Blog

26.01.2021

Zasady opracowania planów generalnych

Zasady opracowania planów generalnych

Zasady opracowania planów generalnych

Opracowanie każdej dokumentacji technicznej, a więc i planu generalnego wykonuje się zgodnie z instrukcją PKPG Nr 98 w trzech kolejnych stadiach. Podstawą do opracowania dokumentacji są założenia projektowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy opracowywaniu założeń projektowych zagadnienia związane z planem generalnym ograniczają się do lokalizacji szczegółowej, to jest do wyszukania właściwego terenu pod budowę zakładu przemysłowego. Zadanie architekta sprowadza się w tym wypadku do udziału w komisji lokalizującej w charakterze doradcy. Czynniki.

O ile punkty od a do h są znane i doceniane przez wszystkich członków, to punkt i bywa przeważnie niedoceniany i lekceważony. Architekt powinien zwrócić na to szczególną uwagę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Projekt wstępny opracowuje się w kilku wariantach na podstawie zatwierdzonych założeń projektowych.
Materiałami służącymi do opracowania planu generalnego są:
a) schemat przebiegu produkcji,
b) plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 lub 1:500, zależnie od wielkości zakładu,
c) orientacyjny schemat rozmieszczenia budynków produkcyjnych i sieci komunikacyjnych wykonany przez technologa (uprawnienia budowlane).

Przy opracowywaniu projektu wstępnego architekt powinien dokładnie zapoznać się z procesem produkcyjnym, poznać program jakościowy i ilościowy produkcji, charakterystykę wyrobów, środki transportowe, stopień uciążliwości przemysłu itp.
Projekt wstępny ustala w sposób przybliżony usytuowanie wszystkich obiektów i dróg komunikacyjnych, instalacji i zieleni. Dążyć należy do tego, aby projekty szkicowe poszczególnych obiektów były wykonane przed zakończeniem opracowania planu generalnego, co pozwoli następnie na większą dokładność opracowania planu generalnego.

Projekt wstępny

Projekt wstępny powinien zawierać wszystkie części składowe planu generalnego wymienione w punkcie 2. W celu ułatwienia pracy projektowej można już w projekcie wstępnym przyjąć układ współrzędnych zgodny z kierunkiem głównych dróg komunikacyjnych. Siatkę układu nanosi się co 100 lub 200 m, następnie zaś w projekcie technicznym zagęszcza się do 25 lub 50 m. W projekcie wstępnym oprócz planów wykonywane są również charakterystyczne przekroje z widokiem zakładu, perspektywy, aksonometrie i modele (program egzamin ustny).

Plan generalny w projekcie technicznym jest dalszym rozwinięciem projektu wstępnego. Wykonuje się go w skali 1:1000 lub 1:500 na podstawie zatwierdzonego wariantu projektu wstępnego równolegle z wykonywaniem projektów technicznych poszczególnych budynków i urządzeń. Zakończenie opracowania może nastąpić dopiero po opracowaniu projektów technicznych wszystkich obiektów. Plan generalny w projekcie technicznym posiada wszystkie części składowe, tak jak w projekcie wstępnym, różni się jedynie większą dokładnością opracowania.

Rysunki robocze są dokumentem niezbędnym do realizacji planu generalnego w terenie. Sporządza się je w skali 1:500 lub 1:200 z dokładnym naniesieniem wszystkich szczegółów łącznie z „małą urbanistyką". Osobno powinien być wykonany plan przewodów instalacji podziemnych i kanałów, na którym dla kontroli powinno być wrysowane całe uzbrojenie podziemne (i nadziemne), a punkty przecięcia się poszczególnych sieci skontrolowane, czy nie leżą w jednym poziomic (opinie o programie).

Po zakończeniu budowy zakładu należy wykonać ponadto plan generalny wykonawczy, na którym powinny być pokazane wszystkie obiekty nadziemne i podziemne oraz sieci instalacyjne wraz z przewidzianymi punktami rewizyjnymi, jak również ukształtowanie terenu. Plan generalny wykonawczy nie jest już projektem, lecz dokumentem niezbędnym przy wszelkich remontach i przebudowach dokonywanych w czasie eksploatacji zakładu (segregator aktów prawnych).

Rozwiązanie planu generalnego zakładu przemysłowego zależy od wielu czynników’, a przede wszystkim od przebiegu procesu technologicznego oraz od położenia i ukształtowania terenu, klimatu, warunków hydrologicznych, rodzaju zabudowy, użytych środków transportowych itd. W dalszym ciągu będą omówione najważniejsze czynniki, które wpływają na układ planu generalnego z wyłączeniem zagadnień technologicznych, które są w każdymi zakładzie inne. Zasady kompozycji planów generalnych omówione będą oddzielnie po zapoznaniu się z wymaganiami technicznymi (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami