Zasady wykonywania zawodu architekta

Zawód architekta wymaga rozpoznawania społecznych oraz indywidualnych potrzeb, a także ich wyrażaniu i realizacji za pomocą projektowania, planowania przestrzennego, kształtowania oraz realizacji:
• obiektów budowlanych,
• zespołów obiektów budowlanych,
• otoczenia i przestrzeni pomiędzy obiektami budowlanymi (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zasady wykonywania zawodu architekta

Architekt w swojej pracy musi brać pod uwagę aspekty funkcjonalne, estetyczne i techniczne tych obiektów oraz relacje między tymi obiektami a środowiskiem naturalnym i człowiekiem (program na komputer). Obiekty muszą powstawać z poszanowaniem dobra wspólnego, do którego zalicza się przestrzeń i lokalne oraz globalne dziedzictwo kulturowe, przy założeniu, iż architektura to materialny fundament ładu przestrzennego i społecznego, który przenika wszystkie dziedziny życia człowieka w sferze prywatnej i publicznej (program na telefon).

Wykonywanie zawodu architekta wymaga przestrzegania zasad, które wynikają z zasad wiedzy technicznej i przepisów prawa. Niezbędne jest zachowanie należytej staranności, bezpieczeństwa, jakości oraz odpowiedniej organizacji pracy, a także postępowanie w zgodzie z kodeksem etyki zawodowe (program egzamin ustny). Architekt, który dzięki posiadanym uprawnieniom budowlanym, może wykonywać swój zawodów w ramach stosunku pracy, nie może podejmować działań, które mogłyby naruszyć kodeks etyki zawodowej (opinie o programie).

Tytuł zawodowy architekta

Każdy architekt w związku z wykonywanym zawodem podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeśli architektowi zostanie wydane polecenie służbowe naruszające kodeks etyki zawodowej w ramach stosunku pracy, to ma on obowiązek zgłoszenia tego faktu okręgowej izbie architektów, do której przynależy (segregator aktów prawnych).

Tytuł zawodowy architekta należy się wyłącznie osobie, która z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i znajduje się na liście członków samorządu zawodowego architektów. Ten tytuł zawodowy podlega prawnej ochronie, dlatego nie może być używany przez osoby nieuprawnione. Architekt może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami