Zastosowania tworzyw cementowo-glinianych

Zastosowania tworzyw cementowo-glinianych

Należy przy tych manipulacjach zwracać uwagę na to, aby dachówki uprzednio były polewane wodą aż do stanu nasycenia wilgocią; zabezpiecza to zaczyn przed wchłanianiem wody zarobowej przez wyschniętą dachówkę, a tym samym chroni proces wiązania spoiwa przed zmniejszeniem niezbędnej ilości wody potrzebnej dla uwodnienia składników cementu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Prefabrykaty z tworzyw cementowo-glinianych są to elementy budowlane dostarczane na budowę w stanie całkowicie wykończonym.

Jest rzeczą jasną, że przy zastosowaniu seryjnej produkcji pod ścisłym fachowym nadzorem, uzyskać można elementy należytej i jednolitej jakości, o wymiarach ściśle odpowiadających wymaganiom technicznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Produkcję prefabrykatów z tworzyw cementowo-glinianych ogranicza się w zasadzie do:

1) drobnych prefabrykatów, które mają służyć jako elementy wypełniające i częściowo konstrukcyjne (np. pustaki stropowe NH, TH, DMS, bloki i pustaki ścienne),

2) prefabrykatów przeznaczonych do celów dekoracyjnych (np. gzymsy, podokienniki, licówki barwne i okładziny okienne zastępujące blaszane fartuchy okienne itd.) oraz

3) prefabrykatów przeznaczonych do celów konstrukcyjnych, izolacyjnych i do specjalnego użytku (np. kręgi studzienne, rury kanalizacyjne, dreny, kształtki dla kabli) oraz dla budownictwa wiejskiego (np. żłoby, poidła, koryta, płyty chodnikowe itp.) (uprawnienia budowlane).

Surowce i technologia produkcji tych materiałów niczym się nie różnią od surowców i technologii produkcji bloków cementowo- glinianych.

Korzystna różnica polega tu na uzyskaniu pewnych oszczędności, gdyż dzięki zastosowaniu prefabrykatów zwiększają się oszczędności na cemencie, deskowaniu (formy), robociźnie oraz na przyśpieszeniu terminu wykonania budowy. Reasumując powyższe należałoby w miarę możliwości ustawić zagadnienie prefabrykacji w ten sposób, aby nie pominąć w postępie również możliwości rozwojowych produkcji prefabrykatów z tworzyw cementów o-glinianych (program egzamin ustny).

W poprzednich rozdziałach przytoczony został na podstawie danych doświadczalnych i półtechnicznych zakres stosowania tworzyw cementowo-glinianych w budownictwie z wyszczególnieniem właściwości tych tworzyw. Rzecz jasna, podany zakres nie obejmuje wszystkich możliwości stosowania tworzyw, lecz tylko te, które mogą być masowo zastosowane, a które zostały już w praktyce sprawdzone.
Z kolei omówimy pokrótce inne możliwości zastosowania tworzyw cementowo-glinianych. Sądzimy, że da to szerszy pogląd na to zagadnienie i będzie pomocne dla tych wszystkich, którzy stosując nowy materia! pragną dokonać dalszych udoskonaleń i realizować nowe pomysły na tym odcinku (opinie o programie).

Ściany monolityczne

Prócz elementów ściennych, cegieł, pustaków, bloków i płyt wyprodukowanych z tworzyw cementowo-glinianych, może być użyta do wykonywania ścian litych w budownictwie masa cementowo-gliniana z dodatkiem wypełniacza lekkiego, jako beton ubijany między deskowaniem przesuwanym lub podnoszonym (segregator aktów prawnych). Formy do ubijania stosowane są takie jak do ścian glinobitych z desek grubości 30 mm ściąganych poprzeczkami. Masę ubija się drewnianymi lub żeliwnymi ubijakami, przy czym grubość masy wodą i taka masa najprędzej wysycha. Okres wysychania trwa «’lv 3 : I tygodni. W miejscowościach znajdujących się w pobliżu większych stacji kolejowych lub zakładów hutniczych można zanim-I sieczki stosować żużel wielkopiecowy, granulowany, a na- \\H paleniskowy o granulacji nieco większej niż stosowana przy produkcji cegieł. Masa z dodatkiem żużla wysycha dłużej, ok. 6 s tygodni. Nie zaleca się stosowania jako lekkiego wypełnia- •’/.n trocin, gdyż wysychają one dłużej, a w ścianie zewnętrznej wchłaniają wilgoć z atmosfery.

Proporcje składników w mieszaninie są różne w zależności od ilości wypełniacza i jego gatunku. I tak np. przy dodaniu ‘"/la kotłowego w proporcji 1 : 2 : 5 : 6,5 (cement: zawiesina plin\ piasek : żużel) otrzymamy wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach równą 45 kG/cm2 przy ciężarze objętościowym ok. 1400 kG/m8 (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami