Blog

10.06.2019

Zasady wykonywania zawodu architekta

W artykule znajdziesz:

Zasady wykonywania zawodu architekta

Zawód architekta wymaga rozpoznawania społecznych oraz indywidualnych potrzeb, a także ich wyrażaniu i realizacji za pomocą projektowania, planowania przestrzennego, kształtowania oraz realizacji:
• obiektów budowlanych,
• zespołów obiektów budowlanych,
• otoczenia i przestrzeni pomiędzy obiektami budowlanymi (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zasady wykonywania zawodu architekta

Architekt w swojej pracy musi brać pod uwagę aspekty funkcjonalne, estetyczne i techniczne tych obiektów oraz relacje między tymi obiektami a środowiskiem naturalnym i człowiekiem (program na komputer). Obiekty muszą powstawać z poszanowaniem dobra wspólnego, do którego zalicza się przestrzeń i lokalne oraz globalne dziedzictwo kulturowe, przy założeniu, iż architektura to materialny fundament ładu przestrzennego i społecznego, który przenika wszystkie dziedziny życia człowieka w sferze prywatnej i publicznej (program na telefon).

Wykonywanie zawodu architekta wymaga przestrzegania zasad, które wynikają z zasad wiedzy technicznej i przepisów prawa. Niezbędne jest zachowanie należytej staranności, bezpieczeństwa, jakości oraz odpowiedniej organizacji pracy, a także postępowanie w zgodzie z kodeksem etyki zawodowe (program egzamin ustny). Architekt, który dzięki posiadanym uprawnieniom budowlanym, może wykonywać swój zawodów w ramach stosunku pracy, nie może podejmować działań, które mogłyby naruszyć kodeks etyki zawodowej (opinie o programie).

Tytuł zawodowy architekta

Każdy architekt w związku z wykonywanym zawodem podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeśli architektowi zostanie wydane polecenie służbowe naruszające kodeks etyki zawodowej w ramach stosunku pracy, to ma on obowiązek zgłoszenia tego faktu okręgowej izbie architektów, do której przynależy (segregator aktów prawnych).

Tytuł zawodowy architekta należy się wyłącznie osobie, która z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i znajduje się na liście członków samorządu zawodowego architektów. Ten tytuł zawodowy podlega prawnej ochronie, dlatego nie może być używany przez osoby nieuprawnione. Architekt może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami