Zbrojenie na moment ujemny uprawnienia budowlane

Zbrojenie na moment ujemny uprawnienia budowlane

Aby sprawdzić zbrojenie na moment ujemny, nad środkową podporą rozkuto beton w odległości 70 cm od podpory w miejscu powstałej rysy. Rozkucie wykonano, licząc od górnej krawędzi na głębokość 7 cm i na XU szerokości podciągu, gdzie natrafiono na 1 pręt 0 20 mm. Projekt przewidywał 16 prętów 0 20.

Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczeń ustalono, że pęknięcia zostały spowodowane niedostatecznym i wadliwym zbrojeniem oraz utworzeniem dodatkowej podpory (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zalecono następujące środki zaradcze:
a) Środkowe płatwie górne podeprzeć słupkami skośnymi, aby umożliwić na czas wykonywania wzmocnienia odciążenie podciągu i usunięcie podwaliny, która biegła wzdłuż podciągu;
b) Nakuć powierzchnie podciągu w celu zapewnienia przyczepności nowego betonu do starego;
c) Starannie oczyścić szczotkami stalowymi i zmyć wodą nakute powierzchnie;
d) Podciąć cegły w ścianie poprzecznej w celu usunięcia dodatkowej podpory;
e) Po wykonaniu dodatkowego zbrojenia podciągi otoczyć żelbetowymi obejmami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Początkowe siły powinny być takie co do wielkości, aby pod ich wpływem oraz zwiększonego, projektowanego obciążenia konstrukcji, nie wywołały we wzmocnionym elemencie nad nowo wprowadzonymi podporami momentu znaku przeciwnego (w stosunku do tego, jaki był przed rekonstrukcją), jak też nie wywołały większych momentów przęsłowych (uprawnienia budowlane).

W praktyce obliczamy tego rodzaju wzmocnienie w sposób następujący: najpierw sporządzamy wykresy momentów i sił tnących. Jeśli jest brak dokumentacji technicznej, na podstawie której została wykonana konstrukcja, wówczas odbijamy warstwę betonu otaczającą pręty w charakterystycznych przekrojach i w ten sposób ustalamy ilość stali zbrojeniowej.

Drugi wykres momentów

Drugi wykres momentów należy wykonać dla nowego układu statycznego z uwzględnieniem dodatkowych podpór i zwiększonego obciążenia (program egzamin ustny). Przy pierwszym porównaniu momentów przyjmuje się, że stan naprężeń we wzmacnianym elemencie do chwili wykonania dodatkowych podpór był spowodowany tylko obciążeniem stałym.

Nieraz w celu otrzymania odpowiedniego wykresu momentów będziemy musieli stosować specjalne środki, np. dodatkowe obciążenie wzmacnianej belki w miejscu nowej podpory. Wyjaśnimy to na niżej podanych przykładach liczbowych. Należy pamiętać o sprawdzeniu naprężeń głównych rozciągających w przekrojach w pobliżu nowych podpór, licząc się z tym, że uprzednio w tych miejscach brak było prętów odgiętych. Obliczone naprężenia główne rozciągające w przekrojach przy podporach nie powinny przekraczać dopuszczalnych; gdy są większe, stosujemy wzmocnienie (opinie o programie). Uwzględniając to, że wytrzymałość betonu wzrasta z czasem, można przyjąć (31> zwiększenie dopuszczalnych naprężeń głównych rozciągających do 30‘°/o. Konieczne jest również sprawdzenie na bezpośrednie ścięcie belek w węzłach podporowych zastrzałów, wieszaków itp.

Jeśli nie można doprowadzić konstrukcji do tego, aby ostatecznie nad nowymi podporami wypadł moment dodatni, to w celu uniknięcia możliwych pęknięć można dokładnie nad taką podporą przeciąć istniejące górne pręty. W takich przypadkach projektuje się podporę w tym miejscu nieco poszerzoną, aby otrzymać dostateczną powierzchnię oparcia dla każdej części belki. Sposobu tego zasadniczo nie zaleca się i należy stosować go tylko wtedy, gdy są duże trudności z przyjęciem innego rozwiązania.

Dla wyjaśnienia podajemy przykłady wzmocnienia belek dwuprzęsłowych przez wprowadzenie dodatkowych sztywnych podpór (segregator aktów prawnych).

Należy wzmocnić dwuprzęsłową belkę ciągłą o nierównych przęsłach przez wykonanie dodatkowej sztywnej podpory.

Wykres momentów dla belki przed rekonstrukcją od obciążenia stałego oraz od najniekorzystniejszego obciążenia stałego i użytkowego.Wykresy momentów zginających dla belki zrekonstruowanej, tj. po wykonaniu dodatkowej podpory, przy czym na wykresie a uwzględniono działające po rekonstrukcji ciężary P na całej belce i ciężary Q w przedziale B-C (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !