Blog

Kroczek zdjęcie nr 10
16.11.2020

Zależność pełzania

W artykule znajdziesz:

Zależność pełzania

Kroczek zdjęcie nr 11
Zależność pełzania

Najprościej można to zrobić przesuwając równolegle krzywą podstawową w ten sposób, aby początek jej posuwał się z góry krzywej prowadzącej (program uprawnienia budowlane na komputer). Krzywe dla różnych parametrów są określone przez odpowiednie (nie zmienione żadną transformacją) odcinki krzywej zasadniczej, wykreślone linią pełną. Należy tu jednak znać równanie krzywej prowadzącej, tj. przyjąć lub określić doświadczalnie pewne dodatkowe parametry, charakteryzujące zależność pełzania od dojrzałości betonu.

Można tego uniknąć w dwóch szczególnych przypadkach, posiadających podstawowe znaczenie w obliczeniach praktycznych:
1) za krzywą prowadzącą przyjąć oś odciętych, ściślej półoś dodatnią,
2) przyjąć za nią oś rzędnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przypadek 1) sprowadza się do założenia niezależności przebiegu pełzania od dojrzałości betonu i był już omówiony powyżej.
Powyższe równanie różniczkowe jest podstawą licznych „technicznych” teorii pełzania, w szczególności najpopularniejszej z nich teorii F. Dischingera. Przebieg odkształceń opóźnionych; odkształcenia pełzania mają charakter odkształceń trwałych, a więc opóźnienie sprężyste nie jest tu uwzględnione.
Przypadek 1) pozwala na zastosowanie transformacji Laplace’a i wykorzystanie znanej w reologii zasady, że wszelkie równania i wzory teorii sprężystości zachowują ważność dla ciała lepkiego sprężysto, jeżeli będziemy uważali je za wzory i równania w obszarze przetransformowanym (uprawnienia budowlane).

Nie możemy tu wdawać się w głębsze rozważania, natomiast w sposób poglądowy uzasadnimy pewną ważną własność odkształceń opóźnionych. Otóż jak pokazano są to, w przeciwieństwie do przypadku 2), odkształcenia w pełni zanikające po czasie nieskończenie długim, a więc mające charakter opóźnienia sprężystego. Rozważmy dowolny przebieg naprężeń w czasie o tej własności, że naprężenia ustalają się po czasie teoretycznie nieskończenie długim. Odkształcenia wywołane do pewnej chwili x po czasie nieskończenie długim zanikają do zera, pozostają więc tylko odkształcenia wywołane stałym (w przybliżeniu) naprężeniem (program egzamin ustny).

Współczynnik uplastycznienia

Wyznaczamy go w praktyce przez pomiar odkształceń długotrwałych przy stałym obciążeniu; przyjmuje się zazwyczaj, że osiąga on wartość ostateczną po 90 dniach. Powyższe zależności posiadają duże znaczenie dla obliczeń praktycznych. W dalszym ciągu będziemy się opierali na wzorze Dischingęra.

W praktyce zamiast funkcji pełzania C ft, T) wprowadza się najczęściej tzw. współczynniki pełzania i uplastycznienia (opinie o programie).
Współczynnik uplastycznienia przedstawia więc stosunek odkształcenia całkowitego n, do odkształcenia sprężystego a/E. Analogicznie współczynnik pełzania wyraża stosunek odkształcenia wywołanego pełzaniem do odkształcenia sprężystego. Rozważając powyższe współczynniki jako funkcje jednej zmiennej, zapisujemy je bez kreski u góry, cp ft), ip ft), a wartość ich po czasie nieskończenie długim (tj. wartość „ostateczną”) oznaczamy cp = cp (oo), ij, = ip (oo).

Współczynnik uplastycznienia. Omówimy tu własności betonu z punktu widzenia odkształceń opóźnionych, zarówno związanych, jak i nie związanych z działaniem sił (segregator aktów prawnych). W szczególności poświęcimy uwagę zjawiskom pełzania i skurczu betonu, zresztą ściśle ze sobą związanym, posiadającym istotne znaczenie dla konstrukcji sprężonych.

Zjawiska powyższe są uzależnione od struktury betonu, mającej charakter bardzo skomplikowany i niezupełnie wyjaśniony, aczkolwiek dzięki zastosowaniu mikroskopu elektronowego poczyniono w tej mierze znaczne postępy. Zgodnie z obecnymi poglądami w stwardniałym betonie wyróżnia się ziarna wypełniacza, grającego pod względem fizyko-chemicznym rolę bierną, przy czym rozróżniamy tu:
a) ziarna grube (kruszywo, żwir, grys),
b) ziarna drobne (piasek) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Kroczek zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Kroczek zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Kroczek zdjęcie nr 16 Kroczek zdjęcie nr 17 Kroczek zdjęcie nr 18
Kroczek zdjęcie nr 19
Kroczek zdjęcie nr 20 Kroczek zdjęcie nr 21 Kroczek zdjęcie nr 22
Kroczek zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kroczek zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kroczek zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kroczek zdjęcie nr 32 Kroczek zdjęcie nr 33 Kroczek zdjęcie nr 34
Kroczek zdjęcie nr 35
Kroczek zdjęcie nr 36 Kroczek zdjęcie nr 37 Kroczek zdjęcie nr 38
Kroczek zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kroczek zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kroczek zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami