Blog

Prosta purpury zdjęcie nr 10
17.01.2020

Zastosowanie spoiw

W artykule znajdziesz:

Zastosowanie spoiw

Prosta purpury zdjęcie nr 11
Zastosowanie spoiw

Mieszanina spoiwa z wodą nazywa się zaczynem, np. zaczyn cementowy lub wapienny (uprawnienia budowlane). Zaczyny o dużej ilości wody nazywane są często w praktyce mlekiem, np. mleko wapienne. Mieszanina spoiwa z piaskiem lub innym drobnym kruszywem zarobiona wodą nazywa się zaprawą, np. zaprawa wapienna, cementowa, gliniano-cementowa itp.

Zaprawa lub samo spoiwo zmieszane z grubszym kruszywem (powyżej 2 mm) tworzą masę betonową, która po związaniu i stwardnieniu tworzy beton, np. beton żwirowy, gruzowy, żużlowy i inne (program na telefon). Spoiwa stanowią więc podstawowy składnik zapraw budowlanych, które służą do łączenia mniejszych elementów budowlanych, np. cegieł lub bloków, i zapewnienia równomiernego rozkładu obciążeń w murach jak również do wykonywania warstw o specjalnym przeznaczeniu (wyprawy, izolacje) oraz formowania niektórych części budowli (gzymsy, ozdoby, bloki ścienne itp.).

Ponadto spoiwa stosuje się do wyrobu betonów, gdzie zlepiają i otulają ziarna kruszywa i wypełniają istniejące między nimi pustki (program na komputer). Zależnie od przeznaczenia spoiwa miesza się z innymi składnikami lub też pomiędzy sobą, np. wapno z cementem. Rozwój spoiw następował równolegle z rozwojem budownictwa z kamienia, cegły i wreszcie w najnowszych czasach z betonu, gdyż w budowlach z drewna spoiwa nie mają zastosowania. Najdawniejsze budownictwo z kamienia obywało się bez spoiw; pierwszym etapem tego budownictwa była budowa z kamieni nieobrobionych, szpary zaś między nimi zapełniano mchem lub gliną.

Następnym stopniem rozwoju była budowa z kamienia obrabianego (ciosanego), przy której również początkowo nie stosowano spoiw (program egzamin ustny).

Ślady użycia

Jako pierwsze spoiwa zostały zastosowane lepiszcza naturalne, jak glina i substancje bitumiczne. Glinę stosowano głównie w krajach południowych o małej ilości opadów, gdyż w klimacie wilgotnym szybko ulegała wymyciu (opinie o programie). W Arabii i innych krajaćh pustynnych, gdzie deszcz jest rzadkością, ten sposób budowania utrzymał się do dziś, przy czym z niewypalonej cegły łączonej zaprawą glinianą wznoszone są budynki o wysokości nawet paru pięter.

Asfalt jako lepiszcze zaczęto najwcześniej stosować w Mezopotamii, gdzie obficie występuje w stanie naturalnym w wierzchnich warstwach gruntów (segregator aktów prawnych). Bloki kamienne powlekano gorącym asfaltem, który po ostygnięciu krzepł i służył jako lepiszcze. Pierwsze ślady użycia właściwych spoiw budowlanych spotykamy w budownictwie starożytnego Egiptu. Najwcześniej stosowanym spoiwem był zapewne gips, gdyż wypalanie jego przebiega w stosunkowo niskiej temperaturze (ok. 170°C), tak że nawet przypadek mógł doprowadzić do odkrycia jego własności.

Gdy nauczono się wypalać gips, próbowano zapewne wypału innych surowców i w ten sposób wynaleziono wapno budowlane. Zaprawy gipsowe i gipsowo-wapienne były używane już przy budowie piramid (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Prosta purpury zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Prosta purpury zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Prosta purpury zdjęcie nr 16 Prosta purpury zdjęcie nr 17 Prosta purpury zdjęcie nr 18
Prosta purpury zdjęcie nr 19
Prosta purpury zdjęcie nr 20 Prosta purpury zdjęcie nr 21 Prosta purpury zdjęcie nr 22
Prosta purpury zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prosta purpury zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prosta purpury zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prosta purpury zdjęcie nr 32 Prosta purpury zdjęcie nr 33 Prosta purpury zdjęcie nr 34
Prosta purpury zdjęcie nr 35
Prosta purpury zdjęcie nr 36 Prosta purpury zdjęcie nr 37 Prosta purpury zdjęcie nr 38
Prosta purpury zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prosta purpury zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prosta purpury zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami