Blog

Przepływ burzliwy zdjęcie nr 10
20.04.2022

Zjawisko Bauschingera

W artykule znajdziesz:

Przepływ burzliwy zdjęcie nr 11
Zjawisko Bauschingera

Zjawisko Bauschingera - zjawisko obniżenia granicy proporcjonalności, sprężystości i plastyczności materiałów w wyniku zmiany znaku obciążenia, gdy początkowe obciążenie wywołało odkształcenie plastyczne zjawisko Bordy - zjawisko uderzenia strugi cieczy, ożywiającej przewód zamknięty przy przejściu z mniejszego do większego przekroju (promocja 3 w 1). Zjawisko Claydena - częściowa inwersja obrazu fotograficznego (otrzymanie pozytywu zamiast negatywu) pod działaniem b. krótkiego i b. intensywnego naświetlania poprzedzającego właściwe naświetlanie materiału fotograficznego (program uprawnienia budowlane na komputer).

zjawisko Comptona, rozpraszanie Comptona - niespójne rozpraszanie fotonów (promieniowania y i rentgenowskiego) na elektronach, będące jednym z podstawowych rodzajów oddziaływania fotonów z materią zjawisko Cottona-Mouttona - zjawisko dwójłomności ośrodka wywołane obecnością zewnętrznego pola magnetycznego przy rozchodzeniu się światła w kierunku prostopadłym do kierunku pola; z.C.-M. obserwowane jest wyraźnie w cieczach, szkliwach i koloidach zjawisko Czerenkowa - powstawanie promieniowania Czerenkowa, czyli promieniowania elektromagnetycznego w obszarze widzialnym podczas przechodzenia przez przezroczyste ośrodki naładowanych cząstek, których prędkość jest większa niż prędkość światła w danym ośrodku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

zjawisko Dembera - powstawanie siły elektromotorycznej przy oświetleniu półprzewodnika, spowodowane różnymi współczynnikami dyfuzji elektronów i dziur zjawisko Dopplera - zjawisko polegające na tym, że odbierana częstotliwość drgań akustycznych, świetlnych lub elektromagnetycznych jest większa przy zbliżaniu się źródła drgań do obserwatora, a mniejsza przy jego oddalaniu się (uprawnienia budowlane).

Zjawisko Dufora

Zjawisko Dufora - pojawienie się różnicy temperatur w wyniku dyfuzyjnego zmieszania dwóch niereagujących ze sobą chemicznie gazów rzeczywistych o jednakowej temperaturze jest zjawiskiem odwrotnym do termodyfuzji zjawisko dynatronowe - zjawisko polegające na tym, że elektrony pod wpływem napięcia anodowego są przyspieszane i to tym bardziej, im wyższe jest to napięcie; po przekroczeniu pewnej prędkości elektrony uderzając o anodę i oddając jej swoją energię są zdolne do wybicia z anody innych elektronów; jeżeli obok anody znajduje się siatka (tetroda) o wyższym potencjale, to te tzw. wtórne elektrony skierują się ku niej, zmniejszając w ten sposób prąd anodowy; zjawisko to jest w lampach elektronowych wzmacniających szkodliwe, gdyż prowadzi do powstawania zniekształceń charakterystyki anodowej zjawisko Eberharda - zjawisko powstawania jasnych linii konturowych na styku ostro ograniczonych ciemnych i jasnych pól na obrazach fotograficznych (program egzamin ustny).

Zjawisko elektrokapilarne - elektrokapilamość zjawisko clektrokinetyczne - zjawisko elektryczne związane z ruchem dwóch faz względem siebie, występujące w układach dyspersyjnych zjawisko elektrooptyczne - zależność współczynnika załamania światła od natężenia pola elektrycznego wytworzonego w ośrodku zjawisko Esakiego - tunelowe przenikanie elektronów z pasma przewodnictwa do pasma walencyjnego (opinie o programie).

Zjawisko Faradaya, zjawisko magnetooptyczne - zjawisko skręcania płaszczyzny polaryzacji fali elektromagnetycznej przy przechodzeniu przez pewne ośrodki, w których istnieje stałe pole magnetyczne równoległe do kierunku rozchodzenia się fali zjawisko fotoelektryczne - zjawisko wzajemnego oddziaływania na siebie promieniowania i materii, charakteryzujące się absorpcją fotonów i wynikającym z niej pobudzeniem lub uwolnieniem elektronów; z.f. dzieli się na z. f. zewnętrzne (z. fotoelektronowe, emisja fotoelektronowa, fotoemisja), gdy elektrony opuszczają powierzchnię ciała i z. f. wewnętrzne (z. fotoprzewodnictwa) - zmniejszanie rezystywności ciała lub powstawanie siły elektromotorycznej pod wpływem padającego na ciało promieniowania elektromagnetycznego (segregator aktów prawnych).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Przepływ burzliwy zdjęcie nr 16 Przepływ burzliwy zdjęcie nr 17 Przepływ burzliwy zdjęcie nr 18
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 19
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 20 Przepływ burzliwy zdjęcie nr 21 Przepływ burzliwy zdjęcie nr 22
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 32 Przepływ burzliwy zdjęcie nr 33 Przepływ burzliwy zdjęcie nr 34
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 35
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 36 Przepływ burzliwy zdjęcie nr 37 Przepływ burzliwy zdjęcie nr 38
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przepływ burzliwy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami