Zanik napięcia

Zanik napięcia

Zanik napięcia w jednej fazie w trójfazowej linii oświetleniowej powoduje, w zależności od istniejącego układu napięć, bądź wygaszenie wszystkich punktów oświetleniowych w obwodach jednofazowych zasilanych z uszkodzonej fazy (przy układach czteroprzewodowych), bądź znaczne przygaszenie wszystkich punktów zasilanych z obwodów jednofazowych dołączonych do fazy uszkodzonej i do jednej z faz nieuszkodzonych (przy układach trzy przewodowych) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Uziemienie w instalacji elektrycznej jest awarią, która najczęściej powstaje wskutek mechanicznych uszkodzeń izolacji na jednym z fazowych przewodów lub wskutek znacznego zawilgocenia izolacji tych przewodów. Skutki uziemienia się instalacji elektrycznej są różne, w zależności od warunków technicznych towarzyszących tej awarii.

Uziemienie całkowite powoduje zwykle przepalanie się bezpiecznika. Uziemienie częściowe (występuje zwykle przy zawilgoceniach) może spowodować znalezienie się pod napięciem niebezpiecznym dla życia ludzkiego niektórych elementów budynku, ścian lub konstrukcji. Uziemienia jednego i drugiego rodzaju powinny być natychmiast - po ich ujawnieniu - usuwane przez konserwatora (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Uszkodzenia mechaniczne izolacji mogą powstać już przy wykonywaniu robót (np. przy nieprawidłowym wciąganiu przewodów do rur izolacyjnych) albo w czasie użytkowania mieszkania (np. przy wbijaniu gwoździ w ścianę, co może spowodować przebicie izolacji przewodu).

Przyczyny zawilgocenia instalacji elektrycznych w budynku były opisane wyżej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że często przyczyna zawilgocenia izolacji przewodów tkwi w niewłaściwym zlokalizowaniu pionów lub obwodów instalacyjnych (np. gdy pion lub obwód elektryczny zainstalowany jest bezpośrednio przy pocącej się rurze wodociągowej lub nieszczelnej rurze kanalizacyjnej) (uprawnienia budowlane).
Awarie w instalacjach dźwigów elektrycznych powstają zwykle w związku z przerwą obwodu sterowego lub głównego, co powoduje natychmiastowe zatrzymanie się dźwigu lub uniemożliwia uruchomienie. Niezwykle rzadko zdarzają się wypadki zerwania cięgien (lin nośnych) (program egzamin ustny).

Przerwa obwodu sterowego

Przerwa obwodu sterowego następuje przy:
a) otworzeniu drzwi kabiny,
b) otworzeniu którychkolwiek drzwi szybowych (piętrowych),
c) ustawieniu korby sterowej w pozycji „Stój”,
d) przyciśnięciu guzika „Stój” (jeżeli taki znajduje się w kabinie),
e) mechanicznym uszkodzeniu (zerwaniu się) przewodów obwodu sterowego (opinie o programie).

Wszystkie wymienione wyżej przerwy obwodu sterowego (z wyjątkiem ostatniej) mogą być stosowane celowo przy kierowaniu dźwigiem, np. przy wsiadaniu do dźwigu albo przy zatrzymywaniu dźwigu dla celów kontrolnych, lub mogą zaistnieć przypadkowe i wtedy powodują awarie.
Przerwa obwodu głównego (tj. obwodu doprowadzającego energię elektryczną do silnika napędowego) może powstać:
1) na skutek impulsów przekazywanych przez obwód sterowy,
2) na skutek zadziałania wyłącznika samoczynnego,
3) na skutek zadziałania wyłącznika krańcowego.

Każda przerwa obwodu sterowego powoduje natychmiastowe odłączenie silnika napędowego od linii zasilającej z jednoczesnym zadziałaniem hamulca (segregator aktów prawnych).
Wyłącznik samoczynny może zadziałać albo na skutek zaniku napięcia w jednej lub wszystkich fazach, albo w związku z nieprawidłową jazdą polegającą np. na zatrzymaniu dźwigu natychmiast po jego ruszeniu jeszcze w okresie rozruchu (wzrastania szybkości). Okoliczność taka zachodzi zwykle wtedy, gdy dźwigowy zatrzyma kabinę trochę za wysoko lub za nisko w stosunku do poziomu podłogi danego piętra, a następnie chce wyrównać położenie kabiny krótkotrwałą jazdą (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !