Zdolność przepływu mieszaniny

Zdolność przepływu mieszaniny

Powłoki można wykonywać na bazie tworzyw sztucznych lub lakierów. Składniki powłok są następujące:
- dla silosu z betonu - 0,57 kg szkła wodnego i 0,57 kg kredy,
- dla silosu ze stali - 0,3 kg szkła wodnego i 0,3 kg kredy (program uprawnienia budowlane na komputer).
W celu ułatwienia przemieszczania się cementu w silosie w czasie opróżniania M. R. Laurct wspomina o tzw. metodzie „air-slide”, która polega na napowietrzeniu cementu w silosie sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 150-P 300 G/cm2.

Zdolność przepływu mieszaniny cement-powietrze znacznie się wówczas poprawia i możliwe jest grawitacyjne opróżnianie silosów o pochyłości dna nawet 4-50 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rozwiązanie to znalazło zastosowanie nie tylko w przemyśle cementowym, lecz również stosowane jest przy składaniu innych produktów sypkich.
Silosy na cement dostarczany luzem powinny być zaopatrzone w tablice blaszane (wymiary 0,6×0,25 m) określające rodzaj, markę i datę dostawy cementu, jaki w danej chwili znajduje się w silosie.
Dla łatwiejszego rozpoznania można posłużyć się oznakowaniem tablic kolorami zarezerwowanymi dla różnych cementów polskich.
Farby znakujące muszą być odporne na wpływy atmosferyczne. Jeśli chodzi stosowane sposoby załadunku i wyładunku cementu z silosów, najczęstsze zastosowanie znajdują urządzenia pneumatyczne, rzadziej podajniki ślimakowe i inne (uprawnienia budowlane).

Na budowie opróżnianie silosu cementowego odbywa się bądź grawitacyjnie, jeśli cement jest luzem dozowany do kubła odmierzającego, bądź podajnikiem ślimakowym, jeśli silos jest zespolony z wagowym urządzeniem dozującym.
Bliższe dane na temat tego typu urządzeń znaleźć można w pozycjach bibliograficznych.
Z uwagi na dużą szkodliwość pyłów cementowych dla zdrowia ważne zagadnienie bhp przy ładowaniu i przewozie materiałów pylących omawia pozycja.

Stosowanie cementu na budowie

Skawalone bądź skamieniałe grudki w cemencie wskazują na jego wadliwe przechowywanie bądź zleżenie (program egzamin ustny).
Z uwagi na okres ważności marki cementu, poszczególne rodzaje cementów prawidłowo przechowywanych powinno się zużytkować w następujących terminach:
30 dni - przy cementach szybko twardniejących,
45 dni - przy cemencie portlandzkim marki 400 i wyższej,
3 miesiące - przy wszystkich innych rodzajach cementu (opinie o programie).

Ważna jest tutaj data workowania cementu lub data wysyłki z wytwórni podana w ateście przy cemencie luzem. Cement należy zużytkować w kolejności dostaw na budowę.
Zgodnie z PN-63/B-06250 Beton zwykły, jeśli cement ma być użyty po okresie dłuższym, należy sprawdzać cechy wytrzymałościowe cementu ustalając ewentualnie jego nową markę.
Przechowywany dłużej cement wietrzeje i traci na aktywności (segregator aktów prawnych).

Zjawiska te i towarzyszące im zmiany cech cementu (ciężaru, miałkości, wiązania itp.) opisuje szczegółowo B. Bukowski w pracy i St. Nagrodzki w swej pracy doktorskiej. Na podstawie przeprowadzonych badań autor między innymi podaje sposób określania stopnia zleżenia cementu (faza sypka, zwietrzała, skawalona, skamieniała) oraz dochodzi do wniosku, że cementy wykazujące cechy zleżenia powinny być bezwzględnie wykluczone z robót w porze chłodnej, gdyż ich wiązanie i początkowe twardnienie jest opóźnione. Ponadto powinny być one stosowane zasadniczo tam, gdzie miarodajna wytrzymałość zaprawy lub betonu jest wymagana dopiero po ok. 90 dniach. Fazę skamieniałą należy zawsze usunąć. Można ją ponownie zużyć po dokładnym rozdrobnieniu, najlepiej po przemiale. Ale i wtedy zaleca autor stosowanie spoiwa tylko do betonów niekonstrukcyjnych i tylko w tłustych mieszankach.

Roboczy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia grudek w cemencie podaje p. 2.1.5 PN-63/B-06250 (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami