Blog

20.04.2022

Zjawisko Mossbauera

Zjawisko Mossbauera

Zjawisko Mossbauera - emisja albo absorpcja kwantów y w jądrach atomów tworzących sieć krystaliczną ciała stałego; występująca bez zmiany energii wewnętrznej ciał, tzn. bez emisji albo absorpcji fononów; z.M. jest wykorzystywane w badaniach struktury ciał stałych zjawisko naskórkowości - zjawisko Kelvina zjawisko nieliniowe - opt. zjawisko optyczne, w którym istotną rolę odgrywa natężenie światła; z.n. są przedmiotem badań optyki nieliniowej zjawisko nocne, błąd polaryzacji, efekt nocny - w radionamierzaniu błąd namiarów spowodowany przez odbicie fal radiowych od jonosfery; zjawisko to szczególnie wyraźnie występuje w porze nocnej, gdy odbicie od jonosfery staje się bardziej intensywne zjawisko okresowe - zjawisko powtarzania się wartości zmiennej wielkości fizycznej w równych odstępach czasu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zjawisko Peltiera - wydzielanie i pochłanianie ciepła wskutek przepływu prądu przez spoiny dwóch różnych metali lub stopów zjawisko piezoelektryczne - zjawisko powstawania ładunków elektrycznych na powierzchniach bryły dielektrycznej poddanej naprężeniom, wynikające z występowania asymetrycznych kierunków struktury krystalicznej (z.p. proste) lub zjawisko odkształcania się bryły dielektrycznej pod wpływem pola elektrycznego (z.p. odwrotne) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zjawisko piezorezystancyjne - zjawisko zmiany rezystywności ciała stałego pod wpływem naprężeń mechanicznych zjawisko piroelektryczne - powstawanie polaryzacji dielektrycznej pewnych kryształów pod wpływem nierównomiernego rozkładu ich temperatury zjawisko Pockelsa - zjawisko polegające na zmianie współczynnika załamania światła pod wpływem stałego pola elektrycznego lub magnetycznego zjawisko połowę - elektron, zjawisko polegające na zmianie liczby nośników prądu w przypowierzchniowej warstwie półprzewodnika pod wpływem pola elektrycznego przyłożonego poprzecznie do próbki (uprawnienia budowlane).

Zjawisko przewężenia

Zjawisko przewężenia - reostrykcja zjawisko Purkinjego - zmniejszenie się jaskrawości subiektywnej światła czerwonego względem jaskrawości subiektywnej światła niebieskiego przy zmniejszeniu w tym samym stosunku ich luminancji bez zmiany ich składów widmowych; zjawisko to jest spowodowane zmianą krzywej względnej skuteczności świetlnej promieniowania monochromatycznego przy przejściu od widzenia fotopowego do widzenia skotopowego, przy czym maksimum skuteczności przesuwa się w kierunku mniejszych długości fali (program egzamin ustny).

Zjawisko Ramana, rozpraszanie ramanowskie - pojawienie się w świetle rozproszonym przez ciecze, gazy lub ciała stałe linii widmowych odpowiadających innym długościom fali niż długość fali światła padającego zjawisko Ramsauera - zjawisko niemonotonicznej zależności odpowiedniego przekroju czynnego od prędkości elektronów podczas rozpraszania elektronów powolnych na cząsteczkach lub atomach gazu (opinie o programie).

Zjawisko Rossa - zmiana odległości pomiędzy sąsiadującymi z sobą bardzo małymi elementami obrazu fotograficznego lub zmiana wielkości tych elementów spowodowana nierównomiernym zgarbowaniem żelatyny przez produkty utleniania niektórych substancji wywołujących zjawisko Schottky’ego - wzrost prądu emisyjnego przy emisji termoelektronowej ponad prąd nasycenia, spowodowany przez działanie przyspieszające pola elektrycznego powstałego przy powierzchni katody (segregator aktów prawnych).

Zjawisko Schwarzschilda - zjawisko polegające na tym, że przy innych warunkach niezmiennych to samo naświetlenie działające na materiał światłoczuły wykazuje różne działanie fotograficzne przy różnych wzajemnych stosunkach między natężeniem oświetlenia warstwy światłoczułej i czasem naświetlenia zjawisko Seebecka - wytwarzanie siły elektromotorycznej w obwodzie złożonym z dwu różnych przewodników, jeśli dwa miejsca połączeń tych przewodników znajdują się w różnych temperaturach zjawisko Starka - zmiana poziomów energetycznych atomów, cząsteczek lub kryształów pod wpływem pola elektrycznego; przejawem z. S. jest przesunięcie się i rozszczepienie linii widmowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami