Zaprawy z gipsem hydraulicznym

Zaprawy z gipsem hydraulicznym

Zaprawy z gipsem hydraulicznym są stosowane rzadko i tylko do robót specjalnych. Gips hydrauliczny otrzymuje się z kamieni wypalanych w temperaturze do 1000°C, i bardzo miałko zmielonych. Zaprawa wiąże w ciągu 20 godz., a twardnieje (najlepiej utrzymana w stanie wilgotnym) przez szereg miesięcy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zaprawa jest odporna na wpływy atmosferyczne i na działanie wody. Po stwardnieniu osiąga dużą wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach — 160-P300 kG/cm-’) i jest mało ścieralna. Ma zastosowanie do murowania ścian i wypraw zewnętrznych. Zaprawy cementowe z domieszką środków wodoszczelnych mają zastosowanie tam, gdzie chodzi o zabezpieczenie się przed wilgocią. Zwykle zaprawy cementowe lub wapienne przez dodanie środka wodoszczelnego w ilości najwyżej 2°/o w odniesieniu do ciężaru spoiwa, zyskują na jakości oraz na zwiększeniu wodoszczelności. Są różne rodzaje i gatunki domieszek wodoszczelnych.

Są to związki fluorowe, krzemowe i glinowe, pochodne olejów mineralnych i asfaltów, związki ciał białkowych oraz mydła potasowe i sodowe. Sposób użycia domieszek jest różny. Jedne dodaje się do cementu na sucho, inne do wody, którą zarabiamy zaprawę, inne jeszcze do gotowej zaprawy.
Zaprawy wapienne z domieszkami hydraulicznymi otrzymują własności zapraw hydraulicznych.

Hydrauliczne domieszki naturalne lub sztuczne, miałko sproszkowane, dodaje się do ciasta wapiennego. Po zarobieniu mieszaniny wodą otrzymuje się spoiwo o własnościach hydraulicznych. Dodane do cementu portlandzkiego czynią zaprawę odporną na działanie wód chemicznie aktywnych.

Beton

Beton jest materiałem budowlanym powstałym z mieszaniny żwiru, piasku, spoiwa i wody. W zależności od rodzaju zaprawy i kruszywa rozróżniamy różne rodzaje betonu. Kruszywem nazywamy materiał z kamienia naturalnego lub sztucznego o odpowiednim uziarnieniu. Do betonu używany jest żwir lub tłuczeń z kamieni naturalnych i sztucznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Do zwykłych zapraw i betonów używamy przeważnie kruszywa naturalnego, tj. piasek kwarcowy i żwir.

Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych i nie zawierać domieszek gliny i iłu. Według danych z ZSRR ilość cząstek pylastych i ilastych w kruszywie nie może być większa niż 5,0/o dla betonów i zapraw o wytrzymałości 100 kG/cm2 i 15°/o dla zapraw o wytrzymałości 25 kG/cm2. Jeżeli glina i ił występują w większym procencie (w postaci zbitych grudek) lub zlepiają poszczególne ziarna, wówczas takie kruszywo należy dokładnie przemyć. Praktycznym sposobem sprawdzenia, czy kruszywo nie zawiera zanieczyszczeń pylastych, jest nabranie kruszywa do ręki i ściśnięcie (uprawnienia budowlane). Pozostawione ślady gliny i iłu i ich ilość będą stanowić o stopniu zanieczyszczenia. Kruszywo wolne od tych domieszek nie pozostawi na dłoni żadnych śladów.

Do betonu stosuje się następujące kruszywa naturalne:
Piasek, o takim uziarnieniu, które w całości przechodzi przez sito o otworach kwadratowych 2X2 mm. Najlepszym piaskiem jest piasek rzeczny. Piasek kopalniany również można używać do zapraw i betonów po dokładnym przemyciu.

Żwir do robót żelbetowych o takim uziarnieniu, które w całości pozostaje na sicie o otworach kwadratowych od 2 X 2 do 40 X 40 mm (program egzamin ustny). Do wykonania cienkich elementów konstrukcyjnych wolno użyć kruszywa o średnicy nie większej niż połowa grubości tych elementów.
Pospółka, która jest połączeniem piasku ze żwirem.

Otoczaki drobne, które przechodzą przez sito o otworach średnicy 40—80 mm. Otoczaki te stosuje się tylko do robót betonowych.
Warunki techniczne wykonania robót betonowych i żelbetowych określa norma PN/B-06250 (opinie o programie).
Woda używana do zapraw i betonów powinna być czysta i miękka. W zasadzie można przyjąć, że woda nadająca się do picia jest odpowiednia do betonu. Wody kwaśne opóźniają wiązanie cementu, słone zaś i siarkowe znacznie obniżają wytrzymałość. Do zapraw i betonów nie wolno używać wody:
pochodzącej z bagien i stawów,
zanieczyszczonej ropą naftową, pochodnymi ropy i wszelkimi tłuszczami (segregator aktów prawnych),
zawierającej cukier, odpływy z cukrowni, z fabryki konserw itp.,
zawierającej znaczne ilości rozpuszczonych ciał organicznych.

W przypadku wątpliwości najlepiej wykonać próbkę betonu zarobionego tą wodą i poddać ją próbie wytrzymałości. Beton w budownictwie jest używany do wszelkich konstrukcji żelbetowych oraz na różnego rodzaju wyroby i prefabrykaty (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami