Zjawiska pęcznienia i kurczenia

Zjawiska pęcznienia i kurczenia

Zjawiska pęcznienia i kurczenia się drewna związane są głównie z kondensacją kapilarną; w zjawiskach tych dużą rolę odgrywa zwilżalność. Drewno pęcznieje pod działaniem cieczy zwilżających, zwłaszcza wody. Natomiast ciecze nie zwilżające, jak np. benzyna, wnikają w drewno, lecz ulegają tylko nieznacznemu zagęszczeniu na powierzchni micel i nie powodują pęcznienia.

Przy wchłanianiu wody przez drewno micele celulozy oddalają się od siebie, przy czym uwalnia się pewna ilość energii w postaci wydzielanego na zewnątrz ciepła pęcznienia (program uprawnienia budowlane na komputer). Całkowite ciepło pęcznienia jest to sumaryczny efekt cieplny całego procesu pęcznienia, w przedziale od drewna całkowicie suchego do punktu nasycenia włókien; jest to zatem ilość ciepła wydzielana przy sorpcji wody w przedziale higroskopijnym. Całkowite ciepło pęcznienia przy wchłanianiu wody wynosi 14,6-19,6 kcal na kG całkowicie suchego drewna; przy wchłanianiu innych cieczy powodujących pęcznienie drewna całkowite ciepło pęcznienia wykazuje inne wartości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wartości liczbowe ciepła pęcznienia (w wodzie i w innych cieczach) drewna i materiałów zawierających celulozę wykazują duże różnice. Różnice te stanowią miarę zdolności przyciągania się adsorbenta i powodującej pęcznienie substancji; im większe ciepło pęcznienia, tym większa zdolność przyciągania i tym większe pęcznienie adsorbenta. Materiały zawierające celulozę pęcznieją najsilniej w wodzie, wyzwalając przy tym wysokie ciepło pęcznienia.

Efekty cieplne związane z pęcznieniem i z wysychaniem drewna wskazują na silne powiązanie wody z występującym w błonach komórkowych błonnikiem; lignina bierze w tych zjawiskach nieznaczny udział (uprawnienia budowlane). Miarę energii, z jaką odbywa się wiązanie wody przez pęczniejącą substancję, stanowi ciepło wydzielane w początkowym stadium pęcznienia całkowicie suchej substancji. Ciepło wydzielane przy wchłonięciu 1 G wody przez całkowicie suchą substancję (w dużej ilości, gwarantującej utrzymanie zjawiska na poziomie początkowego stadium pęcznienia) wynosi dla drewna 260 cal, dla celulozy 250-390 cal. W miarę nasycania się drewna wodą ciepło pęcznienia stopniowo maleje, osiągając w punkcie nasycenia włókien wartość zerową (program egzamin ustny).

Stałe wartości

Po wstawieniu wartości stałych wzór na obliczenie cząstkowego ciepła pęcznienia drewna całkowicie suchego, nawilżanego do wilgotno-całkowicie suchego drewna. Cząstkowe ciepło pęcznienia drewna rozdrobnionego, jak trociny, ścier lub mączka drzewna, jest wyższe niż drewna litego (opinie o programie).
Ciepło zwilżania jest to energia cieplna, jaka wyzwala się przy pochłanianiu przez substancję zwilżaną ciekłej fazy substancji ad- sorbowanej - w naszym wypadku przy pochłanianiu wody przez drewno lub celulozę. Przy pochłanianiu przez drewno wody w postaci fazy ciekłej ciepło pęcznienia jest równoznaczne z ciepłem zwilżania.

Przy pochłanianiu fazy gazowej ma miejsce najpierw kondensacja pary (przejście fazy gazowej w fazę ciekłą związane z wydzieleniem ciepła parowania), po czym występuje zjawisko zwilżania; w tych warunkach na ciepło pęcznienia składa się utajone ciepło parowania wody (540 cal), uwalniające się przy kondensacji pary wodnej i ciepło zwilżania wydzielane przy zwilżaniu drewna przez wodę. Ciepło zwilżania stanowi różnicę między ciepłem adsorpcji a utajonym ciepłem parowania. Przy suszeniu na odparowanie wody trzeba dostarczyć drewnu ilość ciepła równą sumie ciepła zwilżania i utajonego ciepła parowania (segregator aktów prawnych).
Ilość ciepła wydzielana w wyniku wzrostu wilgotności drewna od stanu całkowicie suchego do punktu nasycenia włókien (ciepło pęcznienia lub ciepło sorpcji) wynosi 75 kalorii na gram zaadsorbowanej wody.

W procesach suszenia drewna do odparowania wody wolnej trzeba dostarczyć ilość ciepła odpowiadającą ciepłu parowania; na odparowanie
wody związanej trzeba poza tą ilością dostarczyć ilość ciepła odpowiadającą cząstkowemu ciepłu pęcznienia (promocja 3 w 1). Suszenie drewna w przedziale higroskopijnym wymaga zwiększonego nakładu energii cieplnej, rosnącego w miarę obniżania wilgotności drewna do granicznej wartości w = 0.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !