Zasady dokumentowanie praktyki zawodowej

W dniu 9 maja 2014 roku w życie weszła ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonania niektórych zwodów regulowanych, a od 25 września 2014 roku obowiązuje także rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Zgodnie z tymi dwoma przepisami wprowadzony został nowy sposób dokumentowanie praktyki zawodowej, która jest wymagana do ubiegania się o uprawnienia budowlane. Obecnie dokumentem, który potwierdza odbycie praktyki zawodowe jest:
• oświadczenie wystawione przez osobę kierującą praktyką zawodową – stanowi ono potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, a jednym z niezbędnych załączników do tego oświadczenia jest zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej,
• zaświadczenie, które potwierdza praktykę zawodową przy projektowaniu bądź budowie obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podlegających Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Ministrowi Obrony Narodowej (program na telefon).

Wymagane uprawnienia budowlane

Zasady dokumentowanie praktyki zawodowej

W takim oświadczeniu konieczne jest wyszczególnienie zakresu odbywania praktyki zawodowej wraz z terminami jej rozpoczęcia oraz zakończenia (https://uprawnienia-budowlane.pl).
Jeśli praktyka zawodowa odbywała się za granicą, to konieczne jest przedstawienie dokumentu, który wydawany jest przez kierownika jednostki, w której się ona odbywała (program na egzamin ustny). Taki dokument musi być potwierdzony przez osobę kierującą praktyką, mającą wymagane uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1). Uprawnienia te muszą mieć taki sam zakres jak zakres uprawnień określonych w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (segregator).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dokumencie trzeba wyszczególnić zarówno roboty budowlane, jak i obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie kandydat na uprawnienia budowlane brał bezpośredni udział (opinie). Konieczne jest określenie charakteru wykonywanych czynności, podanie dokładnego okresu odbywania praktyki zawodowej oraz sporządzenie ogólnej oceny praktycznej i teoretycznej wiedzy kandydata w zakresie wybranej przez niego specjalności uprawnień budowlanych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !