Zmiany kierunku drutów

Zmiany kierunku drutów

Według M. Montagnona w naciągarkach typu Freyssineta z 1943 r. na 12 drutów 0 5 opór sprężyny cofającej wynosił 200 do 400 kG (wartości odpowiadające odpowiednio wstępnemu naciągowi sprężyny oraz jej maksymalnemu rozciągnięciu).

Tarcie pierścieni uszczelniających skórzanych było proporcjonalne do siły naciągu i wywoływało stratę 1%. Straty w punktach C i D  wynikały ze zmiany kierunku drutów (nachylenie 1 :8 na zaokrągleniu o promieniu 30 cm) i wynosiły 6-P8% siły naciągu. Straty sumaryczne (z wszystkich tych przyczyn łącznie) wynosiły zatem 8-10 % (program uprawnienia budowlane na komputer).
W naciągarkach powyższego typu (model 1950) straty w punkcie C zostały zlikwidowane przez zwiększenie kąta rozwarcia drutów (w ten sposób, by zagięcie ich w punkcie C nie zachodziło nawet w najbardziej wysuniętym położeniu tłoka), zaś straty w uszczelce zostały zmniejszone przez zastąpienie pierścienia skórzanego kauczukowym. Straty sumaryczne zostały zredukowane do wartości 4-P5%. W modelu STUP 1953 sprężyna cofająca została usunięta (zamiast niej wprowadzono hydrauliczne cofanie tłoka) i straty sumaryczne zmniejszono do 3-4% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

E. H. Cooley podaje następujące straty przeciętne w zestawie naciągarka-zakotwienie:
system Freyssineta na 12 0 5, naciągarki angielskie zbliżone do polskich typu TK; zakotwienie żelbetowe: 5%;
system Magnel-Blaton: 2%,
system Lee-McCall: 3% (uprawnienia budowlane).

System Magnela okazał się najekonomiczniejszy, ponieważ wszystkie części zakotwienia są metalowe, ponadto kąt rozwarcia każdej pary drutów (oddzielnie naciąganej) jest niewielki.
W jednym z typów naciągarek polskich (typ TK-6) straty wewnętrzne według J. Zielińskiego wynoszą ok. SVo, zaś straty sumaryczne w przypadku zakotwień stalowych 9-PlO%.
R. Kowalczyk i J. Zieliński podają wyniki badań strat na 20 naciągarkach dwóch typów, wyprodukowanych w Polsce do roku 1955 typu, tzw. TK i typu tzw. krakowskiego. Straty wewnętrzne naciągarek typu TK okazały się stałe w zakresie badanego ciśnienia (dla danego egzemplarza naciągarki); wynosiły one dla różnych egzemplarzy naciągarek 2-12%. Wskazuje to na niejednolity poziom wykonania i konieczność cechowania naciągarek indywidualnie (program egzamin ustny).

Straty sumaryczne

Straty sumaryczne były określone dla powyższych typów naciągarek i dla zakotwień stalowych i stalowo-żelbetowych (blok żelbetowy, stożek kotwiący stalowy), dla płyt (bloków) stalowych o różnej twardości. Wyniki określają przedziały ufności strat sumarycznych y (procentowych) przy prawdopodobieństwie 0,99.
Widać stąd, że straty przy blokach stalowych (mniej podatnych) są większe. Maksymalna różnica między wartościami granicznymi przedziału ufności strat a wartością średnią wynosi 0,48%; błąd siły sprężającej nie przekracza tej wartości, jeśli straty zasadnicze (średnie) zostały uwzględnione w oparciu o indywidualne wycechowanie naciągarki.

Powyższy błąd w ocenie strat nosi charakter przypadkowy. Dalszy błąd tego rodzaju wynika z niedokładności wskazań manometru (opinie o programie). Manometry rozregulowują się szybko, zwłaszcza gdy są narażone na wstrząsy, co zdarza się często na placu budowy. Według R. Kowalczyka i J. Zielińskiego błędy średnie wskazań manometrów stosowanych w Polsce wynoszą 3,4%. Według M. Montagnona nawet precyzyjne i dobrze chronione manometry glicerynowe wykazują błędy rzędu 2%. W celu wykrycia większych i systematycznie powtarzających się błędów przy sprężaniu powinny być zainstalowane z reguły dwa manometry. Ponadto manometry powinny być często sprawdzane i skalowane; zaleca się na budowie porównywać codziennie ich wskazania z manometrem rezerwowym (segregator aktów prawnych).

Odmienny charakter mają straty wywołane poślizgiem kabla w zakotwieniu. Straty te, związane z ruchem „powrotnym” kabla, przenoszą się najczęściej tylko na niewielki odcinek kabla w pobliżu zakotwienia i nie wywierają wpływu na siłę sprężającą w przekroju niebezpiecznym. I tu rozróżnić musimy błędy wywołane czynnikami stałymi i błędy przypadkowe. Pierwsze z nich zależą od konstrukcji i materiału zakotwienia, zwłaszcza od kąta zbieżności stożka blokującego, twardości płyty i stożka oraz od wielkości przenoszonej siły. Odchylenia przypadkowe zależą od tolerancji wymiarowych stożków i bloków i od stanu powierzchni drutów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami