Blog

20.04.2022

Zjawisko fotogalwanomagnetyczne

Zjawisko fotogalwanomagnetyczne

Zjawisko fotogalwanomagnetyczne - zjawisko występujące przy oddziaływaniu zewnętrznego pola magnetycznego na prąd fotodyfuzyjny w półprzewodniku, w wyniku czego następuje rozdzielenie na prąd elektronowy i dziurawy, co sprawia, że na bocznych powierzchniach płytki półprzewodnikowej powstaje różnica potencjałów zjawisko fotoprzewodnictwa - zjawisko fotoelektryczne zjawisko galwanomagnetyczne - zjawisko elektryczne i cieplne występujące w przewodniku lub półprzewodniku przewodzącym prąd i umieszczonym w polu magnetycznym; w skład z.g. wchodzą m.in. zjawisko Halla i Gaussa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zjawisko Gaussa, zjawisko magnetooporowe - zjawisko zmian rezystancji półprzewodnika pod wpływem pola magnetycznego zjawisko giromagnetyczne - zjawisko żyromagnetyczne zjawisko Gunna - zjawisko wzbudzania się oscylacji elektrycznych w niektórych półprzewodnikach typu n, wynikające z powstania ujemnej rezystancji dynamicznej wywołanej międzydolinowymi przejściami elektronów w paśmie przewodnictwa, pod wpływem odpowiednio silnych pól elektrycznych zjawisko Halla - powstawanie poprzecznego pola elektrycznego w półprzewodniku lub przewodniku, wzdłuż którego płynie prąd elektryczny, poddany działaniu poprzecznego pola magnetycznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

zjawisko hopingowe - przeskok elektronu w krysztale, któremu towarzyszy emisja lub absorpcja fononu zjawisko Hopkinsona - silny wzrost przenikalności magnetycznej ferromagnetyków w słabym polu magnetycznym, w pobliżu temperatury Curie zjawisko Joule’a - powstawanie ciepła wskutek przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik jednorodny zjawisko karbu - działanie karbu zjawisko Kelvina, zjawisko naskórkowości - zjawisko nierównomiernego rozkładu gęstości prądu zmiennego wewnątrz przewodnika; gęstość prądu maleje w miarę wnikania w głąb przewodnika (uprawnienia budowlane).

Zjawisko Kerra

Zjawisko Kerra, dwójłomność Kerra - powstawanie anizotropii współczynnika refrakcji cieczy pod wpływem pola elektrycznego zjawisko Kikoina-Noskowa - powstawanie pola elektrycznego w półprzewodniku umieszczonym w polu magnetycznym przy świetle silnie absorbowanym w półprzewodniku  (program egzamin ustny).

Zjawisko lawinowe - zjawisko polegające na tym, że pojedyncza cząstka naładowana, przyspieszona przez silne pole elektryczne, zderzając się z obojętnymi cząsteczkami gazu, wyzwala z nich nowe cząstki, przy czym ogólna ich liczba wzrasta, w wyniku zderzeń cząstek kolejno wyzwalanych w sposób lawinowy zjawisko magnetofluidodynamiczne - zjawisko oddziaływania pola magnetycznego na płyn przewodzący w ruchu zjawisko magnetokaloryczne - zmiana temperatury magnetyku przy adiabatycznej zmianie natężenia pola magnetycznego, w którym się on znajduje (opinie o programie).

zjawisko magnetooporowe - zjawisko Gaussa zjawisko magnetooptyczne - zjawisko Faradaya zjawisko magnetyczne naskórkowe - wpływ pola prądów wirowych na rozkład pola magnetycznego w ciele magnesowanym zjawisko Magnusa - zjawisko polegające na występowaniu poprzecznej siły aerodynamicznej działającej na cylindryczny rotor obracający się w strumieniu powietrza; kierunek siły jest w przybliżeniu prostopadły do kierunku strumienia i do osi rotora zjawisko Maxwella - pojawienie się dwójłomności w poruszającej się cieczy wskutek działania sił hydrodynamicznych, powodujących orientację cząsteczek cieczy lub cząsteczek substancji rozproszonej (segregator aktów prawnych).

zjawisko mechanokaloryczne - zjawisko cieplne (np. nagrzewanie się wskutek tarcia) spowodowane oddziaływaniami mechanicznymi;por. zjawisko termomechaniczne zjawisko Meissnera - zjawisko zaniku indukcji magnetycznej wewnątrz nadprzewodnika zjawisko Millera - zwiększanie się pojemności wejściowej układu elektrycznego wzmacniającego sygnały wejściowe w przypadku istnienia pojemności sprzęgającej wyjście z wejściem tego układu zjawisko modelowe - zjawisko odbywające się w innej, najczęściej mniejszej skali, niż zjawisko naturalne, a jednocześnie spełniające założone warunki podobieństwa ze zjawiskiem naturalnym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami