, nie jest wystarczającym powodem do wyboru systemu wymiarowania „w świetle” dla tego rodzaju budownictwa. Pamiętać bowiem należy, że pożądane jest harmonijne, „bezwstrząsowe” przechodzenie od niższych stopni prefabrykacji do wyższych, już zaś przy stosowaniu ścian wielkoblokowych system wymiarowania modularnego w osiach konstrukcji wykazuje zdecydowaną wyższość nad alternatywnym systemem wymiarowania „w świetle”. Podobnie jeszcze wyższy stopień uprzemysłowienia budownictwo wielkopłytowe i prefabrykowane szkieletowe w ogóle innego systemu wymiarowania jak ,,w osiach” nie uznaje (segregator aktów prawnych).

Ponadto nie należy zupełnie pomijać wspomnianej u- przednio przejrzystości rzutu, pozwalającej na zapobieżenie niespodziankom typizacyjnym już w rysunku szkicowym, przez możność określenia a priori rozwiązania wszystkich poszczególnych węzłów konstrukcyjnych, czystość ta zaś występuje jedynie przy systemie wymiarowania w osiach konstrukcji.

Wydaje się, że przytoczono wystarczające powody, przemawiające za ostatecznym odrzuceniem alternatywy wymiarowania w świetle konstrukcji, a przyjęciem wymiarowania modularnego w rejonie osi konstrukcji; odtąd też stosować będziemy dla modułu powiększonego nazwę moduł osiowy, oznaczony symbolem MO (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami