Blog

14.03.2019

Załączniki do wniosku o uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Załączniki do wniosku o uprawnienia budowlane

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć wymagane załączniki, które określone są przez daną izbę inżynierów lub architektów (program na komputer). Najważniejszy jest odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis innego dokumentu, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika. Dokumentem potwierdzającym wykształcenie może być również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodzie nauczanym (program na telefon). W przypadku suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów dokument ten musi mieć potwierdzenie kierownika głównej jednostki organizacyjnej uczelni.

Wykaz prac projektowych

Załączniki do wniosku o uprawnienia budowlane

Bardzo ważnym dokumentem jest oświadczenie, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej – jego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na egzamin ustny). Równorzędne znaczenie ma zaświadczenie, które potwierdza odbycie praktyk zawodowych przy budowie lub projektowaniu obiektów budowlanych, które znajdują się na terenach zamkniętych lub jednostkach organizacyjnych podlegających Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Obrony Narodowej czy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (promocja 3 w 1). Praktyki za granicą można potwierdzić odrębnym zaświadczeniem, w którym muszą zostać wyszczególnione obiekty i roboty budowlane, przy których bezpośrednio uczestniczył kandydat na uprawnienia budowlane.
Ponadto do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych trzeba dołączyć prace projektowe i wykaz prac projektowych, które zostały wykonane w ramach praktyki zawodowej. Niezbędny jest również formularz osobowy, zawierający wymagane przepisami prawa dane osobowe – wzór formularza osobowego znajduje się w załączniku nr 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych (segregator). W przypadku, gdy praktyka zawodowa była wykonywana przed 1 stycznia 1995 roku, również konieczne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia. Natomiast, jeśli potwierdzeniem odbytej praktyki jest książka praktyki zawodowej, t znajdujące się w niej wpisy muszą być potwierdzone przez osobę mającą wymagane uprawnienia budowlane (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami