Blog

12.02.2020

Zastosowanie w budownictwie uprawnienia budowlane

Zastosowanie w budownictwie uprawnienia budowlane

Zastosowanie w budownictwie uprawnienia budowlane

Według zastosowania w budownictwie, a więc według charakterystycznych cech użytkowych, wyroby malarskie można podzielić na:
- farby ścienne - zmywalne i niezmywalne (do tej grupy weszłyby tzw. farby wodne oraz emulsyjne i dyspersyjne),
- farby, emalie i lakiery do malowania lamperii, elementów, konstrukcji drewnianych i z materiałów drewnopochodnych oraz elementów i konstrukcji metalowych (z wyłączeniem tzw. farb przeciwrdzewnych) z podziałem na podkładowe i nawierzchniowe oraz na wewnętrzne i zewnętrzne,
- farby specjalne: farby przeciwrdzewne (antykorozyjne) chemoodporne, ogniochronne, bakteriobójcze, odporne na wyższe temperatury, podłogowe, dekoracyjne, politury itp (program uprawnienia budowlane na komputer).

W niniejszym opracowaniu przyjęto w zasadzie pierwszy system klasyfikacji, z tym że wydzielono grupę tzw. farb specjalnych, co niewątpliwie ułatwi czytelnikowi poznanie możliwości wykorzystania nowych typów farb, przeznaczonych do ochrony konstrukcji budowlanych przed korozją atmosferyczną i chemiczną. Należy przy tym podkreślić, ze w technice malowania ochronnego stosuje się przeważnie powłoki wielowarstwowe wykonywane z wyrobów malarskich, które wg wyżej podanych systemów klasyfikacyjnych mogą należeć do różnych grup.

Farby na spoiwach rozpuszczalnych w wodzie (farby wodne) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Są to farby typowo budowlane, stosowane prawie wyłącznie do malowania podłoży mineralnych, jak tynki, betony, gips itp. Tworzą one powłoki matowe, porowate, o niewysokiej wytrzymałości, sztywne i kruche. Większość z nich reaguje chemicznie z podłożem, w związku z czym wykazują do nich dobrą przyczepność. Przyrządza się je przeważnie na budowie ze względu na ograniczoną trwałość przy przechowywaniu. Powłoki z farb na spoiwach mineralnych nie starzeją się, ale ulegają erozyjnym działaniom wiatrów i deszczów, dlatego też ich trwałość w warunkach zewnętrznych nie jest wysoka (uprawnienia budowlane).

Zaletą ich jest niska cena. Do barwienia tych farb stosuje się tanie pigmenty mineralne, odporne na alkalia lub tzw. pigmenty lakowe (do wymalowań wewnętrznych).

Farby wapienne

Farby wapienne stanowią zawiesiny odpornych na alkalia pigmentów mineralnych w cieście wapiennym (program egzamin ustny). Wapno palone do wytwarzania ciasta wapiennego powinno zawierać co najmniej 93% CaO. Powinno być dołowane co najmniej przez 3 miesiące i dobrze dogaszone.

Są bardzo popularne dzięki niskiej cenie, oraz łatwości przyrządzania na placu budowy. Można je stosować na zupełnie świeżych podłożach wapiennych i cementowych. Ich odporność na działanie wpływów atmosferycznych jest niska i nie przekracza 2-f-3 lat. Wachlarz barw jest bardzo ubogi i wyłącznie w kolorach pastelowych ze względu na niską siłę wiązania pigmentów przez wapno oraz jego działanie wybielające. Przedozowywanie pigmentów w celu otrzymania kolorów pełnych lub pół- pełnych prowadzi do szybkiego wycierania się powłoki lub jej wymywania przez deszcze (opinie o programie). W czasie malowania potrzebna jest duża wilgotność powietrza. Pogoda sucha i upalna uniemożliwia związanie farby. Celowe jest dodawanie chlorków wapnia lub magnezu jako środków utrzymujących wilgoć, co zmniejsza ryzyko ścierania się (kredowania).

cementowe są to farby wodne, których spoiwem jest biały cement. W celu uzyskania lepszych wymalowań z farb cementowych stosuje się prócz pigmentów jeszcze inne różne dodatki, które dłużej utrzymują wilgoć w świeżo wykonanym wymalowaniu, jak higroskopijny chlorek wapniowy CaCl2, bądź też związki hydrofobowe jak stearynian wapniowy w ilości ok. 1%. Polepszają one właściwości powłoki, podwyższając ich wytrzymałość i wodoodporność. Korzystny jest -również dodatek odpadów drobnowłóknistego kurzu azbestowego i wapna, które zapobiegają osadzaniu się suchych składników w farbie, rozjaśniają farby i wpływają korzystnie na zwiększenie odporności na wodę i na czynniki mechaniczne. Warunkiem dobrej jakości wymalowań jest właściwy stosunek wodno-cementowy farby (segregator aktów prawnych). Jest on w dużym stopniu uzależniony od rodzaju dodawanych pigmentów oraz stopnia porowatości podłoża. Jako wypełniacz może być dodawany piasek o właściwym uziarnieniu i wilgotności, mączka granitowa, wapień mielony itp.

Farbami cementowymi można malować bezpośrednio cegłę, beton, prefabrykaty żużlo- i żwirobetonowe oraz płyty azbestocementowe.
W farbach krzemianowych spoiwem jest roztwór wodny szkła wodnego potasowego.

wartością tego stosunku jest 2,5. Ciężar właściwy szkła wodnego potasowego powinien wynosić 1,14-4-1,18 G/cm3 (promocja 3 w 1). Jako składniki suche stosuje się: kredę malarską, piasek o przemiale cementowym, talk techniczny oraz pigmenty.

Krzemianowe tworzą wskutek przejścia rozpuszczalnego w wodzie szkła wodnego potasowego w nierozpuszczalne krzemiany wapniowe, cynkowe, barowe itp. trwałe, szczelne, przepuszczalne dla pary wodnej powłoki malarskie, o dość znacznej wytrzymałości mechanicznej.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami