Zawilgocenie gruntów

Zawilgocenie gruntów
Zawilgocenie gruntów

Po przestudiowaniu mechaniki gruntów stają się łatwiej zrozumiałe cechy mechaniczne gruntów skruszonych (przeważnie mineralnych) oraz odrębność ich w porównaniu ze skałami masywnymi (litymi). Łatwiej jest również zauważyć, jak skład granulometryczny i zawilgocenie gruntów odbija się na ich charakterystycznych właściwościach (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozpatrzmy kolejno skały masywne, następnie piaski i żwiry, pyły, iły, jako podstawowe 3 grupy gruntów skruszonych, a dalej grunty o bardziej różnorodnym składzie uziarnienia, a mianowicie: gliny, margle, łupki, grunty o znacznych włączeniach organicznych i grunty nasypowe.

Zależnie od geologicznego pochodzenia skały masywne wykazują większą lub mniejszą wytrzymałość na ściskanie, lecz materiał ich prawie nie gra roli przy fundamentowaniu, gdyż wytrzymałość skał masywnych w stosunku do nacisków budowli właściwie jest zawsze wystarczająco duża. Trzeba zwracać uwagę na inne okoliczności. W skałach bardzo często spotykamy spękania; spękania te mogą dzielić skałę na uwarstwienia o powierzchniach pochyłych, co przy znaczniejszej ich pochyłości może stwarzać warunki sprzyjające poślizgom (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Możliwości te wzmagają się, jeżeli w szczelinach skalnych znajdują się jako produkt zwietrzenia wkładki ilaste bardzo często nawodnione.

Górne uwarstwienia skał często są zwietrzałe; zwietrzenie to jednak nie sięga głęboko i nie ma wobec tego potrzeby wrębywania się w skałę głęboko, żeby uzyskać należyte posadowienie fundamentów (uprawnienia budowlane). Zupełnie innego charakteru zagadnienie stanowią spękania skał tam, gdzie zależy na ich wodoszczelności, np. przy fundamentowaniu zapór wodnych. W tych wypadkach nie chodzi o wytrzymałość skał na dość duże nieraz naprężenia ściskające, lecz o szczelność podłoża. Szczelność ta może być konieczna, aby nie tracić wody przez ucieczkę szczelinami podziemnymi i nie zwiększać tych szczelin przez wymywanie znajdujących się w nich drobnych frakcji gruntowych lub wypłukiwanie skał wskutek rozpuszczania się minerałów w przesączającej się wodzie. Istnienie szczelin nie będzie miało znaczenia przy ocenie nośności podłoża, natomiast może powstać potrzeba wykonania specjalnych robót; najczęściej w takich wypadkach stosuje się zastrzyki uszczelniające (program egzamin ustny).

Swoiste zjawiska

Zupełnie swoiste zjawiska tworzą układy krasowe. Jak wiadomo, przy przepływie wody wapienie stosunkowo łatwo rozpuszczają się w niej i ulegają spłukiwaniu. Z tego powodu w skałach zawierających w znacznej mierze składnik Ca (wapienie, dolomity, gipsy), poddanych przez dłuższy czas przepływowi wody, wytwarzają się głębokie szczeliny, a nawet parowy, zwykle o bardzo stromych, nieraz pionowych zboczach. Szczeliny te i doliny tworzą się często w głębi terenu poniżej wierzchnich osiadłych pokładów gruntów. Po wytworzeniu się zostają one często pokryte innymi gruntami. Niejednokrotnie szczeliny krasowe bywają zamulone glinami lub iłami, które z biegiem czasu zupełnie zamykają przesączanie się wody i przerywają dalszy postęp wypłukiwania skały (opinie o programie).

Fundamentowanie na takich terenach trzeba przeprowadzać ze szczególną ostrożnością. Budynek, zdawałoby się według wstępnych studiów, posadowiony na warstwie gliniastej o miąższości 1,5-2 m leżącej na skale masywnej, w rzeczywistości może się okazać oparty częściowo naprawdę na takim układzie gruntów, a częściowo na warstwie gliniastej, lecz zalegającej na skale masywnej występującej dopiero na głębokości 12 m (segregator aktów prawnych). Łatwo zrozumieć, jak różne będą wielkości osiadania podłoża w jednej części budynku i w drugiej oraz jakich można oczekiwać w takich wypadkach spękań lub odchyleń budynków od pionu. Gdy tylko powstaje podejrzenie istnienia formacji krasowych, to zawsze pożądana jest w budownictwie współpraca doświadczonego geologa.

Podobne wypadki mogą się zdarzyć, jeżeli wiercenia wykażą istnienie skały masywnej, która w rzeczywistości będzie miała ograniczone wymiary, a więc np. gdy będzie to tylko większy głaz narzutowy (promocja 3 w 1). Należy podkreślić, że ten ostatni wypadek jest łatwiejszy do rozpoznania niż stwierdzenie układów krasowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !