Zjawisko korozji

Zjawisko korozji

Jeżeli trzeba liczyć się z długotrwałym zagrożeniem podłogi przez wodę, to izolacja przeciwwilgociowa, np. złożona z dwóch sklejanych całą powierzchnią warstw materiału izolacyjnego z rolki, musi być ułożona ze spadkiem 1,5% i podobnie jak powierzchnia podłogi przyłączona do kratki ściekowej. Spadek należy wytworzyć przez ułożenie specjalnej warstwy podkładu lub zagęszczonej podsypki (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku konstrukcji podłóg pływających z wbudowanym ogrzewaniem powierzchniowym się następujące szkody: odklejanie się i fałdowanie wykładzin z płytek kamiennych i ceramicznych wzdłuż ścian lub przy słupach i spękania podkładów jastrychowych i wykładzin (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szkody te występowały na dużych nie podzielonych powierzchniach podłóg i wówczas, gdy ja- strych lub wykładzina z płytek na zaprawie doprowadzona była bezpośrednio do sąsiednich elementów budynku. Ze szkodami tymi wiązało się często pogorszenie tłumienia dźwięków uderzeniowych. Silne spękania biegnące zgodnie z układem rur grzewczych powstawały wówczas, gdy zatopienie łych rur w jastrychu powodowało miejscowe zmniejszenie jego grubości. Jeżeli, ogrzewanie podłogowe uruchamiano na próbę w kilka dni po ułożeniu jastrychu, to zbył mała jeszcze wytrzymałość zaprawy cementowej powodowała jego pękanie i wykruszanie się. Wykładziny oddzielały się wtedy od podłoża na dużych powierzchniach (uprawnienia budowlane).

Zjawisko korozji występowało w przypadku niedostatecznego zabezpieczenia rur grzewczych ułożonych w pomieszczeniach wilgotnych lub pływalniach, gdy dostawała się do nich przesiąkająca woda.

Zmiany temperatury (ok. 50 K) wywoływane w jastrychu przez działanie ogrzewania powodują odpowiadające im odkształcenia. Przy’ podgrzaniu płyta jastrychu wraz z wykładziną wydłuża się. Jeżeli wzdłuż jej brzegów lub- w miejscach przecinających ją elementów brak dostatecznie szerokich szczelin dylatacyjnych,, to w jastrychu i wykładzinie pojawiają się naprężenia wymuszone i niekiedy dochodzi do- sfalowania lub podniesienia się warstw wykładziny i płyty jastrychu (podkładu). Przy oziębieniu płyta jastrychu i wykładzina kurczą się. Jeśli ciągła powierzchnia jastrychu jest zbyt duża i bardzo długa lub skomplikowana w planie (wykusze ścian, słupy), to w płycie jastrychu powstają naprężenia rozciągające,, które mogą powodować jej zarysowanie z uwagi na kruchość zawartych w jastrychu materiałów pochodzenia mineralnego (program egzamin ustny).

Zbrojenie płyty jastrychu

Zbrojenie płyty jastrychu (siatka zbrojeniowa)- nie jest w stanie zapobiec powstawaniu rys tego rodzaju. Jeśli jednak płyta jest dostatecznie gruba, a zbrojenie jest właściwie ułożone w strefie rozciąganej, to zwiększa ono odporność powłoki jastrychu na obciążenia (opinie o programie).

Silne ogrzanie jastrychu, np. przy próbie ogrzewania, powoduje szybkie jego wysychanie. Przyrost wytrzymałości jastrychu ulega .przerwaniu na skutek utraty wody niezbędnej do hydratacji cementu i osiąga on tylko znikomą wytrzymałość w porównaniu z wytrzymałością osiągalną przy powolnym wysychaniu. W wyniku tego nie jest on w stanie przenieść bez szkód obciążeń od ułożonej później wykładziny i obciążeń użytkowych. Szybkie zmniejszenie wilgotności powoduje poza tym odpowiednio duży skurcz zaprawy jastrychowej. Wobec początkowo niewielkiej wytrzymałości jastrychu zwiększa się liczba rys skurczowych (segregator aktów prawnych).

Szczeliny wykonywane cięciem kielni nadają się tylko do przejęcia określonego jednorazowego odkształcenia płyty jastrychu w wyniku skurczu. Dylatacje mające trwale przejmować wydłużenia i skracanie się płyty muszą być zaprojektowane stosownie do przewidywanych odkształceń oraz wymagań konstrukcyjnych i materiałowych. Muszą one dzielić płytę jastrychu łącznie z wykładziną.

Połączenia sztywne, np. ułożonymi w jastrychu rurami ogrzewania podłogowego, zbrojeniem itp., utrudniają działanie izolacji. Elementy łączące mogą w obszarze dylatacji ulec uszkodzeniu. Styki jastrychu lub twardej wykładziny ze ścianami mogą tworzyć mostki dźwiękowe, pogarszające znacznie tłumienie przez konstrukcję dźwięków uderzeniowych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami