Zasady projektowania i obliczania złączy

Zasady projektowania i obliczania złączy

Obliczenia złączy przeprowadza się według ogólnych zasad statyki z uwzględnieniem mimośrodów wywołanych odchyłkami wykonawstwa (np. przy obliczaniu złączy w słupach przenoszących tylko siłę podłużną) oraz z uwzględnieniem trudności wykonawstwa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Trudności wykonawstwa uwzględnia się przez obniżenie naprężeń dopuszczalnych (np. w złączach sztywnych spawanych przyjmuje się naprężenia dopuszczalne w spawach jak dla spawów pachwinowych) lub przez wprowadzenie odpowiednich współczynników zmniejszających (dla naprężeń dopuszczalnych) lub zwiększających (dla występujących w złączach sił). Przy rozpatrywaniu pracy ścian z elementów wielkowymiarowych, uważa się ścianę w zasadzie za ustrój monolityczny. W związku z tym złącza w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych powinny być szczelne i przenosić w pełni siły przekazywane przez elementy prefabrykowane. Ponadto złącza w ścianach wewnętrznych powinny być szczelne na dźwięki powietrzne i przenikanie zapachów, a w ścianach zewnętrznych również szczelne na przenikanie wody deszczowej i na przenikanie wiatru (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Złącza w ścianach zewnętrznych nie mogą ponadto tworzyć mostków termicznych. Złącza betonowe przenoszą w zasadzie tylko działające w ich płaszczyźnie siły ściskające normalne oraz siły styczne. Złącza żelbetowe i stalowe przenoszą ponadto również i siły normalne rozciągające. Złącza poziome powinny przenosić obciążenie z wyższych kondygnacji i obciążenie ze stropu w złączu na całą powierzchnię wsporną łączonych prefabrykatów. Do wykonania złączy poziomych stosuje się z zasady zaprawę cementową o wytrzymałości mniejszej niż wytrzymałość łączonych prefabrykatów i o dobrej urabialności. Grubość spoiny wspornej w złączu poziomym nie może być większa niż 2 cm.

W poziomie stropu ściany konstrukcyjne powinny być połączone za pomocą wieńca żelbetowego, zwłaszcza w budynkach wielkoblokowych. Wieniec żelbetowy wpływa korzystnie również i na pracę przestrzenną budynku oraz na pracę złączy pionowych, przejmując część pionowej siły stycznej występującej w złączu. Złącza pionowe w budynkach wielkoblokowych wykonywane są najczęściej z zaprawy, w budynkach wielkopłytowych zaś z betonu, z żelbetu lub przy użyciu łączników stalowych. W budynkach wielkopłytowych i w jednorzędowych budynkach wielkoblokowych przechodzą one zasadniczo przez całą kondygnację. Złącza pionowe przenoszą pionowe siły styczne występujące w płaszczyźnie ściany pod działaniem sił poziomych, następnie pionowe siły styczne wywołane nierównomiernym obciążeniem złączonych ze sobą prefabrykatów, c) oraz poziome siły rozciągające i styczne wywołane ugięciem sąsiadujących ze sobą elementów. Poniżej podano zasady projektowania i obliczania oraz ogólne wytyczne wykonywania złączy pionowych i poziomych w ścianach budynków mieszkalnych z elementów wielkowymiarowych (uprawnienia budowlane).

Złącza betonowe, żelbetowe i stalowe

Złącza poziome. Spoina w złączu powinna być dokładnie wypełniona zaprawą cementową o marce nie mniejszej niż 30. Zwykle dla zwiększenia urabialności zaprawy dodaje się do zaprawy cementowej nieco wapna (program egzamin ustny).

Grubość spoiny wspornej powinna wynosić średnio 1,5 cm z odchyleniem + 0,5 cm. Większa grubość spoiny poziomej wpływa na obniżenie nośności ściany. Gdy zajdzie konieczność wykonania grubszych spoin poziomych, np. przy przekroczeniu tolerancji wymiarowych prefabrykatów, należy złącze uzbroić siatką z prętów 0 4,5 mm. Zbrojenie podłużne w należycie wykonanej spoinie nie wpływa na zwiększenie nośności ściany. Nie zaleca się stosowania połączeń żelbetowych lub spawanych w złączach poziomych, gdyż wskutek odkształceń Teologicznych świeżej zaprawy w złączu prawie cały ciężar ściany może się skupić w miejscu zbrojenia lub połączenia (np. spawanego) i spowodować pęknięcie w spoinie. Prefabrykaty ustawia się na uprzednio rozścielonej warstwie zaprawy, w której dla zachowania wymaganej grubości złącza ułożone są kliny (opinie o programie).

Kliny te, po związaniu zaprawy, wyciąga się, a pozostałe po nich otwory wypełnia się dodatkowo zaprawą. Ten sposób wykonania może wpłynąć na pewne obniżenie nośności ściany. W przypadku pozostawienia klinów (drewnianych) w spoinie nośność ściany obniża się o około 20%. Złącza pionowe. Nośność złącza betonowego zależy od wytrzymałości betonu w spoinie oraz od stopnia złączenia tego betonu z betonem prefabrykatów (segregator aktów prawnych).

Ta część złącza pionowego, która ma przenieść siły styczne, powinna 238 mieć szerokość co najmniej 5 cm oraz przekrój co najmniej 100 cm2, a przy grubości ściany h mniejszej niż 20 cm przekrój o powierzchni najmniej 5 h (cm2). Nie należy wykonywać w złączach betonowych spoiny cieńszej niż 5 cm, gdyż mogą wtedy powstać w złączu rysy wywołane odciągnięciem dużej części wody zarobowej przez beton prefabrykatów łączonych. Ponadto w spoinach wąskich zachodzi niebezpieczeństwo niecałkowitego wypełnienia ich betonem.

W spoinach łączących prefabrykaty o gładkich powierzchniach bocznych trudno jest uzyskać pełne zespolenie betonu złącza z betonem prefabrykatów, na skutek skurczu betonu świeżego, chyba, że wykonano go z cementu ekspansywnego. Dla uzyskania złącza przystosowanego do przeniesienia pionowych sił stycznych, powierzchnie boczne łączonych prefabrykatów powinny mieć kształt klockowy (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !