Zasadniczy montaż konstrukcji

Zasadniczy montaż konstrukcji
Zasadniczy montaż konstrukcji

W pierwszym przypadku elementy przywożone są na miejsce montażu wprost z wytwórni środkami transportu zewnętrznego, tzn. koleją normalnotorową, samochodami, ciągnikami (na przyczepach), barkami itp. Wyładowanie tych elementów najlepiej jest wykonać za pomocą żurawi przeznaczonych do montażu danej konstrukcji, wykorzystując je w przerwach w montażu lub (co jest najbardziej korzystne) planując dostawę na okres drugiej lub trzeciej zmiany, tzn. wtedy, gdy przerwany jest zasadniczy montaż konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer). W przypadku wcześniejszego dostarczenia elementów magazynowanych cd razu na miejsce montażu, tzn. jeszcze przed rozpoczęciem robót montażowych, a przy braku żurawia przeznaczonego do montażu, wyładunek elementów może być prowadzony za pomocą żurawia kolejowego, kołowego lub gąsienicowego (zależnie cd sposobu dostawy elementów) przeznaczonego do obsługi placu budowy i placów składowych elementów konstrukcji. Przy innych warunkach prace wyładunkowe można zorganizować w sposób bardziej prymitywny, stosując maszty pomocnicze, wciągniki, wciągarki i pochylnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Elementy dostarczone na plac składowy muszą być podawane na miejsce montażu w sposób zorganizowany, zapewniający dostawę poszczególnych elementów konstrukcyjnych do żurawia w chwili przystępowania do ich montażu (zgodnie ze szczegółowym harmonogramem montażu i w odpowiedniej kolejności) (uprawnienia budowlane).

Elementy przeznaczone do transportu w określonym dniu z placu składowego na miejsce montażu powinny być zamówione zawczasu (nie później niż w dniu poprzedzającym ich montaż) na oddzielnym zestawieniu szczegółowym. Zestawienie to powinno być sporządzone przez kierownictwo montażu i skierowane za pośrednictwem dyspozytora budowy do kierownictwa składu lub scalania elementów (program egzamin ustny).

W zamówieniu na dostawę dzienną elementów do montażu podaje się kolejność i czas, w jakiej powinny być dostarczane poszczególne elementy w ciągu dnia na miejsce montażu oraz sposób i kolejność ustawiania tych elementów na środkach transportowych, zgodnie z ustaloną technologią montażu.

Żurawie gąsienicowe

Podstawową zasadą jest, że sposób dostawy elementów konstrukcyjnych z miejsca składowania do miejsca montażu powinien odpowiadać warunkom tego montażu i rodzajowi zastosowanego transportu zewnętrznego. Sposób dostawy elementów do montażu zależny jest poza tym od wielkości i rozmiarów tych elementów oraz odległości ich przemieszczania, przy czym powinien on być jak najprostszy (a więc najtańszy) oparty na dostępnych i najbardziej odpowiednich w danych warunkach środkach transportowych (opinie o programie). Na przykład przy transporcie zewnętrznym koleją normalnotorową i montażu za pomocą żurawi kolejowych, wieżowych lub bramowych, podawanie elementów do montażu powinno odbywać się również transportem szynowym, tj. wagonami kolei normalnotorowej lub wózkami kolejki roboczej wąskotorowej (600 mm - 100 mm) z zastosowaniem trakcji mechanicznej, ręcznej lub przez podciąganie za pomocą wciągarek (zależnie od odległości i ciężaru dostarczanych elementów).

Natomiast przy stosowaniu zewnętrznego transportu kołowego i montażu za pomocą żurawi gąsienicowych lub kołowych, elementy do montażu powinny być dowożone samochodami względnie na przyczepnych platformach kołowych (ciągnikami). W tym przypadku należy tak zorganizować pracę, aby można było prowadzić montaż bez wyładowania elementu na miejscu montażu, czyli stosować tzw. „montaż z kół”, przy którym żuraw podnosi montowane elementy wprost ze środka transportowego (segregator aktów prawnych).

W tym celu dostarczany element już na placu składowym konstrukcji powinien być całkowicie przygotowany do podniesienia i podwieszenia go do haka żurawia (promocja 3 w 1).

W przypadku niewielkiego zakresu robót i niewielkich odległości składowiska od montowanej konstrukcji można stosować bardziej prymitywne sposoby dostawy elementów, jak przeciąganie na rolkach, płozach itp.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !