Blog

29.11.2022

Zamocowanie belki

Zamocowanie belki

Bezpośrednio po ułożeniu belki czy płyty na podporze pracuje ona jak element wolnopodparty, w wyniku czego powstają w niej odpowiednie siły wewnętrzne. Zamocowanie belki następuje w drugiej fazie robót, po ustawieniu ścian wyższych kondygnacji względnie po wykonaniu połączeń z dolnymi elementami konstrukcji. Obciążenie przyłożone na belkę po fazie drugiej robót wywołuje siły wewnętrzne już w innym schemacie pracy konstrukcji. O nośności, a także o ugięciu konstrukcji decyduje suma sił wewnętrznych, obliczonych wg pierwszego i drugiego schematu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Różne wytężenie konstrukcji w stanie granicznym nośności i w stanic granicznym użytkowania może znaleźć swój wyraz w różnych schematach statycznych przyjmowanych przy sprawdzaniu tych stanów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Klasycznym przykładem różnicowania schematów statycznych konstrukcji jest obliczanie stropów prefabrykowanych. Gdy zakotwienie zbrojenia na podporze, sprawdzane dla obliczeniowej wytrzymałości betonu, nie jest dostateczne dla przeniesienia momentu utwierdzenia obliczonego z uwzględnieniem współczynnika obciążenia yf (obciążenie obliczeniowe), nośność stropu należy sprawdzać w warunkach swobodnego podparcia (uprawnienia budowlane).

Kiedy jednak zakotwienie to, jakkolwiek niewystarczające ze względu na stan graniczny nośności, jest wystarczające do przeniesienia momentu zamocowania w warunkach użytkowania (obciążenie charakterystyczne) w założeniu charakterystycznej wytrzymałości betonu, w którym kotwione jest zbrojenie, do obliczeń ugięć stropu, dla oceny granicznego stanu użytkowania, można przyjąć schemat belki czy płyty utwierdzonej na podporze odpowiednio do występujących tam warunków. Założenie takie odpowiada znacznie lepiej warunkom, w których następuje w rzeczywistości ugięcie stropu (program egzamin ustny).

Siły wewnętrzne

Siły wewnętrzne wyznacza się w założeniu, że konstrukcja wykonana została zgodnie z wymiarami nominalnymi. Przy sprawdzaniu nośności elementów ściskanych należy w myśl PN-76/B-03264 uwzględniać występowanie niezamierzonych mimośrodów przypadkowych, spowodowanych zróżnicowaniem cech wytrzymałościowych betonu na wysokości przekroju, odchyleniami od założonego kształtu elementu (krzywizna początkowa), odchyleniami od założonego usytuowania elementu w konstrukcji itp. Przy obliczaniu ścian, z uwagi na ich małe grubości, normowy sposób uwzględniania odchyłek wykonawstwa przez dodanie mimośrodu niezamierzonego do mimośrodu uzyskanego z obliczeń w założeniu wymiarów nominalnych, zostaje uściślony przez wprowadzenie odchyłek wykonawstwa wprost do schematu statycznego (opinie o programie).

Siły wewnętrzne w konstrukcjach statycznie niewyznaczalnych oblicza się w założeniu, że konstrukcja wykonana jest z betonu o charakterystycznych cechach wytrzymałościowych, tj. o wytrzymałości współczynniku sprężystości Eh. Wyjątek stanowi obliczanie sił wewnętrznych dla sprawdzenia nośności słupa w konstrukcji ramowej względnie nośności ściany w założeniu schematu ramowego (segregator aktów prawnych). W tym przypadku do obliczeń sił wewnętrznych przyjmuje się analogicznie jak do określenia nośności że sprawdzony słup względnie ściana wykonana jest z betonu o cechach obliczeniowych, tj. o obliczeniowej wytrzymałości Rb, Rbz i współczynniku Ebo, zredukowanym w stosunku do wartości średniej Eb.

Pozostałe elementy ramy, współpracujące ze sprawdzonym słupem, wykonane są jak w przypadku ogólnym z betonu o cechach charakterystycznych. Wobec liniowej zależności a e stali w przedziale analizowanych naprężeń rozróżnienie cech obliczeniowych względnie charakterystycznych stali nie ma znaczenia dla wielkości wewnętrznych. Założenie przyjmowane do obliczenia sił wewnętrznych przy sprawdzaniu nośności rygla ramy, że rygiel ten wykonany jest z betonu o cechach charakterystycznych, podczas gdy jego nośność wyznaczamy dla betonu o cechach obliczeniowych, zawiera pewną sprzeczność. W szeregu przypadków, szczególnie przy wysokim stopniu zbrojenia rygli, byłoby uzasadnione założenie analogiczne jak przy sprawdzaniu nośności słupów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami