Zarobek brygady

Zarobek brygady

Zarobek brygady dzieli się między robotników według ilości przepracowanych godzin i kategorii zaszeregowania, niezależnie od rodzaju robót wykonywanych przez każdego członka brygady. Na pisemny wniosek wszystkich członków brygady rozliczenie może nastąpić wg innych zasad (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przed przystąpieniem do robót brygada otrzymuje szczegółowy terminarz robót, schemat podziału obiektu na działki robocze ze wskazaniem kolejności przechodzenia z działki na działkę, kartę technologiczną dla danego asortymentu robót i elementu konstrukcyjnego, zestawienie środków produkcyjnych dla wykonania zadań (karty limitowe materiałów, sprzętu i narzędzi), kalkulację oraz zlecenie robocze opracowane dla całości zadania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jako karta kalkulacyjna do umowy ryczałtowo-akordowej służy zazwyczaj zlecenie robocze. Stosowanie akordu ryczałtowego i wykonywanie robót przy pomocy brygad kompleksowych usprawnia i przyśpiesza produkcję budowlaną. Każdy członek brygady jest zainteresowany w ogólnej wydajności pracy, gdyż jego zarobek uzależniony jest od postępu całości robót. Poszczególni robotnicy, mając przerwę w wykonywaniu swoich zasadniczych prac, pomagają kolegom i w ten sposób opanowują dodatkowy zawód (uprawnienia budowlane).

Praca systemem brygad kompleksowych i stosowanie akordu ryczałtowego przyczynia się do wyeliminowania błędów i nadużyć przy zaliczaniu wykonanych robót. Prawidłowość bowiem akordowo-ryczałtowego zlecenia roboczego łatwo skontrolować przez porównanie z kosztorysem, fakturą za wykonane roboty bądź z księgą obmiarów. Ponadto, dzięki wprowadzeniu zleceń akordowo-ryczałtowych, pracochłonność opracowania zleceń roboczych zostaje znacznie obniżona (program egzamin ustny).

Przy pracy w systemie akordu zryczałtowanego dopuszcza się stosowanie premii za właściwe pod względem technicznym i jakościowym oraz terminowe wykonanie robót z jednoczesnym ustaleniem umownych kar za niedotrzymanie terminów z winy brygady. Przyrzeczenie premii powinno być zawarte w umowie ryczałtowo-akordowej. Podstawą do wypłacenia premii jest protokół odbioru robót, który jednocześnie jest podstawą do wypłaty należności brygadzie kompleksowej za wykonanie robót w akordzie zryczałtowanym (opinie o programie).

Stawki płac członków zespołu

W celu zapewnienia właściwej rejestracji i kontroli rozliczania brygad kompleksowych za wykonanie robót w oparciu o umowy akordowo-ryczałtowe, poszczególne budowy powinny prowadzić rejestr umów ryczałtowo-akordowych, który powinien być systematycznie uzupełniany (segregator aktów prawnych).

Ogólna suma zarobków zespołu lub brygady, obliczona na podstawie zleceń roboczych, zostaje podzielona między poszczególnych robotników, proporcjonalnie do rzeczywiście przepracowanych godzin (wraz z ewent. godzinami nadliczbowymi) oraz do godzinowych stawek płac członków zespołu lub brygady.

Obliczenie można przeprowadzić w dwojaki sposób:

  1. przez sprowadzenie liczby przepracowanych godzin do najniższej stawki, obliczenie przypadającego zarobku za godzinę sprowadzoną i zastosowanie dla poszczególnych robotników współczynników kwalifikacyjnych w stosunku do najniższej stawki;
  2. przez określenie współczynnika wzrostu zarobków w stosunku do godzinowych stawek płac.

Obliczenie zarobków poszczególnych robotników wg sposobu drugiego ma następujący przebieg mnożąc ilości faktycznie przepracowanych przez każdego robotnika godzin przez jego godzinową stawkę płac otrzymujemy zarobek każdego członka zespołu lub brygady, obliczony według stawek godzinowych (promocja 3 w 1).

Na podstawie porozumienia między dyrektorem przedsiębiorstwa a radą zakładową można przeznaczyć 5-10% funduszu podwyżek płac robotników na fundusz majsterski. Fundusz ten pozostaje do dyspozycji poszczególnych majstrów na czas wykonywania określonych zadań produkcyjnych, bądź na ustalony z góry okres kalendarzowy. Fundusz majsterski przeznacza się na premiowanie robotników produkcji budowlano-montażowej, pomocniczej lub usług produkcyjnych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami