Blog

20.04.2022

Zgrzewanie indukcyjne

Zgrzewanie indukcyjne

Zgrzewanie indukcyjne - zgrzewanie elektryczne prądem przemiennym (o częstotliwości 1 -500 kHz) z wykorzystaniem zjawiska nagrzewania się metali umieszczonych w zmiennym polu magnetycznym wskutek powstania w nich prądów wirowych i histerezy magnetycznej; z.i. stosuje się szczególnie przy produkcji rur zgrzewanych zgrzewanie iskrowe - zgrzewanie doczołowe, w którym elementy podlegające zgrzewaniu pozostają w styczności niezupełnej tak, że pod wpływem prądu następuje miejscowe wytwarzanie się ciepła powodujące stopienie i częściowe ulotnienie brzegów elementów, które następnie są poddawane dociskowi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zgrzewanie kondensatorowe - zgrzewanie elektryczne energią zakumulowaną w baterii kondensatorów; rozróżnia się z.k. beztransformatorowe i transformatorowe; z.k. ma szczególnie szerokie zastosowanie przy produkcji przyrządów i aparatury pomiarowej, elektrotechnicznej i elektronicznej zgrzewanie kuźnicze - zgrzewanie metali przez nagrzanie łączonych części i dociśnięcie ich uderzeniami młota lub naciskiem prasy zgrzewanie liniowe - zgrzewanie oporowe ciągłe, zazwyczaj na zakładkę, za pomocą elektrod krążkowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zgrzewanie mechaniczne - zgrzewanie metali przy zastosowaniu wyłącznie energii mechanicznej bez doprowadzania ciepła do miejsca łączenia zgrzewanie ogniowe - zgrzewanie, przy którym nagrzewanie łączonych elementów odbywa się w piecu gazowym lub w ognisku zgrzewanie oporowe - zgrzewanie elektryczne prądem przemiennym (o częstotliwości 3 - 300 Hz) z wykorzystaniem oporu elektrycznego na styku części łączonych do podgrzania metalu przed dociskiem; poszczególne fazy z.o. obejmują: docisk wstępny, zgrzewanie, docisk dodatkowy i wyżarzanie (uprawnienia budowlane).

Zgrzewanie płomieniowe

Zgrzewanie płomieniowe - łączenie arkuszy folii polietylenowej przez zaciśnięcie ich przy brzegu między listwami stalowymi; wystające brzegi folii stapia się płomieniem palnika gazowego uzyskując spoinę w postaci przezroczystej nitki zgrzewanie punktowe - zgrzewanie oporowe za pomocą elektrod nagrzewających i dociskających punktowe elementy na siebie nałożone zgrzewanie tarciowe - zgrzewanie mechaniczne części rozgrzanych przez tarcie; tarcie jest wywoływane ruchem obrotowym lub drganiami jednego lub dwóch elementów łączonych, albo elementu pośredniczącego; najszersze zastosowanie znalazło z.t., przy którym tarcie wywoływane jest obrotem jednego z elementów łączonych (program egzamin ustny).

Zgrzewanie termitowe - zgrzewanie, w którym ciepło otrzymuje się z płynnych produktów reakcji egzotermicznej między składnikami termitu zgrzewanie udarowe - metoda zgrzewania oporowego, w której następuje stosunkowo intensywne wyładowanie energii elektrycznej i wywarcie dużego ciśnienia (zwykle podobnego do uderzenia młotem) (opinie o programie).

Zgrzewanie ultradźwiękowe, spajanie ultradźwiękowe - zgrzewanie mechaniczne jednakowych lub różnych materiałów (metali i ich stopów z metalami i niemetalami) przez dociśnięcie powierzchni łączonych i poddanie ich drganiom mechanicznym o częstotliwości ultradźwiękowej (18-22 kHz) zgrzewanie wirowe - zgrzewanie tarciowe, przy którym ciepło wytwarza się przez tarcie dwóch wirujących w przeciwnym kierunku elementów łączonych (segregator aktów prawnych).

Zgrzewanie wybuchowe - zgrzewanie mechaniczne, przy którym w celu otrzymania dużego docisku na powierzchni styku elementów łączonych wykorzystuje się siłę eksplozji materiałów wybuchowych; z.w. stosuje się przy budowie reaktorów atomowych, w przemyśle lotniczym, chemicznym i hutniczym, np. przy platerowaniu metali jedną lub kilkoma warstwami pokryć ochronnych, łączeniu rur, kształtowników i blach zgrzewanie zgniotowe - zgrzewanie mechaniczne metali o wysokiej plastyczności tylko przez działanie sił dociskających części łączone w temperaturze otoczenia; w zależności od rodzaju wykorzystanych połączeń rozróżnia się z.z. punktowe, liniowe, doczołowe zgrzewanie zwarciowe - zgrzewanie oporowe doczołowe z nieprzerwanym dociskiem podczas nagrzewania (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami