Blog

20.04.2022

Złoty podział odcinka

Złoty podział odcinka

Złoty podział odcinka - taki podział odcinka AB punktem C, że AO.AB = CB:AC; proporcje takie spotyka się w architekturze już w starożytności złoże - lokalne nagromadzenie kopaliny użytecznej w skorupie ziemskiej, powstałe w wyniku różnych procesów geologicznych; z. mogą występować w postaci różnych form: pokładów, żył, soczewek, słupów itd.; ze względu na zawartość rozróżnia się z. monomineralne i mineralne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Złoże biologiczne, filtr biologiczny, biofiltr - urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków po uprzednim oczyszczeniu mechanicznym; ścieki sączy się przez warstwę filtracyjną uformowaną z tłucznia, żużlu, koksu i in., na której rozwija się błona biologiczna rozkładająca substancje organiczne zawarte w ściekach; w zależności od sposobu doprowadzania ścieków rozróżnia się z.b. zraszane i z.b. spłukiwane złoże fluidalne - warstwa zawiesiny drobnych cząstek ciała stałego w strumieniu gazu płynącego do góry; z.f. wytwarza się w różnych urządzeniach przy prowadzeniu procesów zachodzących między ciałem stałym i gazem, wymagających dobrych warunków wymiany ciepła i masy złoże gruntowe - pokłady gruntu budowlanego nadającego się do użycia przy wykonywaniu określonej budowli ziemnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Złoże jonitowe - warstwa jonitu wypełniająca wymiennik jonowy; z.j. mieszane powstaje wskutek dokładnego wymieszania kationitu i anionitu; stosowane jest przede wszystkim w procesie całkowitej demineralizacji wody złoże nodularne - złoże w postaci nagromadzenia konkrecji kulistych, np. buł metalicznych spotykanych na dnie oceanu złożenie funkcji - superpozycja funkcji złożenie łożyskowe, złożenie toczne - masz. samoistny zespół elementów tocznych łożyska tocznego połączonych koszykiem złupkowacenie - łupkowatość złuszczanie się powłoki - odrywanie się nałożonej elektrolitycznie powłoki (lub jej części) od metalu podłoża względnie od innej warstwy powłoki, następujące bez współudziału sił zewnętrznych (pod wpływem naprężeń własnych powłoki lub na skutek słabej przyczepności powłoki do metalu podłoża) lub przy ich współudziale (uprawnienia budowlane).

Złuszczanie zgorzeliny płomieniem

Złuszczanie zgorzeliny płomieniem - usuwanie zgorzeliny z powierzchni blach przez ogrzewanie acetylenowo-tlenowym palnikiem grzebieniowym zmarzlina - marzłoć (wieczna ) zmarszczki - ripplemarki zmaślarka - urządzenie do produkcji masła pozwalające na zmaślenie śmietany w ciągłym przepływie; z. jest urządzeniem o wydajności 1000-5000 kg masła na godzinę, pozwalającym na koncentrację produkcji masła przy niewielkiej powierzchni produkcyjnej zmatowienie korozyjne powierzchni - silne zmniejszenie połysku powierzchni metalu wskutek korozji zmęczenie gleby - zmniejszenie się plonów wskutek częstej uprawy jakiegoś gatunku rośliny na tym samym miejscu (program egzamin ustny).

Zmęczenie katalizatora - stopniowe zmniejszanie się aktywności katalizatora, spowodowane śladowymi ilościami trucizn, znajdujących się w reagującej na katalizatorze mieszaninie, wysoką temperaturą pracy i in. czynnikami zmęczenie korozyjne - zmniejszenie wytrzymałości zmęczeniowej materiału wskutek równoczesnego działania środowiska korozyjnego i naprężeń okresowo zmiennych zmęczenie luminoforu - zmniejszenie się wydajności luminescencyjnej wskutek ciągłego i długotrwałego pobudzania luminoforu do luminescencji (opinie o programie).

Zmęczenie materiału - zmniejszenie się wytrzymałości materiału przy długotrwałych obciążeniach okresowo zmiennych zmęczenie powierzchniowe, pitting - zniszczenie warstwy powierzchniowej elementów konstrukcyjnych, w wyniku wielokrotnie zmiennych naprężeń stykowych (np. w przekładniach zębatych) (segregator aktów prawnych).

Zmęczeniówka - maszyna wytrzymałościowa do badania zmęczenia materiałów zmiana biegów - zmiana przełożenia skrzynki biegów przez zazębienie odpowiednich kół zębatych za pomocą dźwigni zmiany biegów zmiana robocza - (1) zespół pracowników zakładu, którzy pracują przez określony czas w ciągu doby (zwykle 8 godzin), po czym pracę ich kontynuuje inny zespół okres czasu przeznaczony na pracę jednego zespołu pracowników (jednej zmiany) zmiana stanu atomu - przejście elektronów w atomie z jednego poziomu energetycznego na inny (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami