Zasady konstruowania budynków monolitycznych

Zasady konstruowania budynków monolitycznych

Układy konstrukcyjne budynków monolitycznych z jednej strony wynikają z rozwiązań rzutów budynku, a z drugiej — z przyjętych założeń konstrukcyjno-wykonawczych, jak to już wyjaśniono powyżej (uprawnienia budowlane). W niniejszym rozdziale podaje się ogólne wskazówki i wymogi projektowania elementów konstrukcyjnych monolitycznych.
Z punktu widzenia sztywności przestrzennej budynku, przez którą rozumie się sztywność budynku we wszystkich kierunkach oraz odporność na skręcanie, i której celem jest bezpieczne przekazanie na grunt obciążeń poziomych i pionowych, głównymi elementami konstrukcji są:
— ściany nośne i usztywniające, stanowiące sztywne przepony pionowe,
— stropy międzypiętrowe, stanowiące sztywne przepony poziome.

Rolę ścian usztywniających spełniają także ściany zewnętrzne, o ile są
nośne lub samonośne i połączone ze ścianami konstrukcyjnymi w sposób trwały (program na telefon).
Ściany nośne i usztywniające można uważać za belki wspornikowe utwierdzone w monolitycznej części budynku lub w fundamentach i przejmujące przypadające na nie siły pionowe (ciężar własny, stropów, obciążenie użytkowe) z uwzględnieniem mimośrodów, a także siły poziome przekazywane na nie przez stropy. Warunkiem uznania ściany za ścianę konstrukcyjną (przeponę pionową) jest, aby otwory w niej nie przekraczały
— w kierunku pionowym — 0,80 wysokości ściany,
— w kierunku poziomym — 0,40 szerokości ściany (program na komputer).

Poza tym szerokość skrajnej części ściany nie powinna być mniejsza niż 0,10 szerokości ściany.
Stropy żelbetowe wykonywane na budowie, stropy z drobnych, gotowych elementów połączonych w jednolitą płytę (zgodnie z PN-54/B-03303) oraz stropy z elementów wielkowymiarowych połączonych ze sobą w sposób zapewniający współpracę w kierunku poprzecznym za pomocą złącz lub specjalnie ukształtowanych spoin) powinny tworzyć sztywną przeponę przejmującą siły poziome i przekazującą je na ściany usztywniające (program egzamin ustny). Stropy powinny opierać się na ścianach za pomocą wieńca żelbetowego w taki sposób, aby mogły one przekazywać siły poziome działające na budynek na wszystkie ściany konstrukcyjne.

Ściany podłużne

W części podziemnej budynku ściany podłużne i poprzeczne powinny być ze sobą sztywno powiązane tworząc jedną bryłę przestrzenną (między dylatacjami lub na całej długości w budynkach bez dylatacji). Obciążenie od budynku powinno się przekazywać poprzez podstawy fundamentów na grunt możliwie równomiernie (opinie o programie).
Przy projektowaniu ścian należy kierować się warunkami statyczno-wytrzymałościowymi oraz — w zależności od ich przeznaczenia i usytuowania — względami cieplno-wilgotnościowymi i akustycznymi. Z punktu widzenia zamocowania ścian rozróżnia się trzy schematy ich podparcia:
— dwustronne — stropami górą i dołem (segregator aktów prawnych),
— trójstronne — stropami oraz na jednej krawędzi ścianą poprzeczną usztywniającą,
— czterostronne — stropami i na krawędziach pionowych ścianami poprzecznymi (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami