Blog

10.05.2021

Ziarna oddalone

W artykule znajdziesz:

Ziarna oddalone

Ziarna oddalone

W bezpośrednim sąsiedztwie ziarn cementu stosunek objętości żelu do objętości zaczynu jest znacznie większy niż w partiach bardziej od ziarn oddalonych, które wskutek tego są mechanicznie słabsze i one decydują o mniejszych wytrzymałościach naparzanego betonu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Venuat na VI sympozjum w Moskwie przedstawia wyniki swoich prac [155] i prac Fran-Thanh-Phat, które dowodzą, że zarówno cementy hutnicze, jak i cementy zawierające popioły lotne (pucolany) wykazują po naparzeniu wytrzymałości proporcjonalnie wyższe niż tak samo traktowane cementy portlandzkie.

Warto podkreślić, że przyspieszanie reakcji cementu z wodą przez naparzanie można interesująco prześledzić i w sposób sugestywny zobrazować za pomocą pomiarów kalorymetrycznych. Krzywe różniczkowe obrazujące zmiany szybkości wydzielania ciepła w miarę przebiegu hydratacji wykazują przesunięcie swych maksimów w kierunku krótkich terminów hydratacji, przy czym przesunięcie to jest tym większe, im wyższe są temperatury naparzania. Mczedlow-Petrossjan i współpracownicy badali ten problem na przykładzie C3S, stwarzając przez to podstawy do analizy przebiegu hydratacji cementu w różnych temperaturach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pomimo stosunkowo niskich temperatur, na których działanie wystawiony jest naparzany beton, jego niektóre cechy techniczne ulegają specyficznym zmianom. Dotyczy to porowatości, skurczu, pęcznienia oraz pełzania.
Przy określonym współczynniku wodno-cementowym, którego wartość wpływa jak wiadomo na porowatość zaczynu cementowego bez względu na warunki jego twardnienia, porowatość stwardniałego zaczynu jest tym większa, im wyższe są temperatury naparzania. Przyrost porowatości wraz ze wzrostem temperatury jest stosunkowo niewielki: w zakresie temperatur 20-r-50°C jest on rzędu 6-7-10%, ale jest wyraźny i może świadczyć o tym, że nawet w tych stosunkowo niskich temperaturach zachodzą wyraźne zmiany budowy stwardniałego zaczynu, idąc w kierunku zwiększenia wymiarów elementów żelu cementowego (uprawnienia budowlane).

Pytania testowe

Venuat przytacza wyniki prac Neville’a i Hansona dotyczące skurczu i pełzania. Prace te upoważniają do jednoznacznych wniosków, że naparzanie zmniejsza skurcz betonu o 10-40%, a jego pełzanie o 20-40%, zależnie od rodzaju cementu i kryszywa. Autoklawizacja zmniejsza wartości obu omówionych wyżej cech betonu jeszcze bardziej; skurcz o ok. 70-80%, a pełzanie o ok. 60-80% (program egzamin ustny).
Warto dodać, że naparzanie zmniejsza również znacznie współczynnik rozszerzalności cieplnej betonu. Jako przykład można podać, że w określonym przypadku beton dojrzewający w normalnych warunkach wykazał współczynnik 30 mm/(m-cC), a ten sam beton naparzany miał współczynnik zaledwie 12 mm/(m- C).

Uwarunkowane wahaniami wilgotności otoczenia zmiany objętości naparzanego betonu (skurcz i pęcznienie), a także zmiany objętości tegoż betonu spowodowane zmianami temperatury, są nie tylko mniejsze od takich samych zmian betonu twardniejącego w normalnych warunkach, ale są także w pełni odwracalne (opinie o programie). Fakt zmniejszenia się zmian objętościowych betonu w miarę jego naparzania i zjawisko ich pełnej odwracalności, a także niższe wartości liczbowe pełzania naparzanego betonu upoważniają do sformułowania uogólniającego poglądu, że naparzanie betonu powoduje niejako przyspieszenie procesu „starzenia się” żelu cementowego, powodując już w tym pierwszym etapie obróbki termicznej wyraźne zmniejszenie nasilenia niektórych jego cech jako koloidu (segregator aktów prawnych).

Należy stwierdzić, że tworzywo uzyskiwane w wyniku naparzania betonu jest w swej istocie takie samo, a co najmniej bardzo podobne do betonu dojrzewającego w warunkach normalnych, a główna korzyść wynikająca z naparzania polega na przyspieszeniu hydratacji.

Poddawanie wyrobów betonowych działaniu nasyconej pary wodnej w temperaturach przekraczających 100 C wymaga stosowania techniki wysokociśnieniowej przy użyciu autoklawów. Autoklawizacja wyrobów betonowych praktykowana jest zwykle w temperaturach rzędu 175cC, co odpowiada ciśnieniu około 9 kPa. Postępowanie takie jest niejako temperaturowym przedłużeniem naparzania, ale stanowi odmienną technologię (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami