Zasada koncentracji

Zasada koncentracji

Zasada koncentracji, tj. łączenia czynności jednorodnych (wyspecjalizowanych) jest konsekwentnym wynikiem podziału pracy i specjalizacji. Wreszcie wykonanie tych skoncentrowanych jednostkowych czynności wymaga ich zharmonizowania, bez czego nie mógłby istnieć racjonalny przebieg żadnej działalności ani żadnego procesu produkcyjnego.
Na zakończenie wspomnieć należy o zasadzie wzrastającej produkcji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zasada wzrastającej produkcji. Obserwując działalność ludzką związaną z procesami produkcyjnymi można zauważyć, że dzięki nowym wkładom wysiłków i środków w określony proces wydajność pracy na jednostkę produkcji rośnie i w pewnym punkcie osiągnie wielkość optymalną; dalszy wkład wysiłków i pracy nie jest celowy, gdyż bez zmiany konkretnych warunków, w których proces produkcyjny się odbywa, wydajność będzie malała.
Dlatego też w każdej działalności odbywającej się w określonych warunkach każdy wysiłek może się wahać od minimum do maksimum, ale tylko w jednym punkcie osiąga się wysiłek ekonomicznie najlepszy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Oznacza to, że działalność osiągnęła stan optymalny i że dalsze nakłady w tych konkretnych warunkach nie będą powodować wzrostu wyników, wzrostu wydajności, a wprost przeciwnie będą je zmniejszać. Optimum stanowi zatem kryterium wskazujące na największą w danych warunkach harmonię, zachodzącą pomiędzy włożonymi nakładami (środkami) i wynikami. Optymalny wynik danej działalności lub jej elementów jest zatem celem, do którego zmierza naukowa organizacja. W tych warunkach rozpowszechnione pojęcie, że celem naukowej organizacji jest osiągnięcie maksymalnego wyniku przy minimum wysiłku, nie jest słuszne, bowiem aby osiągnąć optymalny wynik, konieczny jest również odpowiedni wysiłek (uprawnienia budowlane).
Zasada wzrastającej produkcji poucza, że zadania stawiane np. zakładom produkcyjnym, pracującym w określonych konkretnych warunkach, nie powinny przekraczać granicy optymalnej wydajności (zwiększenie kosztu na jednostkę produkcji). Dopiero zmiana warunków, w których pracuje zakład, może przesunąć granicę optymalną i ustalić nowy podwyższony punkt optymalny wydajności (program egzamin ustny).

Optymalny nakład sił

Dlatego też w określonych warunkach i przy określonej organizacji produkcji koszt produkcji wyrobów będzie najmniejszy przy wykonywaniu właściwej dla tej organizacji ilości wyrobów.
Metoda cyklu organizacyjnego ustalonego po raz pierwszy przez Le Chateliera była traktowana przez niego jako określenie samego pojęcia organizacji, natomiast obecnie zalicza się dość często cykl organizacyjny do rzędu podstawowych zasad naukowej organizacji.
Optymalny nakład sił i środków jest uzależniony od stworzenia właściwych warunków, doboru środków i sposobów wykonania oraz od racjonalnej organizacji zastosowanej do realizacji określonych procesów produkcyjnych (opinie o programie).

Metodą, która zbliża każdą działalność do rozwiązań optymalnych, jest zachowanie we wszystkich poczynaniach tzw. cyklu organizacyjnego1}. Metoda cyklu organizacyjnego, w swoich podstawach oparta na zasadzie przyczynowości, wychodzi z zasadniczego założenia, iż każda ściśle określona przyczyna wywołuje ściśle określony skutek, pod warunkiem, że przyczyna działa w tych samych warunkach z jednakowym natężeniem w ciągu tego samego czasu (segregator aktów prawnych).

Tak pojęty cykl organizacyjny jest wyrazem czy też kodeksem przemyślanego postępowania. W praktyce łatwo zaobserwować, że poszczególne etapy cyklu organizacyjnego nie są realizowane z jednakową starannością i że w działalności produkcyjnej często traktujemy jej przebieg w sposób samorzutny, intuicyjny. Tymczasem zaniedbanie choćby jednego etapu cyklu organizacyjnego przynosi wyraźną szkodę, dlatego też tylko równorzędne traktowanie wszystkich etapów cyklu organizacyjnego może przynieść wysokie efekty, zbliżone do efektów optymalnych.

Istnieją różne sposoby rozczłonkowywania cyklu organizacyjnego. Jednym ze sposobów jest rozczłonkowanie na sześć zasadniczych etapów, a mianowicie: określenie celu, analiza środków, planowanie, organizowanie, wykonanie i kontrolowanie (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !