Złącza cylindryczne

Złącza cylindryczne

W USA stosuje się przekładki z elastomerów, laminowanej bawełny przesyconej naturalną gumą wysokiej jakości, włókna syntetycznego i gumy oraz tetrafluoroetylenu niezbrojonego lub zbrojonego włóknami szklanymi. Z uwagi na znaczną odkształcalność poprzeczną i podłużną takich przekładek naprężenia ściskające w złączu ogranicza się do 7 MPa w przypadku przekładek niezbrojonych włóknami szklanymi lub innymi i do 14 MPa w przypadku przekładek zbrojonych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy większych naprężeniach w złączu należy stosować odpowiednio wytrzymałą zaprawę. W celu ochrony krawędzi słupów przed uszkodzeniami zaleca się ich sfazowanie. W złączach płaskich, dla ułatwienia montażu i uniknięcia większych odchyłek montażowych, stosuje się często niekonstrukcyjne elementy centrująco-stabilizujące w postaci np. trzpieni stalowych wystających z podstawy jednego ze słupów i wchodzących w tuleje znajdujące się w słupie drugim (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z uwagi na przerwanie ciągłości zbrojenia podłużnego słupów, jak również nieuniknione koncentracje naprężeń w złączu, przyzłączowe strefy słupów wymagają wzmocnienia za pomocą odpowiednio zagęszczonego zbrojenia poprzecznego, które przeciwstawiając się poprzecznym odkształceniom betonu podnosi jego wytrzymałość na ściskanie. Wymagania konstrukcyjne w tym zakresie (uprawnienia budowlane).

Złącza cylindryczne lub sferyczne. Typową konstrukcję złącza. Złącza konstruuje się w ten sposób, aby promienie krzywizny wklęsłej i wypukłej powierzchni czołowej stykających się słupów nieznacznie się różniły. Zazwyczaj wymaga się, aby promień krzywizny powierzchni wypukłej zawierał się w granicach 1,2-M ,5 h, gdzie h większy wymiar przekroju poprzecznego słupa, a promień powierzchni wklęsłej był większy od promienia powierzchni wypukłej o 5-8% (program egzamin ustny). Siła podłużna przekazywana jest przez bezpośredni docisk tych powierzchni.

Złącza czopowe

Strefy przyzłączowe tak łączonych słupów wymagają zawsze wzmocnienia zbrojeniem poprzecznym. Zasady kształtowania tego zbrojenia są takie same jak w przypadku złączy płaskich. Złącza cylindryczne lub sferyczne wymagają zapewnienia stabilizacji położenia słupa na okres montażu aż do wykonania stropu ponad złączem. Przykład montażowej stabilizacji położenia słupa (opinie o programie).

Przegubowe złącza czopowe konstruowane są dla uzyskania w złączu słup-słup możliwości bezpośredniego oparcia poziomych elementów konstrukcji szkieletowej: rygli lub płyt stropowych. W tym celu zmniejsza się przekrój jednego ze słupów w strefie złącza, tak aby „wygospodarowana” przestrzeń była wystarczająca dla przepuszczenia wspomnianych elementów. Długość złącza o konstrukcji czopowej związana jest z natury rzeczy z wysokością opieranych w złączu prefabrykatów. Pozostałą część złącza między prefabrykatami wypełnia się betonem na budowie.

Ukształtowanie zredukowanej części słupa, którą dla uproszczenia nazywamy czopem, może być dość dowolne, jak widać to na przykładach. Warto zwrócić uwagę na rozwiązanie z oparciem dwu gałęzi rygla, między którymi uzyskuje się wolną przestrzeń na przepuszczenie pionów instalacyjnych. Wiąże się to jednak niestety z dużą redukcją przekroju słupa w złączu, co wydatnie zmniejsza jego nośność (segregator aktów prawnych).

Przekazywanie siły podłużnej między prefabrykatami słupów następuje przez wyrównującą warstwę zaprawy cementowej o grubości nie większej niż 2 cm. Dla zwiększenia nośności czopów stosowane jest poza zbrojeniem podłużnym również zbrojenie poprzeczne w postaci kilku warstw siatek zgrzewanych.

Z uwagi na zaburzenia w przebiegu strumienia sił w tego typu złączach, skrajne części słupów (poza czopami) wymagają również wzmocnienia zbrojeniem poprzecznym (promocja 3 w 1). Zbrojenie to jest szczególnie potrzebne dla przejęcia sił rozciągających wywołanych rozdzieleniem siły podłużnej na dwie składowe w przypadku złącza.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami