Blog

20.04.2022

Zjawisko Bauschingera

Zjawisko Bauschingera

Zjawisko Bauschingera - zjawisko obniżenia granicy proporcjonalności, sprężystości i plastyczności materiałów w wyniku zmiany znaku obciążenia, gdy początkowe obciążenie wywołało odkształcenie plastyczne zjawisko Bordy - zjawisko uderzenia strugi cieczy, ożywiającej przewód zamknięty przy przejściu z mniejszego do większego przekroju (promocja 3 w 1). Zjawisko Claydena - częściowa inwersja obrazu fotograficznego (otrzymanie pozytywu zamiast negatywu) pod działaniem b. krótkiego i b. intensywnego naświetlania poprzedzającego właściwe naświetlanie materiału fotograficznego (program uprawnienia budowlane na komputer).

zjawisko Comptona, rozpraszanie Comptona - niespójne rozpraszanie fotonów (promieniowania y i rentgenowskiego) na elektronach, będące jednym z podstawowych rodzajów oddziaływania fotonów z materią zjawisko Cottona-Mouttona - zjawisko dwójłomności ośrodka wywołane obecnością zewnętrznego pola magnetycznego przy rozchodzeniu się światła w kierunku prostopadłym do kierunku pola; z.C.-M. obserwowane jest wyraźnie w cieczach, szkliwach i koloidach zjawisko Czerenkowa - powstawanie promieniowania Czerenkowa, czyli promieniowania elektromagnetycznego w obszarze widzialnym podczas przechodzenia przez przezroczyste ośrodki naładowanych cząstek, których prędkość jest większa niż prędkość światła w danym ośrodku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

zjawisko Dembera - powstawanie siły elektromotorycznej przy oświetleniu półprzewodnika, spowodowane różnymi współczynnikami dyfuzji elektronów i dziur zjawisko Dopplera - zjawisko polegające na tym, że odbierana częstotliwość drgań akustycznych, świetlnych lub elektromagnetycznych jest większa przy zbliżaniu się źródła drgań do obserwatora, a mniejsza przy jego oddalaniu się (uprawnienia budowlane).

Zjawisko Dufora

Zjawisko Dufora - pojawienie się różnicy temperatur w wyniku dyfuzyjnego zmieszania dwóch niereagujących ze sobą chemicznie gazów rzeczywistych o jednakowej temperaturze jest zjawiskiem odwrotnym do termodyfuzji zjawisko dynatronowe - zjawisko polegające na tym, że elektrony pod wpływem napięcia anodowego są przyspieszane i to tym bardziej, im wyższe jest to napięcie; po przekroczeniu pewnej prędkości elektrony uderzając o anodę i oddając jej swoją energię są zdolne do wybicia z anody innych elektronów; jeżeli obok anody znajduje się siatka (tetroda) o wyższym potencjale, to te tzw. wtórne elektrony skierują się ku niej, zmniejszając w ten sposób prąd anodowy; zjawisko to jest w lampach elektronowych wzmacniających szkodliwe, gdyż prowadzi do powstawania zniekształceń charakterystyki anodowej zjawisko Eberharda - zjawisko powstawania jasnych linii konturowych na styku ostro ograniczonych ciemnych i jasnych pól na obrazach fotograficznych (program egzamin ustny).

Zjawisko elektrokapilarne - elektrokapilamość zjawisko clektrokinetyczne - zjawisko elektryczne związane z ruchem dwóch faz względem siebie, występujące w układach dyspersyjnych zjawisko elektrooptyczne - zależność współczynnika załamania światła od natężenia pola elektrycznego wytworzonego w ośrodku zjawisko Esakiego - tunelowe przenikanie elektronów z pasma przewodnictwa do pasma walencyjnego (opinie o programie).

Zjawisko Faradaya, zjawisko magnetooptyczne - zjawisko skręcania płaszczyzny polaryzacji fali elektromagnetycznej przy przechodzeniu przez pewne ośrodki, w których istnieje stałe pole magnetyczne równoległe do kierunku rozchodzenia się fali zjawisko fotoelektryczne - zjawisko wzajemnego oddziaływania na siebie promieniowania i materii, charakteryzujące się absorpcją fotonów i wynikającym z niej pobudzeniem lub uwolnieniem elektronów; z.f. dzieli się na z. f. zewnętrzne (z. fotoelektronowe, emisja fotoelektronowa, fotoemisja), gdy elektrony opuszczają powierzchnię ciała i z. f. wewnętrzne (z. fotoprzewodnictwa) - zmniejszanie rezystywności ciała lub powstawanie siły elektromotorycznej pod wpływem padającego na ciało promieniowania elektromagnetycznego (segregator aktów prawnych).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami